• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta międzynarodowa konferencja nt. zrównoważonego budownictwa i projektowania, Gandawa, Belgia

  07.11.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 22 lutego 2013 r. w Gandawie, Belgia, odbędzie się Piąta międzynarodowa konferencja nt. zrównoważonego budownictwa i projektowania (Fifth International Conference on Sustainable Construction and Design).

  Termin zrównoważone budownictwo odnosi się do troski o środowisko, aspektów zdrowotnych i kwestii udogodnień. Budynki mają największy udział w całkowitym końcowym zużyciu energii w UE (42%) i wytwarzają około 35% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko, sposób ich budowania i projektowania wymaga przemyślenia.

  Konferencja obejmie różne aspekty powiązane z defektami mechanicznymi struktur i komponentów maszynowych z naciskiem na trybologię i zmęczenie materiału we współczesnych konstrukcjach. Posłuży za forum dla różnego typu specjalistów do przedyskutowania dzisiejszych badań, aby spełniały one wymogi jutrzejszych użytkowników końcowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Projektowanie uniwersalne (ang. universal design) – filozofia projektowania produktów i otoczenia, w taki sposób by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania. Projektowanie partycypacyjne – wykorzystuje w trakcie poszczególnych faz procesu projektowania wiedzę potencjalnych użytkowników. Projektowanie partycypacyjne jest szczególnie używane w projektowaniu środowiska pracy, zwłaszcza w sytuacji budowania habitatów izolowanych. W ergonomii pracy projektowanie tego rodzaju wymaga udziału pracowników. Twórcą teorii projektowania partycypacyjnego jest Henry Sanoff, wykładowca North Carolina State University, a także profesor wizytujący Polskiego Instytutu Architektury i Sztuki. Spółdzielnia Projektowania i Usług Technicznych „INWESTPROJEKT” Gliwice (rok założenia 1955) biuro projektów prowadzące działalność w kierunku projektowania dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, oświatowego, sportowego, szeroko pojętego budownictwa usługowego, inżynierskiego oraz uzbrojenia terenu.

  Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech. Green Building Council (po ang. dosł. Rada Zielonego Budownictwa w sensie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego, w skrócie GBC) – ogólna nazwa pozarządowych organizacji typu non-profit propagujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie i gospodarce nieruchomościami (Green building) działających w kilkunastu krajach świata.

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Internet Marketing Conference, zwany także (IMC), jest międzynarodową konferencją poruszającą tematy e-biznesu. Pierwszy event odbył się w Kopenhadze w 2000. Od tamtego czasu spotkania odbyły się również w Sztokholmie, Las Vegas, Berlinie, Vancouver, Montrealu, Göteborgu i Nowym Jorku. Konferencja została rozpoczęta przez Lennarta Svanberga. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (ang. Polish Green Building Council, w skrócie PLGBC) – polskie stowarzyszenie typu non-profit zrzeszające różne podmioty z dziedziny budownictwa i gospodarki nieruchomościami, mające na celu propagowanie w tych dziedzinach działania na zasadach zrównoważonego rozwoju. PLGBC zostało przyjęte do światowej federacji World Green Building Council jako jej polski oddział.

  Budownictwo ekologiczne (także: zrównoważone budownictwo) – działalność człowieka związana z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych przy wykorzystaniu zachowań właściwych dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności przejawiająca się w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym: począwszy od projektu, poprzez prace konstrukcyjne, eksploatację budynku (właściwą eksploatację, prace remontowe, konserwatorskie i modernizacyjne) - aż do jego rozbiórki. Koncepcja wyznaczania standardów i zasad budownictwa opartego na elementach najmniej szkodliwych dla środowiska przez cały okres "życia" budynku ma źródło w bardzo ważnym miejscu, jakie zajmuje budownictwo w działalności człowieka. Polega m.in. na wykorzystywaniu materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego, zmniejszeniu poboru energii, zazielenianiu budynków i terenów do nich przylegających.

  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Zielone miejsca pracy (zielone kołnierzyki, ang. Green-collar jobs, green jobs) – miejsca pracy powstałe w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne. Są to przede wszystkim prace związane z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami. Ich rozkwit związany jest z rosnącym przekonaniem, że zmiany klimatyczne są efektem działalności człowieka, więc ich zahamowanie wymaga zmian ekonomicznych, zapewniających zachowanie środowiskowego dobrostanu i zapewnienie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz pracujących w sektorach, które obecnie przyczyniają się w największy sposób do globalnego ocieplenia (takich jak przemysł samochodowy czy też wydobycie węgla). Zielone miejsca pracy są elementem Zielonego Nowego Ładu. ICCG - Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu Żeńskiego (International Catholic Conference of Guiding) forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkiniami są katoliczki. Do ICCG należą organizacje będące członkami Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

  Théo van Rysselberghe (ur. 23 listopada 1862 w Gandawie, w Belgii – zm. 13 grudnia 1926 w Saint-Clair, gmina Le Lavandou we Francji)) – belgijski malarz postimpresjonistyczny, rzeźbiarz i designer. Współzałożyciel grupy Les XX. ICCS – Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu (International Catholic Conference of Scouting), forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkami są katolicy. Do ICCS należą organizacje będące członkami Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

  Dodano: 07.11.2012. 17:17  


  Najnowsze