• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta tybindzka konferencja nt. dowodu językoznawczego, Tybinga, Niemcy

  10.08.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 12 lutego 2012 r. w Tybindze, Niemcy, odbędzie się piąta, tybindzka konferencja nt. dowodu językoznawczego.

  Językoznawstwo historyczne, czasami nazywane językoznawstwem diachronicznym, to nauka o zmianach w języku. Dąży do opisania i wyjaśnienia obserwowanych zmian w poszczególnych językach, rekonstrukcji języków prehistorycznych i wypracowania ogólnych teorii na temat historii leksyki i wspólnot komunikacyjnych.

  W ostatnich latach wielu naukowców podejmowało starania, by powiązać dowody diachroniczne z teoriami i metodologiami wypracowywanymi w ramach językoznawstwa synchronicznego. Wedle koncepcji leżącej u podstaw tych działań, przekrojowe dane językoznawcze mogą dostarczyć solidnych dowodów na ograniczenia możliwych języków i służyć na równi z dowodami psycholingwistycznymi i innymi zaawansowanymi metodami ilościowymi.

  W czasie wydarzenia podejścia oparte na danych i na teorii powiązane zostaną z badaniami systemów językowych oraz zachowań i funkcji językowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Językoznawstwo diachroniczne (od gr. día „przez”, chrónos „czas”, językoznawstwo historyczne) to dział językoznawstwa zajmujący się badaniem relacji jakie występują między elementami języka w różnych epokach jego rozwoju. Językoznawstwo diachroniczne bada więc zmiany, jakie zachodzą w języku z upływem czasu. Głównym zadaniem językoznawstwa diachronicznego jest opisanie tych zmian i sformułowanie na tej podstawie możliwie ogólnych zasad obowiązujących w ewolucji języków. Językoznawstwo historyczno-porównawcze – dział językoznawstwa, który zajmuje się rozwojem języków pokrewnych oraz wyjaśnieniem zmian, które w nich zaszły. Dyscyplina może również występować pod nazwą językoznawstwo genetyczne. Dział językoznawstwa historyczno-porównawczego zajmujący się rekonstrukcją niezaświadczonych bezpośrednio prajęzyków określa się czasem nazwą paleojęzykoznawstwa. Najbardziej zbliżone dyscypliny naukowe to: językoznawstwo historyczne i językoznawstwo synchroniczne. Romanistyka (filologia romańska) – nauka o językach romańskich i literaturze pisanej w tych językach. Obejmuje całokształt wiedzy na temat tych języków oraz krajów w których są one używane, głównie w kontekście podobieństwa i różnic między nimi. Obejmuje również zagadnienia związane z nauką tych języków w szkołach czy na uniwersytetach.

  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – rocznik Polskiego Towarzystwa Językoznawczego działającego przy Instytucie Języka Polskiego PAN. Periodyk zawiera oprócz referatów zjazdowych także inne artykuły językoznawcze, recenzje i bibliografię ogólnojęzykoznawczą. Nowe numery udostępniane są na stronie Towarzystwa w formacie PDF (stopniowo udostępniane są również numery archiwalne). Semitystyka (inaczej semitologia) - jedna z dziedzin orientalistyki zajmująca się badaniem języków semickich, językoznawstwem porównawczym i historycznym tychże języków, ale również współczesnymi dialektami języków semickich.

  August Schleicher (ur. 19 lutego 1821 w Meiningen – zm. 6 grudnia 1868) - niemiecki językoznawca. Jego najważniejszym dziełem było Kompendium gramatyki języka prainodeuropejskiego, próbował zrekonstruować ten wymarły język. W ramach językoznawstwa wyróżnił języki izolujące (którym w przyrodzie odpowiadają kryształy), języki aglutynacyjne (rośliny) oraz języki fleksyjne (zwierzęta). Te ostatnie uważał za najlepiej rozwinięte formy językowe. Stworzył również teorię drzewa genealogicznego, w ramach której dowiódł, iż wszystkie języki rodzą się w wyniku dyferencjacji, co prowadzi do powstania rodzin językowych. Oddziaływanie na siebie języków prowadzi do wyodrębnienia się samodzielnych języków. Z praindoeuropejskiego wyróżnił dwie grupy językowe: słowiańsko-niemiecki prajęzyk oraz język ario-grecko-italo-celtycki, z których wyłoniły się języki narodowe. Fonologia (dawniej głosownia) – nauka o systemach dźwiękowych języków. Stanowi jeden z działów językoznawstwa (lingwistyki). Fonemika czy fonematyka, podawane jako nazwy synonimiczne, odnoszą się tylko do jednej z teorii fonologicznych i nie mogą być traktowane jako zamiennik nazwy "fonologia".

  Przesuwka spółgłoskowa - w językoznawstwie diachronicznym zespół bezpośrednio ze sobą powiązanych zmian fonetycznych dotyczących całych klas spółgłosek w danym języku. Ernst Kretschmer (ur. 8 października 1888 w Wüstenrot, zm. 8 lutego 1964 w Tybindze) – niemiecki lekarz psychiatra, profesor Uniwersytetu w Marburgu i Uniwersytetu w Tybindze, twórca teorii konstytucjonalnej.

  Proces historyczny - kategoria filozofii historii i metodologii historii opisująca wydarzenia historyczne jako wzajemne powiązane relacją przyczynowo - skutkową, a także powiązane teleologicznie.

  Typologia jest dziedziną językoznawstwa, która zajmuje się językami ze względu na ich cechy (gramatyczne, fonetyczne, leksykalne). Klasyfikacje typologiczne, w odróżnieniu od klasyfikacji genetycznych, nie grupują języków według ich pochodzenia. W klasyfikacji genetycznej (zob. językoznawstwo historyczne) języki grupuje się w rodziny, które łączy wspólny przodek, natomiast typologia łączy różne, często bliżej niespokrewnione języki, w typy.

  Christopher Ehret (ur. 1941) - amerykański historyk i językoznawca, profesor historii Afryki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Znany szczególnie ze swoich prac w zakresie afrykańskiej archeologii i językoznawstwa historycznego. Jest autorem rozpraw naukowych na temat rekonstrukcji słabo zaświadczonych języków oraz prajęzyków z rodziny afroazjatyckiej i nilo-saharyjskiej. Jego prace etymologiczne są często krytykowane za zaproponowane zaskakujące przesunięcia semantyczne. Semantyka (gr. σημαντικός sēmantikós, ’oznaczający’) – dział językoznawstwa ogólnego, zajmujący się znaczeniem w języku, a także relacją formy znaku do treści oznaczanej w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Semantyka bada ponadto relacje między znaczeniem podstawowym wyrazu, a jego znaczeniem w konkretnym wypowiedzeniu.

  Dodano: 10.08.2011. 16:37  


  Najnowsze