• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte międzynarodowe warsztaty nt. prywatności i anonimowości w społeczeństwie informacyjnym, Berlin, Niemcy

  04.01.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 30 marca 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędą się piąte międzynarodowe warsztaty nt. prywatności i anonimowości w społeczeństwie informacyjnym.

  Ostatnie trendy pokazują, że organizacje gromadzą ogromne ilości informacji dotyczących osób fizycznych i jednocześnie mają dostęp do coraz większej mocy obliczeniowej. Chociaż trendy te mogą zapewniać korzyści społeczeństwu, stanowią również problem z punktu widzenia prywatności osoby fizycznej. W konsekwencji politycy w różnych krajach pracują nad przepisami regulującymi wykorzystywanie i ujawnianie poufnych informacji.

  Wydarzenie posłuży za forum dla naukowców i praktyków z dziedziny informatyki oraz innych dyscyplin, aby dyskutować nad bieżącymi wyzwaniami badawczymi i postępami w pracach nad ochroną prywatności i anonimowości danych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Anonimowość – niemożność identyfikacji tożsamości jednostki pośród innych członków danej społeczności, wprost w odniesieniu do osoby albo do pochodzącego od niej przedmiotu (utworu). O anonimowości można mówić w różnych aspektach. Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności. Cogitariat w społeczeństwie informacyjnym jest to kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się pomiędzy proletariatem i digitariatem. Termin ten określa osoby posiadające dostęp do Internetu i innych technologii informacyjnych, ale korzystające z niego w sposób bierny, tzn. osoby przeszukujące bazy danych, oglądające strony internetowe, jednak ich nie przekształcające.

  Prywatność – termin, który - w najszerszym znaczeniu - określa możliwość jednostki lub grupy osób do utrzymania swych danych oraz osobistych zwyczajów i zachowań nieujawnionych publicznie. Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna. Digitariat – w społeczeństwie informacyjnym kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się na szczycie hierarchii społecznej (ponad cogitariatem i proletariatem). Tworzona jest przez ludzi, którzy mają dostęp do technologii informacyjnych oraz możliwość przetwarzania danych znajdujących się w cyberprzestrzeni oraz umiejąca dokonywać selekcji danych.

  Freenet – zdecentralizowana anonimowa sieć dystrybucji informacji, tworzona w taki sposób, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Wykorzystuje łącza i dyski jej użytkowników, analogicznie do sieci Torrent. Jej implementacja jest napisana w oparciu o zasadę Open Source (kod źródłowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników). Projekt jest rozwijany od 2000 roku. Computer Professionals for Social Responsibility (z ang.: Profesjonaliści Komputerowi na rzecz Społecznej Odpowiedzialności) - założona w październiku 1981 r. (dzisiejsza nazwa została przyjęta w czerwcu 1982) niedochodowa organizacja amerykańska, której celem jest dostarczanie opinii publicznej i instytucjom politycznym wiedzy dotyczącej wpływu nowoczesnej informatyki na funkcjonowanie społeczeństwa, zarówno płynących z niej korzyści, jak i możliwych zagrożeń dla wolności i prywatności. Organizacja ma wiele oddziałów w USA, prowadzi dyskusje, organizuje doroczne spotkania i publiczne konferencje.

  Elita – kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej, pod jakimś względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. Elity mają często zasadniczy wpływ na władzę oraz na kształtowanie się postaw i idei w społeczeństwie.

  Kognitariat w społeczeństwie informacyjnym jest to kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się ponad proletariatem i digitariatem.

  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Kapitał społeczny – termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia).

  Wiedza o społeczeństwie (często zapisywany skrótowo WoS) – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy. Choroby społeczne - różnego typu schorzenia przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności. Występujące u ponad 10% społeczeństwa. Ograniczają możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy. Wymagają długiej regularnej opieki lekarskiej, są trudno wyleczalne, stanowią problem dla całego społeczeństwa. Dzięki zaliczeniu ich do tej grupy chorób, łatwiejsze jest rozpoznawanie ich i szybki dostęp do leków. Najczęściej występującymi chorobami społecznymi są: nadciśnienie i cukrzyca.

  Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel. Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Medialny niebyt – zauważona przez media nieobecność osoby publicznej, clebryty lub całych grup społecznych w pewnym czasie w mass mediach na skutek różnych przyczyn, przeważnie od nich samych niezależnych, gdzie w społeczeństwie informacyjnym, informacja ta ma swoją wartość (dobro niematerialne) lub ma to znaczenie w prawidłowej komunikacji społecznej.

  Dodano: 04.01.2012. 17:17  


  Najnowsze