• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsza europejska konferencja FEES poświęcona czynnikom ergonomiczno-ludzkim - Brugia, Belgia

  14.09.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 10 do 12 października 2010 roku w Brugii (Belgia) odbędzie się pierwsza europejska konferencja Federacji Europejskich Towarzystw Ergonomicznych (Federation of the European Ergonomic Societies, FEES), poświęcona czynnikom ergonomiczno-ludzkim.

  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat współczesne czynniki ergonomiczno-ludzkie (ergonomics/human factors, EHF) ewoluowały, prowadząc do powstania innowacyjnej, integracyjnej dyscypliny wykorzystującej podejście systemowe. Zajmuje się ona nie tylko rozwiązywaniem problemów dotyczących jakości życia ludzi, ale też poprawą statusu ekonomicznego przedsiębiorstw i/lub systemów przemysłowych oraz podnoszeniem efektywności społeczno-ekonomicznej organów odszkodowawczych.

  Głównym tematem konferencji będzie starzenie się. Omówione zostaną aspekty naukowe i praktyczne tego zjawiska w różnych ujęciach: jako zagrożenia interakcji człowiek-maszyna-środowisko (dotyczące na przykład transportu, utrzymania, wypadków), trudności w zapewnieniu miejsc pracy i zatrudnienia, zwrócenie uwagi na kwestie powrotu do pracy i rehabilitacji oraz nowe formy pracy i wyzwania, w przypadku których ryzyko dla osób w podeszłym wieku nie jest jeszcze znane.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Obserwatorium Europejskich Stosunków Przemysłowych (w skrócie EIRO od ang. The European Industrial Relations Observatory) – instrument monitorujący, oferujący wiadomości i analizy dotyczące stosunków przemysłowych w Unii Europejskiej. Obserwatorium to projekt Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. EIRO powstało w 1997 roku. Jego celem jest zbieranie, analiza i rozpowszechnianie informacji dotyczących najnowszych zmian w stosunkach przemysłowych w Europie. Polityka pełnego zatrudnienia – polityka o różnorodnej interpretacji ekonomicznej. Innymi spotykanymi pojęciami są: polityka zatrudnienia optymalnego lub polityka zatrudnienia racjonalnego. Pełne zatrudnienie występuje wówczas, gdy każdy człowiek zdolny do pracy może znaleźć pracę w stosunkowo krótkim okresie. Część ekonomistów uważa, że istotna jest nie tylko możliwość otrzymania pracy, lecz także wybór zawodu i miejsca pracy. Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ang. European Conference of Ministers of Transport ECMT) - jest międzyrządową organizacją transportową powołaną na mocy Protokołu Brukselskiego, podpisanego 17 października 1953 r. na konferencji ministrów transportu 16 państw europejskich.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa. program SPEC (ang. Support Programme for Employment Creation) - Program Wspierania Tworzenia Miejsc Pracy z zakresu polityki społecznej Unii Europejskiej. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy. Zainicjowany przez Radę Europy w 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej celem wspierania przedsięwzięć zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania dotychczasowego stanu zatrudnienia.

  EurLife – interaktywna baza danych dotycząca warunków i jakości życia w Europie, oferująca dane pozyskane z badań Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz innych publikacji. Baza obejmuje 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Turcję. Efektywność czasu pracy (ECP) jest wskaźnikiem który powinien być traktowany dla przedsiębiorstwa jako kluczowy (KPI) w przypadku jeżeli w głównej grupie kosztów (A wg ABC) znajdują się koszty pracy.

  Strukturalizacja relacji pracy z podopiecznym – podczas pracy z podopiecznym stosuje się strukturyzacje pracy, polegającą na ustaleniu częstotliwości i długości trwania spotkań, ogólnego planu dotyczącego czasu trwania pracy nad problemem, wskazanie miejsca spotkań. Przy ustalaniu klient powinien mieć duży wpływ na to gdzie każde kolejne spotkanie się odbędzie. program Urban - (ang. Community initiative concerning urban areas - Urban) - program Inicjatywa Wspólnotowa Dotycząca Obszarów Miejskich wspólnotowy program z zakresu polityki społecznej i strukturalnej, którego nazwa pochodzi od angielskiego słowa Urban - miejski. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej na lata 1994 - 1999. Dzięki programowi możliwe było wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego miast przez uruchomienie środków finansowych. Program finansował też renowację infrastruktury i wyposażenia miejskiego, ochronę środowiska naturalnego, badania nad rozwiązaniem określonych problemów urbanistycznych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podnoszenie bezpieczeństwa w miastach poprzez wspieranie współudziału mieszkańców w systemie bezpieczeństwa osiedli miejskich, a także wspieranie życia kulturalnego, sportu i rekreacji w miastach. Istotnym elementem programu było tworzenie centrów rozwoju urbanistycznego i ekonomicznego oraz biur konsultantów a także nowych miejsc pracy w miastach.

  CHEMIK nauka-technika-rynek - czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące problemy chemii i przemysłu chemicznego, w tym zagadnienia badawcze oraz ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu. W czasopiśmie są publikowane artykuły dotyczące m.in. problemów chemii stosowanej, metod kontroli procesów i zarządzania produkcją (z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), zagadnień organizacyjno-prawnych, problemów współpracy nauki z przemysłem. Roczny cykl wydawniczy obejmuje wydania tematyczne:

  European Platform for Rehabilitation (EPR) – sieć europejskich usługodawców w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz innych grup marginalizowanych. Członkowie EPR świadczą usługi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, reintegracji użytkowników usług na otwartym rynku pracy, poprawy szans zatrudnienia, rehabilitacji fizycznej oraz opieki społecznej.

  Styl życia – zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup, specyficzne dla ich usytuowania społecznego, tzn. manifestujące położenie społeczne oraz postrzegane jako charakterystyczne dla tego położenia, a dzięki temu umożliwiające szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych ludzi. Pojęcie te obejmuje nie tylko zachowania ludzkie, ale i psychofizyczne mechanizmy leżące u podstaw owych zachowań: ludzkie motywacje, potrzeby, akceptowane wartości. Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (ang. Organization for European Economic Co-operation, OEEC) - organizacja międzynarodowa powstała 16 kwietnia 1948 r. w celu koordynacji sprawnego funkcjonowania planu Marshalla i stabilizacji kursu waluty. Została założona przez 16 państw uczestniczących w programie - Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. Ze strony amerykańskiej plan ten nadzorował specjalny urząd pod kierownictwem Paula G. Hoffmana. OEEC utworzyła m.in. Europejską Unię Płatniczą. Na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960 r. OEEC została przekształcona w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z dniem 30 września 1961 r.

  Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy.

  Dodano: 14.09.2010. 17:26  


  Najnowsze