• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsza międzynarodowa konferencja i wystawa nt. odpadów - rozwiązania, sposoby utylizacji i możliwości, Guimaraes, Portugalia

  28.06.2011. 09:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 12 - 14 września 2011 r. w Guimarães, Portugalia, odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja i wystawa nt. odpadów - rozwiązania, sposoby utylizacji i możliwości.

  Wraz z rosnącym zróżnicowaniem i jakością materiałów wejściowych, złożoność i charakter strumieni odpadów stale się zmieniają. Radzenie sobie z odpadami i pozostałościami często polega na utylizacji odpadów w celu umieszczenia ich na składowisku, składowaniu, a w niektórych przypadkach sortowaniu. Jednocześnie prace badawczo-rozwojowe koncentrują się na waloryzacji odpadów i na przekształcaniu ich oraz biomasy w energię, paliwa i inne użyteczne materiały.

  Chociaż utylizacja nadąża za zmieniającymi się strumieniami odpadów, zarządzanie nimi nieustannie stawia wyzwania, które wymagają innowacyjności i innowacyjnych podejść.

  Wydarzenie ma na celu zgromadzenie interesariuszy z branży zarządzania odpadami i sektora utylizacji, aby omówić możliwe rozwiązania w dążeniu do globalnej równowagi między skutkami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Zaplanowano następujące tematy:
  - rozwój innowacyjnych technik, narzędzi i strategii;
  - doskonalenie korporacyjnego funkcjonowania w środowisku;
  - pogłębianie wiedzy o wpływie działalności przemysłowej na środowisko;
  - analiza opcji na rzecz poprawy stanu środowiska.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (początkowo „Ochrona Powietrza”) – polski kwartalnik (początkowo dwumiesięcznik) wydawany od 1967 roku poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom i urządzeniom do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i ilości odpadów, metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska, procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów lub problemom zarządzania środowiskowego. Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych. Ekologistyka to wszystkie badania i działania związane z realizacją rozwiązań optymalnych w zakresie zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Polish Journal of Environmental Studies – polski dwumiesięcznik wydawany w języku angielskim od 1996 r., poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska (atmosfera, hydrosfera, gleba, materiały biologiczne), procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w środowisku, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów i rekultywacji gruntów lub problemom zarządzania środowiskowego. Publikowane są:

  Śmieciarka - należący do grupy pojazdów komunalnych samochód specjalny zbudowany zazwyczaj na podwoziu samochodu ciężarowego. Przystosowany jest do zbiórki odpadów komunalnych i wywozu ich na miejsce składowania (wysypisko śmieci) lub utylizacji. Cechą charakterystyczną śmieciarki jest urządzenie załadunkowe umożliwiające wysypywanie odpadów do skrzyni ładunkowej bezpośrednio z pojemników dostosowanych do tego urządzenia oraz zgniatarka bez której pojemność pojazdu byłaby mniejsza.. Miejsce gromadzenia odpadów stałych – wydzielona powierzchnia lub pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do ustawienia odpowiednich pojemników służących czasowemu gromadzeniu odpadów stałych i ich odbioru, w celu ich przewiezienia do zakładu segregacji lub na wysypisko śmieci.

  Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny. Elektro-odpady – grupa odpadów obejmująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do elektro-odpadów zalicza się elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy i medyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, automaty, czujniki, urządzenia pomiarowe itp. Elektro-odpady nie mogą być wyrzucane łącznie z innymi odpadami ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. Zasady postępowania z elektro-odpadami i prowadzenia ich odzysku regulowane są przez przepisy krajowe i unijne.

  Odpady komunalne – odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych.

  Gospodarowanie odpadami – działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

  System EKO AB to innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych. Polega on na zastąpieniu obecnych osiedlowych altan śmieciowych specjalnymi pawilonami, w których zatrudnieni pracownicy odbierają od mieszkańców odpady i sortują je. System pozwala na odzyskiwanie do 80% odpadów komunalnych. Jego twórcą jest nowosolski inżynier Andrzej Bartoszkiewicz. Koszty złej jakości (ang. Costs of poor quality) (COPQ) są to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z niskim poziomem jakości (np. z tytułu uznanych gwarancji, zużycia surowców, składowania i utylizacji odpadów).

  Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych – spalarnia odpadów znajdująca się przy ulicy Gwarków w Warszawie, w dzielnicy Targówek. Rafako S.A. – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Producent kotłów parowych i wodnych dla energetyki, urządzeń kotłowych stosowanych w utylizacji odpadów i spalaniu biomasy oraz kotłów odzyskowych dla bloków parowo-gazowych. Świadczy w tym zakresie usługi serwisowe oraz zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem elektrofiltrów, instalacji odsiarczania spalin oraz instalacji katalitycznego odazotowania spalin. Spółka zatrudnia ok. 2400 osób (06.2011). Jest spółką zależną od PBG.

  Henryk Jan Górecki (ur. 25 lutego 1946) – polski chemik technolog, specjalizujący się w technologii nawozów i dodatków paszowych oraz utylizacji odpadów.

  Dodano: 28.06.2011. 09:49  


  Najnowsze