• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. sieci obiektów społecznych, Boston, USA

  06.07.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 11 października 2011 r. w Bostonie, USA, odbędą się pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. sieci obiektów społecznych.

  Internet stał się przestrzenią, w której użytkownicy podejmują na co dzień wiele działań takich jak zakupy, czytanie wiadomości i książek, słuchanie muzyki, oglądanie filmów wideo czy dzielenie się opiniami na temat bieżących spraw. Dostępność tych działań w formie cyfrowej pobudza prace badawczo-rozwojowe nad sieciami społecznymi.

  "Obiekty społeczne" to centralny punkt wielu sieci społecznych. Tak naprawdę wszystko, co umożliwia ludziom nawiązywanie kontaktów, bezpośrednio lub pośrednio, może być uznane za obiekt społeczny i wygenerować wykres sieci społecznej. Pośród przykładów obiektów społecznych można wymienić fotografie w serwisach wymiany zdjęć, znaczniki w agregatorze mediów, miejsca w serwisie lokalizacyjnym, wpisy w komunikatorze i towary w sklepie internetowym.

  Większa część prowadzonych obecnie prac wydaje się jednak spłaszczać te wielowymiarowe sieci, w których obiekty społeczne są często wyłączane z sieci i analizy, i zastępowane bezpośrednimi punktami styczności między osobami. Na przykład osoby, które obejrzały ten sam film w witrynie są przedstawiane jako dwa bezpośrednio połączone węzły na wykresie.

  W związku ze zwiększającą się otwartością portali społecznościowych, poprzez eksportowalne profile i aplikacje zewnętrzne, można obecnie generować niezwykle bogate, przekrojowe sieci społeczne, które odzwierciedlają powiązania społeczne w wielu różnych formach i wokół wielu różnych obiektów społecznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na to, że zjawiska przyrodnicze w przeciwieństwie do społecznych istnieją niezależnie od działań ludzkich. Uporządkowanie społeczne (ang. social ordering) jest to uszeregowanie możliwych sytuacji stanów społecznych lub świata, w których może się znaleźć społeczeństwo. Obejmuje takie sytuacje, które są obojętne względem siebie, preferowane lub gorsze od innych, ze społecznego punktu widzenie. Aspiracje społeczne – pragnienia lub dążenia dotyczące udziału w działalności wymagającej nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Do aspiracji społecznych można zaliczyć aspiracje kierownicze, aspiracje towarzyskie, aspiracje prestiżu społecznego oraz aspiracje prospołeczne.

  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  Reifikacja jest to proces, w wyniku którego jednostka społeczna postrzega zjawiska i procesy społeczne, tak jakby były one pozaspołeczne, niezależne od działań społecznych. Przykładowo normy prawne mogą być postrzegane jakby nie były wytworem społecznym, lecz upatruje się w nich ingerencji sił wyższych, Boga, bogów lub innych sił. Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest polskim funduszem państwowym, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. FUS realizuje zadania z zakresu I-go Filaru ubezpieczeń społecznych w systemie redystrybutywnym.

  Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia.

  Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną.

  Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne powstało w roku 2005 z inicjatywy społeczności lokalnej skupiając osoby zainteresowane propagowaniem i wspieraniem inicjatyw kulturalno–społecznych wśród mieszkańców gminy Augustów. Zajmuje się także:

  Dodano: 06.07.2011. 15:37  


  Najnowsze