• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze otwarte forum międzynarodowe nt. technologii mobilnych na rzecz inkluzji społecznej, Barcelona, Hiszpania

  12.11.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 21 listopada 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się Pierwsze otwarte forum międzynarodowe nt. technologii mobilnych na rzecz inkluzji społecznej (First Open International Forum on Mobile Technologies for Social Inclusion).

  Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) oraz ich znajomość są coraz bardziej potrzebne do udzielania się w codziennym życiu społecznym - od dostępu do informacji publicznych, przez korzystanie z sieci społecznościowych, po zdobycie zatrudnienia.

  Wyniki ostatnich badań wskazują jednak na lukę w TIK i zapotrzebowanie na mobilne rozwiązanie dla grup zagrożonych ryzykiem wykluczenia cyfrowego w LATAM (społeczności o niskich dochodach i odizolowane, przewlekle chorzy oraz osoby z upośledzeniami). Niskie dochody i koszt TIK to czynniki wnoszące istotny wkład w to zjawisko, niemniej inne problemy są równie ważne. Pośród nich należy wymienić brak zainteresowania lub postrzegane znaczenie TIK, brak umiejętności korzystania z TIK lub brak pewności siebie w stosowaniu tych technologii oraz obawy o dostosowanie publicznej oferty TIK i szkoleń.

  Konferencja posłuży za forum dla zainteresowanych stron do wymiany doświadczeń z perspektywy technologicznej, społecznej i polityczno-gospodarczej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Społeczne moderowanie to postawa niektórych użytkowników internetowego forum dyskusyjnego, która pojawia się w momencie, gdy jeden z nich złamie zasady forum, a moderator forum od razu nie reaguje. Społeczni moderatorzy działają także wtedy, gdy są przekonani, że reguły zostały złamane, a w rzeczywistości tak nie jest. Played by Forum (rozgrywane na forum; PBF, gra przez forum, potocznie gra tekstowa lub gra forumowa) – gra (zazwyczaj gra fabularna) rozgrywana na forum dyskusyjnym, w której gracze (od kilku do kilkuset) wcielają się w role fikcyjnych postaci lub kierują całymi grupami lub strukturami (jak organizacje, państwa, społeczności). Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Media społecznościowe (ang. Social Media) – określenie odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog. Myślenie strategiczne to umiejętność i gotowość do pozyskania i praktycznego spożytkowania wglądu społecznego (tj. wiedzy o sytuacji społecznej, interlokutorach oraz własnych możliwościach) w celu zmaksymalizowania szans realizacji własnych zamierzeń (lub zleconych zadań) oraz sprawnego wykorzystania nadarzających się okazji.

  Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS, O.P.S w miastach często też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – jednostka w systemie pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej. Zgodnie z prawem działają w każdej gminie. Kierują osoby potrzebujące do domów pomocy społecznej lub kwalifikują do wypłaty zasiłku. Przede wszystkim prowadzą szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowanie społecznym. Digitariat – w społeczeństwie informacyjnym kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się na szczycie hierarchii społecznej (ponad cogitariatem i proletariatem). Tworzona jest przez ludzi, którzy mają dostęp do technologii informacyjnych oraz możliwość przetwarzania danych znajdujących się w cyberprzestrzeni oraz umiejąca dokonywać selekcji danych.

  Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności. Etos (z gr. εθος zwyczaj lub ηθος usposobienie) – realizowany i obowiązujący w grupie społecznej, społeczności czy kategorii społecznej zbiór idealnych wzorów kulturowych (ideałów), jasno określonych. Dzięki zaangażowaniu w realizację tych wzorów zachowań uwidaczniają się wartości danej grupy oraz kształtuje się oraz odtwarza styl życia.

  Alfabetyzm – określenie odnoszące się do podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym danej zbiorowości ludzkiej. Wymagany zestaw tych zasobów zależy od czynników historycznych i społeczno-kulturowych. Dotyczy kompetencji zdobywanych przez całe życie jednostki i uznawanych w danej epoce za podstawowe, stanowiące wymóg społeczny i poddawane kontroli społecznej. Dotyczy zarówno cech zdobywanych w edukacji nieformalnej, jak i drogą formalnego systemu nauczania. Alfabetyzm odnosi się nie tylko do umiejętności czytania i pisania, ale też do podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej, biologicznej, fizycznej, technicznej, o społeczeństwie oraz umiejętności jak posługiwanie się komputerem i internetem.

  Informatyka społeczna odnosi się do szeroko rozumianego związku pomiędzy informatycznymi technologiami komunikacyjnymi i światem społecznym. Z jednej strony przedmiotem zainteresowania badaczy jest wpływ informatycznych technologii komunikacyjnych na zmiany społeczne i psychologiczne wśród osób, które z nich korzystają. Z drugiej strony badany jest wpływ zjawisk społecznych na systemy informatyczne i komunikacyjne. Jedna z pierwszych definicji została stworzona przez Roba Klinga, założyciela Center for Social Informatics:

  Polityka rodzinna – dająca się (względnie) wyodrębnić część polityki społecznej stanowiąca system długofalowych zamierzeń i towarzyszący mu system rozwiązań prawnych, przyjętych i realizowanych przez władzę publiczną na rzecz rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

  Dodano: 12.11.2012. 16:17  


  Najnowsze