• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze spotkanie z cyklu Filozofia procesu a podstawowe problemy metafizyczne na KUL

  16.11.2010. 00:41
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Cykl cotygodniowych seminariów pt. "Filozofia procesu a podstawowe problemy metafizyczne" rozpocznie się 18 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Spotkania organizuje Koło Naukowe Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL we współpracy z Towarzystwem Metafizycznym im. A.N. Whiteheada.

  Uczestnicy pierwszego seminarium będą szukać odpowiedzi na m.in. pytania: czym jest filozoficzny procesualizm, co to jest filozofia procesu, czy rzeczywistość trwa, czy zdarza się w każdej chwili na nowo, jak obiekty istnieją w czasie, co to znaczy być czasowym, jak ustrukturyzowany jest przedmiot, jak uchwycić jego formę, czy filozofia znajduje aplikacje w nauce i jakie stoją zadania i perspektywy przed przyszłą metafizyką.

  Dyskusję poprowadzą: ks. mgr Wojciech Kotowicz - Katedra Relacji Nauki i Wiary KUL i mgr Jakub Dziadkowiec - Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada.

  Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.20, w sali 201 (2.piętro), Gmach Główny KUL (Al. Racławickie 14).

  PAP - Nauka w Polsce

  esz/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Teologia procesu – współczesny nurt teologiczny inspirowany przez filozofię procesu Alfreda Northa Whiteheada. Kwestionując założenia klasycznego teizmu, teologia procesu proponuje nową, bardziej dynamiczną koncepcję Boga. Filozofia procesu – jest to złożony nurt filozoficzny. Odróżnić należy współczesną filozofię procesu, od jej historycznego ujęcia (za jednego z pierwszych filozofów procesu uznaje się często Heraklita z Efezu; prowadzone są także porównania współczesnej filozofii procesu z myślą starożytnych Indii i Chin - hinduizm, buddyzm). Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki oraz jej metod, starający się odpowiedzieć na pytanie, jakie poglądy można uznać za naukowe, a jakie nie i dlaczego.

  Filozofia przyrody – dział filozofii zajmujący się formułowaniem wniosków filozoficznych wynikających z dokonań nauk przyrodniczych. Ontologia lub metafizyka (por. metafizyka klasyczna) – podstawowy (obok epistemologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości.

  Neurofilozofia – filozoficzne badania odnośnie zagadnienia umysł–ciało. Określana jest jako dyskusja o związkach pomiędzy procesami zachodzącymi w mózgu a fenomenami mentalnymi. Łączy rezultaty badań neuronauk z rozważaniami filozoficznymi. Istnieją dwie podstawowe linie badań prowadzonych w ramach neurofilozofii: z jednej strony prowadzi się starania, by rozwiązać problemy filozofii umysłu przy pomocy rezultatów empirycznych z dziedzin bliskich neuronaukom, z drugiej natomiast stosuje się metody filozofii nauki w interpretacji wyników tychże nauk. Aktywizm (łac. activus - czynny, działający) - stanowisko filozoficzne głoszące metafizyczne pierwszeństwo aktywności i zmiany nad trwałością i stałością. Stanowiska aktywistyczne pojawiły się dopiero w filozofii nowożytnej jako opozycja do obecnego szczególnie silnie w metafizyce klasycznej substancjalizmu. Według aktywistów substancja nie jest - jak głosili substancjaliści - podstawowym, autonomicznym ontycznie elementem Bytu, ale jest zależna od aktywności podmiotu.

  Energia (gr. Ενεργεια) - w filozofii Arystotelesa oraz scholastycznej przeciwieństwo potencji. Tak jak energia jest właściwością formy, tak potencja jest właściwością materii. Problem demarkacji – problem w filozofii i metodologii nauki dotyczący kryteriów rozróżniania nauki od innych dziedzin działalności ludzkiej, przede wszystkim pseudonauki, wierzeń religijnych, metafizyki. Problem ten wynika z trudności odpowiedzi na pytania: czym jest nauka, jaka jest jej istota czy specyfika?

  Forma substancjalna – w filozofii Arystotelesa oraz scholastycznej pierwszy akt, który udoskonala materię pierwszą i wraz z nią stanowi treść bytu. Jest racją jedności bytu, określoności jego treści, decyduje o przynależności do danego gatunku. Forma przysposabia byt do istnienia (warunkuje zaistnienie bytu), umożliwia działanie, określa naturę bytu, wyznacza cele, które byt ma realizować.

  Ontologia lub metafizyka (por. metafizyka klasyczna) – podstawowy (obok epistemologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości. W buddyzmie termin znany z terminologii mahajany tłumaczącej proces realizacji stanu Buddy dostępny "czującym istotom", np. według doktryny jogaczara.

  Filozofia języka − dział filozofii podejmujący problem natury, pochodzenia oraz użycia języka. Filozofów analitycznych interesują cztery kluczowe problemy: natura znaczenia, użycie języka, rozumienie języka oraz relacja między językiem a rzeczywistością. Dla filozofów kontynentalnych z kolei, filozofia języka rozpatrywana jest nie jako osobne zagadnienie, lecz jako część logiki, historii lub polityki.

  Dodano: 16.11.2010. 00:41  


  Najnowsze