• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze warsztaty nt. modeli i technologii inspirowanych biologicznie na rzecz społeczeństwa w otaczającej informacji, Boston, USA

  17.08.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1-3 grudnia 2010 r. w Bostonie, USA, odbędą się pierwsze warsztaty nt. modeli i technologii inspirowanych biologicznie na rzecz społeczeństwa w otaczającej informacji.

  Celem warsztatów jest zgromadzenie badaczy i naukowców zajmujących się kilkoma różnymi dziedzinami badań, w tym biologią i informatyką, aby promować badania naukowe i rozwój nowatorskich otaczających technologii, architektur i metod kontroli w społeczeństwie.

  Społeczeństwo w otaczającej informacji to w skrócie środowisko zaprojektowane w taki sposób, aby użytkownik nie musiał być stale świadomy obecności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Uzyskuje się to dzięki wykorzystaniu systemu, który kompleksowo dostrzega potrzeby użytkownika i skutecznie przekazuje informacje za pośrednictwem rozmaitych urządzeń informatycznych osadzonych w środowisku.

  Potrzebne są nowe technologie innowacyjne, które pozwolą rozwiązywać pojawiające się problemy związane ze społeczeństwem w otaczającej informacji, takie jak interpretacja potrzeb użytkowników, rozpoznawanie warunków otoczenia, adaptacja systemów w otoczeniu i dostarczanie informacji użytkownikom. Podejścia inspirowane biologicznie dobrze rokują w zakresie tworzenia takich technologii, otwierając interdyscyplinarny sposób myślenia i pracy.

  Zaplanowano następujące tematy konferencji:
  - matematyczne modele systemów biologicznych;
  - inspirowane biologicznie technologie aplikacyjne na rzecz społeczeństwa w otaczającej informacji;
  - inspirowane biologicznie technologie informacyjne na rzecz społeczeństwa w otaczającej informacji;
  - inspirowane biologicznie technologie sieciowe na rzecz społeczeństwa w otaczającej informacji;
  - inspirowane biologicznie technologie interfejsowe na rzecz społeczeństwa w otaczającej informacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Społeczeństwo postindustrialne (inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe) - społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji. Odnowiciele społeczeństwa – tytuł nadawany osobom wspominanym w luterańskim kalendarzu liturgicznym w dowód uznania za szczególne działania na rzecz odnowy społeczeństwa ludzkiego i stosunków w nim panujących. Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Satysfakcjonizm – postawa intelektualna wynikająca z niedojrzałości poznawczej, braku samodzielności i elastyczności myślenia, powszechna wśród części współczesnych użytkowników informacji. Charakterystyczna dla społeczeństwa informacyjnego. Polega na szybkim, często bezkrytycznym zadowoleniu się wiedzą ogólną w sytuacji, gdy rozwiązanie problemu wymaga dotarcia do kilku źródeł i zanalizowania uzyskanych, często zróżnicowanych informacji. To również bezkrytyczne przyjmowanie informacji, których wiarygodność nie została potwierdzona w publikacjach powszechnie uznanych za naukowe. Społeczeństwo globalne – typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich, np. w określonych państwach lub narodach. Najbardziej do społeczeństwa globalnego zbliżają się państwa i narody.

  Społeczeństwo informacyjne – terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji). Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Społeczeństwo zbieracko myśliwskie (społeczeństwo łowców - zbieraczy) - pierwotny typ społeczeństwa ludzkiego, który dominował na Ziemi do około 10 000 lat p.n.e., a następnie zdominowany został przez społeczeństwa rolnicze i przemysłowe. Obecnie szczątkowo występuje ono jeszcze na trudnych do kolonizacji obszarach dżungli w Ameryce Południowej, Afryce czy Nowej Gwinei. Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.

  Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel.

  Społeczeństwo przemysłowe (inaczej: społeczeństwo industrialne) to specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności - po rewolucji przemysłowej (wcześniejsze społeczeństwa są określane jako społeczeństwa tradycyjne). Społeczeństwa przemysłowe charakteryzuje malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, dominująca rola przemysłu i inne zjawiska społeczne wynikające z procesu industrializacji (rosnąca produktywność, poprawa warunków życia, zmniejszanie się znaczenia instytucji rodziny, sekularyzacja, urbanizacja). Cecha istotną jest też wzrost heterogeniczności społeczeństwa, ze względu na podział pracy wymagany w przypadku produkcji masowej, charakterystycznego sposobu wytwarzania w tego typu społeczeństwach.

  Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane. Społeczeństwo nowoczesne (ang. modern society) – określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw, kształtujących się wraz z transformacją zacofanych systemów społecznych w kierunku systemów realizujących wielorakie i złożone funkcje w sposób planowany, zorganizowany i celowy.

  Społeczeństwo acefaliczne (inaczej: społeczeństwo najprostsze) - spójna grupa o znacznym rozproszeniu, nie posiadająca stałych ośrodków decyzyjnych. Najczęściej spotykane wśród społeczeństw małych w których istnieje bezpośredni kontakt jednostki z pozostałymi członkami grupy. Społeczeństwo acefaliczne przeciwstawia się ludom, które wykształciły scentralizowaną władzę (zob. wodzostwo).

  Dodano: 17.08.2010. 18:12  


  Najnowsze