• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze warsztaty nt. wnioskowania z ograniczeniami i struktur graficznych, St Andrews, Wlk. Brytania

  17.05.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6-10 września 2010 r. w St Andrews, Wlk. Brytania, odbędą się pierwsze warsztaty nt. wnioskowania z ograniczeniami i struktur graficznych.

  Główny nacisk zostanie położony na wykorzystanie metodologii graficznych do aktywowania właściwości strukturalnych modeli ograniczonych wykorzystywanych w szerokim spektrum zadań. Mogą one obejmować propagację ograniczeń, liczenie rozwiązań, wnioskowanie z miękkimi ograniczeniami i preferencjami, interferencję w niepewności i konfigurację.

  Struktury graficzne przyczyniły się do rozwiązania wielu problemów trudnych pod względem obliczeniowym. Dotyczy to zwłaszcza problemów związanych ze wspomaganiem procesów decyzyjnych. Na przykład kwestie probabilistycznego wnioskowania czy konfiguracji zostały rozwiązane poprzez kompilację modeli w odwzorowania graficzne wydajne obliczeniowo.

  Te same struktury graficzne znajdują coraz szersze zastosowanie w klasycznym kontekście programowania z ograniczeniami, tj. do poprawiania wydajności wyszukiwania dopuszczalnych czy też optymalnych rozwiązań.

  Warsztaty odbędą się w tym samym miejscu i czasie, co międzynarodowa konferencja nt. zasad i praktyki programowania z ograniczeniami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  SPOJ (ang. Sphere Online Judge) jest serwisem typu Online judge umożliwiającym sprawdzenie swoich umiejętności programistycznych poprzez rozwiązywanie problemów. Serwis zawiera szereg problemów różnej trudności, które można rozwiązać w różnych językach programowania. Rozwiązaniem jest kod źródłowy programu napisanego w wybranym języku programowania. Odpowiedzi wysyła się do serwisu poprzez specjalny formularz. Programowanie zstępujące (projektowanie zstępujące) (ang. top-down design) - rozwiązanie programistyczne polegające na zdefiniowaniu problemu ogólnego poprzez podzielenie na podproblemy, które są dzielone na jeszcze mniejsze podproblemy aż do rozwiązań oczywistych, łatwych do zapisania. Następnie złożenie z rozwiązań podproblemów niższego rzędu rozwiązań problemów wyższego rzędu aż do całkowitego rozwiązania problemu. Język dziedzinowy, także język dedykowany, język specjalizowany (ang. domain-specific language, DSL) to język programowania przystosowany do rozwiązywania określonej dziedziny problemów, określonej reprezentacji problemu lub określonej techniki ich rozwiązywania. Przeciwieństwem języków dziedzinowych są języki programowania ogólnego zastosowania.

  Twierdzenie o dualności − rezultat przedstawiający cztery możliwości dotyczące istnienia rozwiązań optymalnych i dopuszczalnych problemu programowania liniowego w postaci standardowej. LOGIA – konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjum organizowany corocznie przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK). Polega on na samodzielnym rozwiązywaniu różnorodnych zadań graficznych i programistycznych w środowisku Logo. Do rozwiązywania zadań używany jest program Logomocja, polska edycja Imagine. Konkurs podzielony jest na trzy stopnie: szkolny, rejonowy i wojewódzki.

  Algorytmy aproksymacyjne – algorytmy służące do znajdowania przybliżonych rozwiązań problemów optymalizacyjnych. Stosuje się je zwykle do rozwiązywania problemów, dla których nie są znane szybkie algorytmy znajdujące rozwiązanie dokładne, na przykład dla problemów NP-zupełnych. Przeszukiwanie tabu: Procedura (algorytm) (Tabu search - TS) stosowana do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Wykorzystywana do otrzymywania rozwiązań optymalnych lub niewiele różniących się od niego dla problemów z różnych dziedzin (np. planowanie, planowanie zadań). Podstawową ideą algorytmu jest przeszukiwanie przestrzeni, stworzonej ze wszystkich możliwych rozwiązań, za pomocą sekwencji ruchów. W sekwencji ruchów istnieją ruchy niedozwolone, ruchy tabu. Algorytm unika oscylacji wokół optimum lokalnego dzięki przechowywaniu informacji o sprawdzonych już rozwiązaniach w postaci listy tabu (TL). Twórcą algorytmu jest Fred Glover.

  Rozwiązania Mie - dokładne rozwiązanie problemu rozpraszania światła na sferycznych cząstkach w postaci nieskończonego, ale zbieżnego szeregu. Rozwiązania Mie dają informacje o ilości promieniowania zaabsorbowanego lub rozproszonego przez cząstkę. Właściwości rozproszeniowe cząstki obliczone zgodnie z tym rozwiązaniem noszą kolokwialną (ale nieprawidłową) nazwę rozpraszanie Mie. Matrox – kanadyjska firma dostarczająca sprzęt i rozwiązania do obsługi grafiki (w tym karty graficzne i chipsety), edycji wideo oraz przetwarzania obrazów. Firma znana jest głównie z produkcji kart graficznych przez oddział firmy Matrox Graphics Inc. zwanym MGA.

  XFX - oddział firmy PINE Technology. PINE utworzyła XFX, aby zwrócić uwagę na rynek kart graficznych high-end, produkując najszybsze karty graficzne na świecie. XFX wykorzystuje zasoby PINE do tworzenia komponentów wyposażanych w akceleratory graficzne opartych na układach firmy NVIDIA i ATI. XFX jest obecnie światowym liderem w globalnej ilości sprzedaży kart graficznych NVIDIA / ATI. Podobnie do firm BFG i EVGA, XFX oferuje karty graficzne z układami fabrycznie podkręconymi.

  CMP (ang. chip-level multiprocessing) to określenie konstrukcji mikroprocesorów, składających się z dwóch lub większej liczby układów scalonych, umieszczanych na jednej płytce krzemowej. Tego typu rozwiązania mają możliwość efektywnego zwiększenia wydajności serwerów bez konieczności angażowania kilku odrębnych procesorów jak to ma miejsce w tradycyjnych rozwiązaniach, aczkolwiek technologia ta jest dopiero na etapie wdrażania i obecnie można ją spotkać głównie w pilotażowych rozwiązaniach (największe problemy stwarza utworzenie efektywnego systemu przepływu danych w elementach półprzewodnikowych). W przyszłości komputery oparte na systemach CMP znajdą prawdopodobnie zastosowanie głównie w rozwiązaniach wymagających bardzo dużej wydajności i szczególnie wysokiej dostępności, np. w superserwerach do analizy danych sejsmicznych, komputerach wykorzystywanych do analizy genów czy zaawansowanych symulatorach graficznych. Przykładem procesorów zbudowanych w oparciu o technologię CMP mogą być jednostki Sun MAJC-5200 i IBM Power4. Dzisiaj możemy spotkać w popularnych Pentium Dual-Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad, AMD z serii X2, X3, X4 itp.

  Inkubacja (psychologia): Termin odnoszący się do procesów myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to informacje przetwarzane są przez umysł także na poziomie nieświadomym. Spektakularnym przykładem takiego nieświadomego rozwiązywania problemów jest śnienie o rozwiązaniu problemu. Rankiem człowiek budzi się z gotową odpowiedzią. Owo nieświadome opracowywanie informacji nazwano w psychologii inkubacją. Algorytm z nawrotami (ang. backtracking) – ogólny algorytm wyszukiwania wszystkich (lub kilku) rozwiązań niektórych problemów obliczeniowych, który stopniowo generuje kandydatów na rozwiązanie jednak, gdy stwierdzi, że znaleziony kandydat c nie może być poprawnym rozwiązaniem, nawraca (ang. "backtracks") do punktu, gdzie może podjąć inną decyzje związaną z jego budową.

  MiniLOGIA Grafika w Logo - organizowany od 2002 roku konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych. Polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań graficznych w środowisku Logo. Uczniowie wybierają środowiska programowania: Logomocja, polska edycja Imagine lub MSW(Berkeley) Logo. Teoria perturbacji (nazywana też rachunkiem zaburzeń) jest zbiorem metod matematycznych, które są używane do znalezienia przybliżonego rozwiązania problemu, który nie może być rozwiązany w sposób ścisły, dostarczając bezpośrednie rozwiązanie problemu. Teoria perturbacji może być zastosowana do rozwiązania problemu, gdy można go przedstawić jako część dającą bezpośrednie rozwiązanie i stosunkowo mały człon zaburzający.

  Wnioskowanie na podstawie przypadków (spotyka się również określenie wnioskowanie na podstawie przykładów) (ang. case-based reasoning) to technika wykorzystująca uczenie maszynowe, która polega na generowaniu rozwiązania dla nowo postawionego zagadnienia poprzez wyszukanie w bazie przypadków gotowych już rozwiązań dla podobnych zagadnień. Własność optymalnej podstruktury – jest własnością problemów, które można rozwiązywać za pomocą algorytmów. Mówi się, że dany problem ma własność optymalnej podstruktury, jeżeli jego optymalne rozwiązanie jest funkcją optymalnych rozwiązań podproblemów.

  System parlamentarny – system rządów opierający się na tzw. podwójnej egzekutywie, tzn. rozdziale funkcji szefa rządu i głowy państwa. System ten pozwala na łączenie funkcji w rządzie i parlamencie. Rząd zobowiązany jest do ustąpienia w wyniku otrzymania wotum nieufności w parlamencie. Głowa państwa może rozwiązać parlament, prawo to występuje z pewnymi ograniczeniami (np. w RFN), lub bez ograniczeń (np. w Wielkiej Brytanii).

  Dodano: 17.05.2010. 18:12  


  Najnowsze