• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Promowanie etyki zawodowej w dziedzinie badań naukowych w Europie, Bruksela, Belgia

  17.12.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 18 stycznia 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Promowanie etyki zawodowej w dziedzinie badań naukowych w Europie".

  Wraz z globalizacją badań naukowych rośnie presja publiczna, by wykazać, że postępowanie naukowców jest nienaganne, zwłaszcza w kontekście publikacji w czasopismach naukowych i akademickich.

  Wymóg posiadania przez instytucje, przede wszystkim uczelnie wyższe, strategii i procedur postępowania z nieetycznym zachowaniem oraz zapewnienia naukowcom niezbędnego kształcenia i szkolenia nabiera kolosalnego znaczenia.

  Dyskusje w czasie wydarzenia skupią się na "Deklaracji singapurskiej w sprawie etyki zawodowej w badaniach naukowych". Ma ona wzywać rządy, organizacje i naukowców do wypracowania bardziej kompleksowych norm, kodeksów i strategii promowania etyki zawodowej w dziedzinie badań naukowych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Deklaracja jest owocem wspólnych prac i opinii 340 osób z 51 krajów, które wzięły udział w Drugiej Światowej Konferencji nt. Etyki Zawodowej w Badaniach Naukowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Raport naukowo-techniczny - dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora badań naukowych lub technicznych.

  Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej grupy zawodowej (np. nauczycieli). W tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy pedagoga, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce pedagogicznej i typowe konflikty etyczne mogące się pojawić w praktyce zawodowej.

  Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej grupy zawodowej (np. nauczycieli). W tym sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy pedagoga, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce pedagogicznej i typowe konflikty etyczne mogące się pojawić w praktyce zawodowej.

  Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych.

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – niezależny posiadający osobowość prawną organ Naczelnej Izby Lekarskiej (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), Okręgowej Izby Lekarskiej (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708): Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej - ze skargi, zawiadomienia innych organów i instytucji lub z urzędu - w stosunku do lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Sprawuje również funkcję oskarżyciela przed właściwym sądem lekarskim.

  Dodano: 17.12.2010. 16:37  


  Najnowsze