• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przemysłowa metrologia wielkości

  10.08.2010. 23:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konferencja poświęcona przemysłowej metrologii wielkości odbędzie się w hiszpańskim mieście Bilbao w dniach 7 i 8 kwietnia.

  Głównymi celami wydarzenia jest zaprezentowanie najnowszych technologicznych osiągnięć metrologii wielkości i zapewnienie uczestnikom możliwości zaangażowania się w debatę na temat metrologii i jej ewolucji. Na konferencji będą obecni najważniejsi uczestnicy tego sektora z różnych krajów w celu udzielania porad na temat poprawy jakości produktów i wydajności produkcji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  W metrologii błędem bezwzględnym nazywa się różnicę pomiędzy wartością zmierzoną x, a wartością dokładną x0 Radiometria – dział fizyki i metrologii zajmujący się ilościowymi pomiarami energii promieniowania i wielkości fizycznych z nią związanych. Zbliżoną dziedziną jest fotometria, która również zajmuje się pomiarami energii promieniowania, ale jedynie w aspekcie wpływu na wrażenia wzrokowe w oku ludzkim (z uwzględnieniem czułości spektralnej oka). Kazimierz Majdiuk (ur. 1922 w Okopach nad Bugiem, zm. 27 października 2013) – polski specjalista z zakresu metrologii elektrycznej. Organizator Zespołu i Pracowni Metrologi Elektrycznej na Politechnice Lubelskiej (dzisiejsza Katedra Automatyki i Metrologii).

  Propagacja – w metrologii może też znaczyć przenoszenie się błędu w obliczeniach. Jeżeli liczby są obarczone niedokładnością pomiaru, to błąd ten propaguje się na każdą wyliczoną z nich wartość. Błąd przenosi się na nie w zależności od formuły użytej do ich obliczania. Metrologia historyczna – nauka o stosowanych w przeszłości systemach miar i wag. Przedmiotem metrologii są zarówno jednostki miar, jak i systemy mierzenia (oraz narzędzia, sposoby mierzenia itd.).

  Kompendium – w miarę pełny, ale zwykle podany w sposób skrótowy zasób wiedzy na jakiś konkretny temat, zawierający "esencję" tej wiedzy. Kompendium może także stanowić podsumowanie jakiegoś większego dzieła lub pracy naukowej. W większości przypadków koncentruje się na wybranych zagadnieniach będących przedmiotem badań lub zainteresowania ludzi (np. hydrologii, medycyny lub metrologii), podczas gdy encyklopedia "uniwersalna", będąca w swej istocie kompendium wszystkich kompendiów, stara się zgromadzić wiedzę z wszystkich dziedzin poznania. Rachunek błędów – zespół zagadnień na pograniczu metrologii, statystyki i matematyki stosowanej, obejmujący zasady opracowywania i prezentacji wyników doświadczalnych. Analiza błędów obejmuje dyskusje zasadności stosowanych metod pomiarowych, dyskusje ich dokładności i powtarzalności oraz właściwą analizę wielkości błędów, czyli właśnie rachunek błędów. Wszelkie wyniki pomiarów pozbawione dyskusji błędów, a zwłaszcza określenia błędu pomiarowego, są w istocie wyłącznie wskazaniami. Jeśli na przykład ktoś stwierdza, że jest wzrostu 4 m, to w zasadzie może być to prawda, bowiem kluczowe jest zagadnienie: w jaki sposób dokonano pomiaru.

  Włodzimierz Jan Krolopp (ur. 24 kwietnia 1928 w Zduńskiej Woli, zm. 20 października 2013 w Lublinie) – profesor nauk technicznych, specjalista z dziedziny metrologii elektrycznej i elektronicznej, pomiarów w papiernictwie i spektrometrii mas. W latach 1990-1993 pełnił obowiązki rektora Politechniki Lubelskiej, a w latach 2001-2002 kierownika Katedry Automatyki i Metrologii Wydziału Elektrotechniki i Infomatyki PL. Wymiar wielkości fizycznej – wyrażenie danej wielkości za pomocą wielkości podstawowych danego układu wielkości fizycznych, w postaci iloczynu wielkości podstawowych w odpowiednich potęgach (wzorem wymiarowym, zbudowanym w oparciu o wzór definicyjny tej wielkości fizycznej).

  Józef Kalisz (ur. 1935, zm. 19 czerwca 2012) – polski naukowiec z dziedziny elektroniki, specjalizujący się w elektronice cyfrowej i precyzyjnej metrologii czasu, nauczyciel akademicki, wynalazca, profesor Wojskowej Akademii Technicznej.

  Miara (wielkości fizycznej lub umownej) – liczbowy wynik pomiaru danej wielkości, wartość wielkości fizycznej lub umownej wyrażona w postaci iloczynu liczby (wartości liczbowej wielkości), określającej stosunek wartości wielkości do jednostki miary (czyli wskazującej, ile razy wartość ta jest większa lub mniejsza od jednostki miary) i jednostki miary tej wielkości.

  Dodano: 10.08.2010. 23:12  


  Najnowsze