• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetwarzanie w chmurze i ekologiczna informatyka, Sydney, Australia

  28.07.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 12 - 14 grudnia 2011 r. w Sydney, Australia, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. przetwarzania w chmurze i ekologicznej informatyki.

  Przetwarzanie w chmurze zdobywa pozycję nowej, powstającej platformy, która zapewnia infrastrukturę i zasoby informatyczne. Ekologiczna informatyka ma zasadniczo na celu zapewnienie energooszczędnego charakteru i przyjazności dla środowiska infrastruktur technologii obliczeniowej i informatycznej. Wraz ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na systemy obliczeniowe i pamięciowe, infrastruktury technologii informatycznej stały się konsumentem znaczących ilości energii oraz źródłem ciepła i emisji gazów cieplarnianych. Ekologiczna informatyka pojawiła się jako oferta rozwiązań na potrzeby infrastruktur obliczeniowych i powiązanych z nimi, aby zapewnić ich energooszczędność i przyjazność dla środowiska.

  Celem konferencji jest zapewnienie międzynarodowego forum dla naukowców, praktyków z branży i ekspertów ds. ochrony środowiska, aby wymieniać się najnowszymi, ważnymi postępami w przetwarzaniu w chmurze i ekologicznej informatyce, a także wspólnymi przedsięwzięciami i synergetycznymi pracami badawczo-rozwojowymi w obydwu dziedzinach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną. Komisja Ochrony Środowiska wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania tej komisji były: ochrona środowiska i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych , gospodarka wodna, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie polityki ekologicznej. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (elastyczne przetwarzanie w chmurze firmy Amazon) – serwis WWW dostarczający skalowalną moc obliczeniową w chmurze obliczeniowej.

  Opłata ekologiczna – według obowiązującej w Polsce sprawozdawczości statystycznej są to te opłaty, które kierowane są, przynajmniej w części, na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli (narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – są to typowe opłaty. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska - jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne). Energooszczędne zagospodarowanie terenu – problematyka dotykająca dziedzin nauki takich jak: architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska, energetyka itp. Uwzględnia specyficzne wymogi przestrzenne dotyczące budownictwa pasywnego i ekologicznego wraz z efektywnym wykorzystaniem terenu w celu uzyskania jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Planując energooszczędne zagospodarowanie terenu należy zwrócić uwagę na wiele czynników związanych z tym tematem. Można wymienić czynności, które trzeba dokonać, aby ukształtować zrównoważone otoczenie:

  Nowa Energia – ogólnopolski dwumiesięcznik naukowo-techniczny, wydawany przez raciborskie wydawnictwo Nowa Energia. Magazyn opisuje aktualną sytuację branży energetycznej w Polsce, obejmując tematyką: nowoczesne rozwiązania techniczne, innowacje, wdrożenia, rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, odnawialne źródła energii, automatykę, informatykę, finanse oraz efektywne wykorzystanie energii elektrycznej. Polskie Towarzystwo Informatyczne – organizacja zrzeszająca polskich informatyków, zarejestrowana 22 maja 1981. Celem PTI jest wspieranie działalności naukowej w obszarach związanych z informatyką, popularyzacja informatyki, reprezentowanie członków przed instytucjami w kraju i za granicą. Skupia (2006) ok. 2000 osób, jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć środowiskowych (krajowych i międzynarodowych konferencji, spotkań integracyjnych informatyków, konkursów, nagród).

  Instalacja programu (oprogramowania) lub krótko instalacja – w informatyce proces polegający na skopiowaniu plików aplikacji na dysk komputera użytkownika z jednoczesnym dostosowaniem parametrów instalowanego programu do potrzeb i warunków sprzętowych oraz środowiska systemu operacyjnego, a także zwykle odpowiednią modyfikację parametrów tego środowiska. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Ekonomia ekologiczna jest nauką analizującą i opisującą procesy gospodarcze, społeczne i ekologiczne będące podstawą realizacji zrównoważonego rozwoju. Ekonomia ekologiczna odwołuje się do ekologicznego paradygmatu ekonomii i stoi w opozycji do ekonomii środowiska i zasobów naturalnych opierającej się na paradygmacie ekonomizacji środowiska.

  Inżynieria środowiska – jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii) zmierzające do przywrócenia tej równowagi.

  Czasopismo informatyczne – rodzaj publikacji poświęcony tematyce informatycznej i komputerowej, oraz nowym technologiom związanym z przemysłem informatycznym. Coraz częściej czasopisma informatyczne mają swoją wersję elektroniczną w internecie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja państwowa realizująca politykę ekologiczną państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Priorytetem (nadrzędnym celem) funkcjonowania funduszu jest szeroko rozumiana poprawa zdrowia uwarunkowanego ekologicznie, stanowiącego składową jakości życia pokoleń obecnie tworzących rynek oraz tych przyszłych.

  Alokacja pamięci oraz dezalokacja pamięci - w informatyce to odpowiednio przydział i zwolnienie ciągłego obszaru pamięci. Po uruchomieniu, proces (program) otrzymuje od systemu operacyjnego jedną lub więcej pul dostępnej pamięci możliwej do dowolnego wykorzystania. W zależności od przyjętej konstrukcji i zastosowania obszar nazywany jest stertą (ang. heap) lub stosem. W trakcie działania program może zażądać od systemu operacyjnego większej ilości pamięci (alokacja) lub też zwolnić niepotrzebny obszar (dezalokacja). Kopiowanie — w informatyce powielanie danych zapisanych w postaci elektronicznej na nośniku w celu przeniesienia ich kopii do innego komputera, na inny nośnik, bądź w inne miejsce w pamięci stałej komputera.

  Dodano: 28.07.2011. 15:49  


  Najnowsze