• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Publiczny wykład EMI nt. zrównoważonej mobilności miejskiej, Bruksela, Belgia

  11.06.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 19 czerwca 2012 r. w Brukseli, Belgia, wygłoszony zostanie publiczny wykład EMI nt. zrównoważonej mobilności miejskiej (EMI Public Lecture on sustainable urban mobility: bridging research and practice).

  Nauka i praktyka często odmiennie postrzegają rozwój bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej. Rozbieżność wynika częściowo z różnicy między długofalowymi zamierzeniami a faktycznymi działaniami strategicznymi.

  Wydarzenie położy nacisk na przyszłe potrzeby badawcze w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej w oparciu o faktyczne praktyki miejskie w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mobilność ludności – czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami. Jest też bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia o wyraźnej strukturze regionalnej. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. - agencja przygotowująca i realizująca zasady zrównoważonej polityki energetycznej Polski, prowadząca działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użyciem energii. Pełni funkcję krajowego partnera i konsultanta w sprawach zrównoważonej polityki energetycznej. Siedziba agencji znajduje się w Warszawie. Metro w Brukseli (franc.: Métro de Bruxelles, nid.: Brusselse metro) – system szybkiej podziemnej kolei miejskiej znajdujący się w Brukseli (Belgia).

  Euromobil realizowany jest w ramach programu Socrates Lingua2 i jego podstawowym celem jest stworzenie multimedialnego programu do nauki języka promującego mobilność studentów w Europie. Program składa się z trzech zasadniczych części: Inicjatywa Mobilności Pracy (w skrócie IMP) – polskie stowarzyszenie z siedzibą w Krakowie założone w 2013 roku przez Stefana Schwarza, dr Marka Benio oraz Rafała Rzeźniczaka. Inicjatywa zajmuje się promowaniem mobilności pracy, przeciwdziałaniem dyskryminacji pracowników delegowanych i ich pracodawców oraz walką ze zjawiskami handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa.

  Mobilność kapitału – stan gospodarki określający w jakim stopniu krajowe i zagraniczne aktywa finansowe – są substytucyjne i mogą być przenoszone. W warunkach doskonałej mobilności kapitału nie istnieją żadne bariery ograniczające międzynarodowe przepływy, występuje tylko jedna stopa procentowa, która przy każdym poziomie dochodu zapewnia równowagę bilansu płatniczego. Powyższe zagadnienie szerzej rozwija model Mundella-Fleminga. Ruchliwość społeczna (mobilność społeczna) w socjologii oznacza przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej.

  Elektromobilność odnosi się do korzystania z pojazdów elektrycznych do zapewnienia mobilności. Koncepcja elektromobilności jest często używana w programach do promowania korzystania z indywidualnych pojazdów elektrycznych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny oraz środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów. Herb Miasta Zielonka został zaprojektowany przez Janusza Chomiczewskiego, a zatwierdzony uchwałą nr IX/16/70 Miejskiej Rady Narodowej w Zielonce z dnia 28 stycznia 1970 roku na wniosek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

  Symetryczność barier mobilności - termin związany z zarządzaniem strategicznym. Jest to sytuacja, w której przedsiębiorstwo jest w stanie zmienić grupę strategiczną, jeżeli zwiększy swoje nakłady. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku asymetryczności barier mobilności - determinuje je posiadanie określonych umiejętności, niedostępnych dla przedsiębiorstwa z danej grupy.

  Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego – proces integrowania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego i globalnego w cel, funkcje i sposób działania instytucji szkolnictwa wyższego. W praktyce proces ten przyjmuje postać budowania strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego na poziomie państwa, władz samorządowych i poszczególnych instytucji, aktywnej polityki pozyskiwania studentów zagranicznych, zagranicznego marketingu uczelnianego, tworzenia międzynarodowych ścieżek studiów, integrowania treści globalnych i międzykulturowych w programy nauczania, dostosowywanie infranstruktury uczelni do potrzeb działania, tworzenia i wdrażania programów wspierających mobilność studencką etc.

  Stare Bałuty są jednym z wydzielonych na potrzeby Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi osiedli administracyjnych Delegatury UMŁ - B. Autobusy miejskie w Gdyni – rozbudowany system komunikacji autobusowej, który dociera do wszystkich dzielnic, a także do sąsiednich miast i gmin. Usługi transportu autobusowego w Gdyni świadczy 8 przewoźników. Działają oni na zlecenie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

  Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o w Gdańsku – firma zajmująca się usługami związanymi z rozkładowym transportem pasażerskim i transportem w komunikacji miejskiej. Jest największym przewoźnikiem w sieci ZTM Gdańsk.

  Dodano: 11.06.2012. 16:26  


  Najnowsze