• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Religia, płeć i prawa człowieka - wyzwania stojące przed wielokulturowymi i demokratycznymi społeczeństwami, Linköping, Szwecja

  24.01.2011. 10:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21 - 25 czerwca 2011 r. w Linköping, Szwecja, odbędzie się konferencja pt. "Religia, płeć i prawa człowieka - wyzwania stojące przed wielokulturowymi i demokratycznymi społeczeństwami".

  W czasie wydarzenia zostanie przeprowadzona analiza powiązania religii, płci, tożsamości, praw człowieka i polityki, ze szczególnym naciskiem na Europę w kontekście globalizacji. W centrum uwagi znajdą się cztery tematy:
  - przeniesienie zagadnienia płci z marginesu do centrum współczesnych debat nad rolą religii w życiu publicznym i politycznym;
  - stymulowanie nowych stypendiów feministycznych i poświęconych tożsamości płciowej, zajmujących się krytyczną (re)interpretacją praktyk religijnych i wyznaniowych o zabarwieniu płciowym w różnych tradycjach religijnych;
  - postrzeganie zagadnień religijnych, płciowych i praw człowieka-kobiety przez "przekrojowy" obiektyw i wprowadzenie do dialogu feministycznych teorii na temat płci i religii w perspektywach globalnego "Południa" i globalnej "Północy";
  - rozszerzanie horyzontu analizy praw człowieka z naciskiem na płciowość w punkcie styczności religii, płci, obywatelskości i praw.

  Pośród uczestników mają się znaleźć doświadczeni i kształtujący się naukowcy, którzy zajmują się wieloma powiązanymi dyscyplinami, w tym naukami politycznymi i stosunkami międzynarodowymi, socjologią, badaniami dotyczącymi płci i kobiet, prawami człowieka i badaniami społeczno-prawnymi, rozwojem, antropologią, europeistyką i religioznawstwem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Philip G. Alston, profesor prawa międzynarodowego oraz praw człowieka. Jest profesorem na wydziale prawa Uniwersytetu Nowojorskiego oraz współzałożycielem Centrum Praw Człowieka i Sprawiedliwości Międzynarodowej (Center for Human Rights and Global Justice).

  Komisja Praw Człowieka ONZ (ang. United Nations Commission on Human Rights) – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany w 1946 roku. Obecnie już nie funkcjonuje – od 2006 roku jej miejsce zajęła Rada Praw Człowieka ONZ. Komisja Praw Człowieka była podstawowym forum ONZ zajmującym się ochroną i promowaniem praw człowieka.

  Socjologia religii – dział socjologii zajmujący się wierzeniami, praktykami i instytucjami religijnymi w ich kontekście społecznym. Socjologia religii zajmuje się wielorakim związkiem religii ze społeczeństwem, wzajemnymi wpływami na siebie. Bada też miejsce i funkcje religii w procesie społecznym oraz jej funkcjonowanie w różnych grupach społecznych. Jest nauką dosyć młodą i dynamicznie się rozwijającą. Powstała na przełomie XIX i XX wieku, choć jej korzenie sięgają czasów oświecenia. Jej prekursorami byli:

  Prawo do nauki – jedno z podstawowych praw człowieka, jego istnienie jest uznane przez artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, artykuł 14 Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka oraz przez inne traktaty międzynarodowe.

  Prawa cyfrowe (ang. digital rights) to termin używany do określenia praw związanych z tworzeniem, użytkowaniem, publikacją i dostępem do mediów cyfrowych, i z dostępem do i użytkowaniem urządzeń cyfrowych (komputery, telefony komórkowe, itp.). Niektóre z praw cyfrowych odnoszą się do uznanych praw człowieka, ale w kontekście nowych technologii (zwłacza Internetu). W szczególności termin ten odnosi się do praw związanych z tematami takimi jak prywatność i wolność słowa. Inne prawa cyfrowe dotyczą nowych zagadnień, np. czy dostęp do Internetu jest prawem człowieka (za takie prawo uznała je m.in. Francja).

  Dokument Kopenhaski - dokument przyjęty ze względu na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, świeżo uwolnione od reżimów komunistycznych. Państwa te zobowiązały się do przestrzegania praw człowieka (w tym istotnej kwestii mniejszości narodowych) zgodnie z zasadami panującymi w demokracjach parlamentarnych. Dokument ten wyraża podstawowe założenie KBWE dotyczące praw człowieka. Zakłada on, że ochrona praw człowieka jest jednym z podstawowych celów każdego rządu. Zgoda co do uznania praw człowieka jest podstawą wolności, praworządności i pokoju w Europie.

  Nils Raimonds Muižnieks (ur. 31 stycznia 1964 w Los Angeles) – łotewski politolog i prawnik, ekspert ds. praw człowieka, wykładowca. W latach 2002–2004 minister ds. integracji społecznej. Od 1 kwietnia 2012 komisarz Praw Człowieka Rady Europy.

  Dodano: 24.01.2011. 10:37  


  Najnowsze