• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rola biobanków w badaniach nad różnorodnością lasów i ich ochronie, Viterbo, Włochy

  13.03.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 21 kwietnia w Viterbo, Włochy, odbędzie się konferencja pt. "Rola biobanków w badaniach nad różnorodnością lasów i ich ochronie".

  Niemal 4 miliardy hektarów powierzchni Ziemi pokryte jest przez lasy. Chociaż lasy na świecie są nadal dosyć rozległe, to skurczyły się już o około 40 procent, a trzy czwarte tego ubytku przypada na ostatnie dwieście lat, kiedy to pozyskiwano grunty dla gospodarstw rolnych i zaspakajano zapotrzebowanie na drewno. Wraz ze wzrostem świadomości zmian klimatu i ich skutków, naukowcy podkreślają kluczową rolę odgrywaną przez lasy i ich różnorodność w naturalnych ekosystemach i środowisku. To z kolei przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na badania naukowe nad DNA i ich biobankami.

  Banki DNA roślin to narzędzie zachowujące różnorodność gatunkową i pomoc w ochronie zasobów genetycznych w celu opracowania spójnych programów ochrony i monitorowania bioróżnorodności.

  Konferencja posłuży za forum do dyskusji na temat translacyjnego charakteru współczesnych badań molekularnych i terenowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wskaźnik równomierności – wskaźnik różnorodności gatunkowej wyrażający stosunek rzeczywistej różnorodności do różnorodności maksymalnej. Jego równanie zależne jest od przyjętego wskaźnika różnorodności:
  Lasy Sękocińskie – lasy położone na południowy zachód od Warszawy, na wschód od Lasów Młochowskich. Są fragmentem dawnej puszczy, występują tu liczne, sędziwe drzewa oraz znaczna różnorodność siedlisk. Lasy Sękocińskie stanowią fragment ponadlokalnego korytarza ekologicznego, łączącego kompleksy leśne Mazowieckiego Parku Krajobrazowego z ekosystemami Kampinowskiego Parku Narodowego. Puszcza Śląska – nieistniejący już kompleks lasów nizinno-wyżynnych zawierający obecne: Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie, Lasy Rudzko-Raciborskie, Lasy Lublinieckie, Lasy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Lasy nad Górną Liswartą oraz mniejsze kompleksy leśne.

  Grunty leśne – w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (u.ochr.grunt.) są to grunty określone jako: 1) lasy w przepisach o lasach, 2) zrekultywowane na potrzeby gospodarki leśnej, 3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. Różnorodność genetyczna – jedna z trzech form różnorodności biologicznej wyróżnianych przez IUCN. Określa, mierzony na różne sposoby, poziom zmienności genetycznej w obrębie populacji. Najczęściej jest wyrażana jako różnorodność alleliczna, czyli średnia liczba i względna częstość alleli na locus. Jest podstawowym źródłem różnorodności biologicznej.

  Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność (ang. biodiversity) – zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. Dzień Polskiej Niezapominajki – święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.
  Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity) – święto obchodzone corocznie 22 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/55/201 z 20 grudnia 2000 roku, upamiętniające konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której grupa robocza (ang. Intergovernmental Negotiating Committee) UNEP-u przedstawiła efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności. Ochrona gatunkowa – w Polsce jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych.

  Wskaźnik Simpsona – wskaźnik różnorodności gatunkowej, stosowany w celu oszacowania różnorodności biologicznej siedlisk. Uwzględnia liczbę gatunków oraz względną liczebność każdego gatunku. Wskaźnik Simpsona określa prawdopodobieństwo wylosowania dwóch osobników należących do tego samego gatunku.

  Konwencja o różnorodności biologicznej (ang. Convention on Biological Diversity, w skrócie CBD) – umowa międzynarodowa sporządzona 5 czerwca 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro określająca zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej. Konwencja weszła w życie 29 grudnia 1993 roku. W 2010 roku lista stron konwencji (List of Parties) objęła 193 uczestników, w tym większość państw świata.

  Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) – międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię. Nadleśnictwo Trzcianka – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Powierzchnia obszaru zarządzanego przez nadleśnictwo wynosi 55,09 tys. ha, z czego 43% powierzchni stanowią lasy.

  Park narodowy – obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. "obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów".

  Dodano: 13.03.2012. 15:49  


  Najnowsze