• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rola technologii w przedłużaniu życia, Wiedeń, Austria

  04.02.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniu 1 marca 2011 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się konferencja pt. "Rola technologii w przedłużaniu życia".

  Tematem wydarzenia będzie cykl życia człowieka i rola technologii w przedłużaniu go. Prezentacje i dyskusje poświęcone będą perspektywie naukowej, użytkownika końcowego oraz sektora prywatnego na te kwestie, a także przedstawieniu kluczowych projektów europejskich podjętych w tym obszarze. Tematy poszczególnych wykładów będą m.in. następujące:
  - Braid - Łączenie badań naukowych nad starzeniem się z osiągnięciami technologii informatycznej;
  - Forum rozwiązań i systemów ułatwiających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie;
  - Waga nowych technologii w kontroli terapeutycznej pacjentów geriatrycznych;
  - Angażowanie starszych ludzi w innowacje technologiczne;
  - Nowe technologie wywodzące się z badań biogerontologicznych - co jest utopią, a co rzeczywistością?;
  - Europejskie partnerstwa na rzecz innowacji - pierwsze testy pilotażowe "Aktywnego i zdrowego starzenia się".

  Druga Europejska Przestrzeń Badawcza poświęcona starzeniu się (ERA-AGE 2) to trzyletni projekt finansowany przez Komisję Europejską poprzez Siódmy Program Ramowy. W projekcie uczestniczy trzynastu partnerów, z których każdy jest publicznym organem odpowiedzialnym z finansowanie i koordynowanie krajowych programów badawczych, oraz czterech partnerów stowarzyszonych, którzy przyłączyli się niedawno.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących.

  Model powstania innowacji wg J. Schmooklera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o koncepcję popytową. Koncepcja popytowa głosi, że głównym czynnikiem tworzącym innowacje są potrzeby, których rozpoznanie, a następnie przekazanie informacji o ich istnieniu z rynku do placówek naukowo-badawczych, powoduje rozpoczęcie procesu tworzenia nowych wyrobów, technologii i usług.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Dodano: 04.02.2011. 16:37  


  Najnowsze