• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Różnorodność obszarów wiejskich w Europie i problem politycznej integracji, Bruksela, Belgia

  25.01.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 22 lutego 2011 r. w Brukseli, Belga, odbędzie się konferencja pt. "Różnorodność obszarów wiejskich w Europie i problem politycznej integracji".

  Wydarzenie jest sponsorowane przez projekt Rufus (Wiejskie sieci przyszłości). Prace prowadzone w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Siódmego Programu Ramowego objęły wielofunkcyjne aspekty obszarów wiejskich. Oceniono możliwe kombinacje systemów politycznych w budowaniu sieci oraz zapewnianiu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wsi. Wydarzenie naznaczy końcowy etap projektu.

  W czasie konferencji wyniki projektu Rufus zostaną omówione i przedyskutowane w szerszym gronie, w skład którego wejdą ustawodawcy, uczestnicy powiązanych projektów badawczych, interesariusze i społeczność naukowa. Poruszane będą takie tematy jak:
  - typologia obszarów wiejskich;
  - typologie jako tło programowania politycznego;
  - mapowanie i wizualizacja potencjału rozwojowego;
  - mapowanie informacji ekologicznych na skalę europejską;
  - studia przypadku w zakresie politycznej integracji na szczeblu lokalnym;
  - nowe wyzwania dla partnerstw wiejsko-miejskich.
  Przewidziano również dyskusję przy okrągłym stole i ogólną debatę nad zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Renta strukturalna - przyznawana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rolnikom przekazującym swoje pole do większych gospodarstw w zamian za rentę.

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe:

  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (ang. European Agricultural Fund for Rural Development) − fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zadaniem funkcjonowania funduszu jest stworzenie możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu wspólnotowego na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (ang. European Agricultural Fund for Rural Development) − fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zadaniem funkcjonowania funduszu jest stworzenie możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu wspólnotowego na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

  Fundacja Wspomagania Wsi – organizacja pozarządowa zajmująca się rozwojem obszarów wiejskich w Polsce, powołana do życia na mocy dekretu prymasa Józefa Glempa 30 czerwca 1999. Misją Fundacji jest wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich. Prezesem zarządu od 1999 jest Piotr Szczepański.

  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – organizacja samorządów wiejskich w Polsce powołana do integracji gmin, rozwoju samorządności lokalnej oraz lobbingu na rzecz gmin wiejskich.

  Dodano: 25.01.2011. 16:26  


  Najnowsze