• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczyna się 4. Europejskie Forum Dziedzictwa

  10.10.2011. 14:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  We Wrocławiu debatować będą w dniach 10-12 października eksperci do spraw dziedzictwa, ekonomiści, a także przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych z kilkudziesięciu krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Tegoroczne forum, którego organizatorami są Rada Europy, Komisja Europejska oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, odbędzie się pod hasłem "Doceń dziedzictwo! Dziedzictwo europejskie i rozwój gospodarczy".

  Europejskie Forum Dziedzictwa to doroczne spotkanie, umożliwiające wymianę doświadczeń i opinii między specjalistami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego a przedstawicielami pozostałych sektorów życia społecznego i gospodarczego. Jest jednym z wydarzeń towarzyszących polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

   

  Spotkanie rozpocznie się we wrocławskim Muzeum Architektury, gdzie uroczystego otwarcia dokonają Bogdan minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, Daniel Th,rond - dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa i Różnorodności Kulturowej Rady Europy, Alessandro Senesi - wicedyrektor Biura ds. Programów Kulturalnych Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej oraz Adam Grehl - wiceprezydent Wrocławia.

  W debatach, które toczyć się będą w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia, poruszone będą problemy z zakresu potencjału ekonomicznego dziedzictwa w kontekście tworzenia regionalnych i ponadregionalnych strategii rozwoju.

  "Spotkanie to okazja, by spojrzeć na dziedzictwo jako trwały element w długofalowych strategiach rozwoju, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego" - informują organizatorzy.

   

  Przybyli goście zaprezentują różne filozofie postrzegania dziedzictwa oraz omówią aktualne praktyki i standardy obowiązujące w tej dziedzinie. Celem spotkania jest także zaprezentowanie dziedzictwa jako atutu, który może przynieść materialne korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne oraz wesprzeć proces rozwoju gospodarczego wielu krajów.

   

  Uczestnicy spotkania będą starali się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy te korzyści mierzyć oraz dlaczego cenimy dziedzictwo w szerszym kontekście wykorzystania jego potencjału gospodarczego w sektorach innych niż turystyka.

  Europejskiemu Forum Dziedzictwa towarzyszyć będzie spotkanie koordynatorów narodowych Europejskich Dni Dziedzictwa z 50 państw, dla których Komisja Europejska zorganizowała warsztaty na temat promocji projektów społecznych. W szkoleniu wezmą również udział regionalni koordynatorzy EDD z Polski, z którymi od lat współpracuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

  Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dwie wystawy przygotowane przez NID. Pierwsza z nich - "Kamienie milowe" to przedstawione w bardzo spójny i syntetyczny sposób najważniejsze wydarzenia naszej historii, nauki i kultury, które składają się na zawiłe dzieje Polski. Druga natomiast ukazuje różnorodność kulturową oraz specyfikę Europejskich Dni Dziedzictwa w poszczególnych krajach europejskich.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – organizowane od 1999 roku przedsięwzięcie kulturalne województwa małopolskiego. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Ideą organizowania Dni Dziedzictwa jest promowanie zabytków Małopolski oraz ukazywanie ich różnorodności i atrakcyjności. Przedsięwzięcie wpisuje się w program Rady Europy "Europa Wspólne Dziedzictwo".

  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. ICCROM (skrót od ang. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Rome) - Międzynarodowy Ośrodek Studiów dla Poprawy i Rozwoju Metod Konserwacji Dziedzictwa Kultury powołany do życia podczas dziewiątej sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1956 r. Jest to to międzynarodowa organizacja mająca na celu rozwijanie i promowanie konserwacji dziedzictwa kultury, m.in. poprzez interdyscyplinarną współprace na polu ochrony dziedzictwa kultury przedstawicieli różnych nauk: konserwatorów, archeologów, muzealników, architektów i urbanistów, a także instytucji - takich jak muzea, biblioteki i archiwa.

  American Film Festival – festiwal filmowy, którego pierwsza edycja odbyła się w dniach 20-24 października 2010 we Wrocławiu. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Festiwal jest współfinansowany przez Gminę Wrocław i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.

  Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) to pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Stanowi zachętę dla krajów świata do dostrzegania wagi tego dziedzictwa i do otaczania go opieką. Do końca października 2012 roku Konwencję ratyfikowało 148 państw. Dokument Konwencji jest pisemną umową między państwami i podlega prawu międzynarodowemu. Filmoteka Szkolna – ogólnopolski program edukacji filmowej dla szkół ponadpodstawowych, realizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

  Dodano: 10.10.2011. 14:04  


  Najnowsze