• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozporządzenie REACH: dyskusja naukowa nad adekwatnością dwóch testów in vivo, Helsinki, Finlandia

  16.07.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 4 października 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się konferencja pt. "Rozporządzenie REACH: dyskusja naukowa nad adekwatnością dwóch testów in vivo (REACH Regulation: Scientific discussion on the adequacy of two in vivo tests).

  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), która pełni kluczową rolę we wdrażaniu ustawodawstwa wspólnotowego w zakresie chemikaliów, odda głos ekspertom ze środowiska regulacyjnego, naukowego i przemysłowego, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienia naukowe dotyczące testu mutacji transgenicznych genów gryzoni (TGR) oraz testu nieplanowanej syntezy DNA in vivo (UDS).

  Celem wydarzenia jest wypracowanie dokumentu na temat naukowej adekwatności obydwu testów, na którym interesariusze będą mogli na przykład oprzeć swoje decyzje dotyczące strategii przeprowadzania testów, aby spełniać wymogi informacyjne rozporządzenia REACH (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). Organizując tę dyskusję, ECHA przeprowadza bilans nowych postępów naukowych w genotoksyczności - dziedzinie wykrywania kancerogennych właściwości substancji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Agencja Chemikaliów, (ECHA z ang. European Chemicals Agency) agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (z ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych na szczeblu wspólnotowym. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie bazą danych substancji chemicznych zgłoszonych do rejestracji: IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach) - to narzędzie służące do wprowadzania, gromadzenia, przeglądania i wymiany informacji o niebezpiecznych właściwościach chemikaliów. Jest to główne narzędzie służące do przedkładania dokumentacji technicznej do Europejskiej Agencji Chemikaliów na potrzeby rozporządzenia REACH. REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

  REACH IT jest to System Informatyczny mający za zadanie umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom (Europejskiej Agencji Chemikaliów, Komisji Europejskiej, Właściwym organom Państw Członkowskich UE, przemysłowi, organizacjom pozarządowym i społeczeństwu) gromadzić, wymieniać, przedkładać (dokumentacje rejestracyjną przygotowaną w IUCLID), oceniać, przetwarzać i przeglądać informacje dotyczące substancji chemicznych w ramach rozporządzenia REACH. Rozporządzenie CLP (ang. Classification, Labelling and Packaging) – rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów opracowanym przez ONZ w 2003 roku. Rozporządzenie CLP uzupełnia Rozporządzenie REACH oraz zastępuje system zawarty w Dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE. Rozporządzenie weszło w życie 20 stycznia 2009 i obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego.

  Importer – to podmiot gospodarczy lub kraj dokonujący importu. Zgodnie z rozporządzeniem REACH importer oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i odpowiedzialną za import. Dyskusja naukowa (ang. scientific discussion) – rozpatrywanie zagadnień drogą szeregu pytań i odpowiedzi, wymiany myśli przez pytania i odpowiedzi, stawiania i wykazywania słuszności twierdzeń oraz ich krytykowania. Jest dialogiem dwóch lub więcej osób, czy to w formie ustnej, czy to w formie wypowiedzi pisemnych – listów, publikacji naukowych. Stanowi jedną z odmian dyskusji.

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (inaczej: zwroty H, ang. Hazard Statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej. Zwroty wskazujące środki ostrożności (inaczej: Zwroty P, ang. Precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczny produkt. Wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

  Prolek (ang. pro-drug) - prekursor leku, substancja o działaniu farmakologicznym, która rozwija w pełni swoje działanie dopiero w chwili, gdy ulegnie przemianom metabolicznym w organizmie (in vivo), natomiast sama nie jest aktywna lub jest wielokrotnie mniej aktywna od powstałej substancji.

  Rozporządzenie UE w sprawie drewna (rozporządzenie (UE) nr 995/2010) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej z dnia 20 października 2010 r. przeciwdziałającym handlowi nielegalnie pozyskanym drewnem i produktami z takiego drewna na terytorium UE. Zabrania ono wprowadzania do obrotu na rynku UE nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z niego oraz ustanawia obowiązki podmiotów prowadzących obrót drewnem. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE od 3 marca 2013 r.

  Archiwa: Dyskusja do 2007-11-02→ Dyskusja do 2008-07-09→ Dyskusja do 2008-11-01→ Dyskusja do 2009-01-01→ Dyskusja do 2009-04-01→ Dyskusja do 2009-09-01→ Dyskusja do 2010-01-02→ Dyskusja do 2010-04-01→ Dyskusja do 2010-09-30→ Dyskusja do 2010-12-31→ Dyskusja do 2011-09-01→ Dyskusja do 2012-01-01→ Dyskusja do 2012-07-01 Test podzielności uwagi – rodzaj testu psychofizycznego, którego celem jest zbadanie podzielności uwagi i określenie poziomu tej umiejętności u badanego. Może być elementem testów ogólnej sprawności umysłowej jednostki, testów ilorazu inteligencji itp.

  Tablica informacyjna w budownictwie, to tablica umieszczana na budowie (lub rozbiórce), zawierająca podstawowe informacje o budowie i osobach będących uczestnikami procesu budowlanego oraz danymi kontaktowymi. Wygląd, sposób umieszczenia tablicy oraz zakres informacji wymaganych, które powinny się na niej znaleźć, określają przepisy wykonawcze, tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzU 02.108.953 z dnia 17.07.2002 r.), z późniejszymi zmianami. Szczegóły wymogów jakie musi spełnić tablica informacyjna określone są w paragrafie 13, zawartym w rozdziale 3 wymienionego rozporządzenia.

  Dodano: 16.07.2012. 18:17  


  Najnowsze