• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rusza kolejny Program Stypendialny dla Liderów

  25.01.2010. 08:10
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Dwuletnie stypendium w wysokości 1 500 euro rocznie czeka na 10 najlepszych studentów pięciu polskich uczelni, którzy zgłoszą się do udziału w "Programie Stypendialnym dla Liderów". Zgłoszenia do 7 edycji programu, realizowanego przez Fundację GE oraz Instytut Edukacji Międzynarodowej, można przesyłać do 10 lutego.

  O stypendia mogą się ubiegać studenci drugiego roku studiów z wydziałów ekonomii, zarządzania, inżynierii i technologii 5 polskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.

  "Program ten stanowi pomoc dla studentów oraz inwestycję w nową generację liderów biznesu w Europie Środkowej. Nie wykluczam jednak, że niektórzy spośród stypendystów, którzy zapoznają się z międzynarodowym środowiskiem naszej firmy, powiększą zespół GE" - mówi Lesław Kuzaj, dyrektor GE na Europę Środkową.

  Nagrodzeni studenci w ramach programu wezmą również udział m.in. w pracach wolontariatu i regionalnym seminarium dla liderów w Budapeszcie, gdzie spotkają się z innymi studentami z Europy Środkowej. Podczas tzw. Shadow Day będą mogli poznać sposób funkcjonowania General Electric, obserwując jeden dzień pracy menadżera firmy w Polsce.

  Komisja kwalifikacyjna Instytutu Edukacji Międzynarodowej wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów dziesięciu zwycięzców. Największe szanse mają studenci, którzy wyróżniają się nie tylko osiągnięciami naukowymi, ale również działaniami ponadprogramowymi, takimi jak praca społeczna, staże, działalność w stowarzyszeniach studenckich czy wolontariat.

  Program ma pomagać najlepszym studentom z Europy Środkowej i Wschodniej w rozwijaniu swoich możliwości i zdolności przywódczych. W letnich seminariach w Budapeszcie wzięło dotąd udział 321 seminarzystów-liderów - w tym 95 z Polski - którzy stworzyli silną sieć regionalną. Sukces pierwszej edycji programu na Węgrzech w 2002 r. zachęcił organizatorów do jego rozszerzenia na Polskę (w 2003 r.), Czechy (w 2004 r.) i Rumunię (w 2006 r.).

  Studenci, którzy chcą wziąć udział w programie powinni złożyć wypełnione podanie, esej o objętości 1000 słów, życiorys, dwa listy polecające - w tym jeden od wykładowcy ze swojej uczelni - oraz wyciąg z indeksu potwierdzający ukończenie pierwszego roku studiów, z tłumaczeniem na język angielski.

  Program prowadzony jest w języku angielskim. Wszystkie informacje na jego temat programu znajdują się na stronie: http://www.iie.eu

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zielona Akcja - akcja wolontariatu studenckiego zapoczątkowana w 2001 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Polegała na organizowaniu przez studentów uczelni wyższych wakacyjnych zajęć z dziećmi z obszarów wiejskich. W pierwszym roku wzięło w niej udział okołu 30 studentów pracujących w trzech miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Górna i Mystków. W kolejnych latach liczba studentów i miejscowości objętych akcją stopniowo się powiększała. W roku 2003 było to około 260 studentów z kilkunastu uczelni i ponad 40 miejscowości w całej Polsce. Uniwersytet Nysa, oficjalna nazwa Neisse University (cz. Univerzita Nisa) – zintegrowany program studiów, powstały w wyniku współpracy trzech uczelni wyższych z Polski, Niemiec i Czech: Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau/Görlitz i Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Obecnie zajęcia odbywają się na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie (Information and Communication Management). Dla polskich studentów studia trwają 3,5 roku i kończą się nadaniem absolwentom tytułu inżyniera. W semestrze zimowym 2007 uruchomione zostały studia II stopnia (magisterskie) pn. „Environmental Health and Safety Risk Management” (EH&SRM). Wykłady na obu kierunkach prowadzone są w języku angielskim, a studenci pochodzący z różnych krajów co roku zmieniają miejsce pobytu i nauki (Polska, Czechy, Niemcy). Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany.

  Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny – jeden z największych studenckich przeglądów artystycznych w Warszawie. Jak nazwa wskazuje odbywa się w grudniu, zwykle trwa cały tydzień. Po raz pierwszy przegląd został zorganizowany w 2003 roku i od tego czasu co roku studenci warszawskich uczelni, a przede wszystkim Politechniki Warszawskiej, mogą brać w nim udział jako artyści lub widzowie. Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w 2010 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji poprzez wyodrębnienie z jego struktur Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów,, który połączył się z Wydziałem Edukacji Technicznej i Informatycznej tworząc Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej (WIPiL PO) - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w 2010 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej poprzez przyłączenie do niego Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów, który wcześniej był częścią Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod Patronatem Prezesa Rady Ministrów RP (biał. Стыпендыяльная праграма Ураду Рэспублікі Польшча імя Кастуся Каліноўскага пад патранатам Старшыні Рады Міністраў РП, Stypiendyjalnaja prahrama Uradu Respubliki Polszcza imia Kastusia Kalinouskaha pad patranatam Starszyni Rady Ministrau RP) – utworzony w marcu 2006 polski państwowy program pomocowy dla białoruskiej młodzieży. Początkowo przeznaczony dla studentów relegowanych z białoruskich uczelni z przyczyn politycznych, z biegiem czasu objął także osoby, które nie mogą studiować na Białorusi ze względu na swoje poglądy polityczne i zaangażowanie w obronę demokracji i praw człowieka. Jest to największy w Europie program tego rodzaju. Merytorycznie koordynowany jest przez Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Dyrektorem i koordynatorem Programu, kierującym pracami biura i pracami komisji kwalifikujących kandydatów na studia, jest dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki. Program finansowany jest z budżetu państwa – w 2008 roku Minister Spraw Zagranicznych Polski przekazał na jego kontynuację 1,2 miliona euro.

  Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej "FIFY" istnieje od 1964 roku. Słowo "fifa" w języku kaszubskim oznacza wesołka, wagabundę i troszkę psotnika, kogoś za swoją wesołość ogólnie lubianego. Klub zrzesza studentów Politechniki Gdańskiej oraz innych uczelni Wybrzeża, a także osoby, które nie są studentami. Krótko mówiąc otwarty jest dla wszystkich, którzy pragną przygody. Osoby najbardziej zaangażowane w pracach Klubu zostają wyróżnione odznaką zwaną "blachą". Do tej pory przyznano 370 "blach". Życie Uczelni: biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej – pismo wydawane przez Politechnikę Łódzką od października 1984 roku, opisujące wszystkie wydarzenia mające miejsce na uczelni. Redaktorem naczelnym pisma od 1990 roku jest dr inż. Ewa Chojnacka. Biuletyn zawiera stałe działy, są to: wydarzenia, uczelnia w liczbach, nauka, kształcenie, konferencje i sympozja, opinie, rozmaitości, studenci, wspomnienia, wystawy, sport.

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Bielawie (ZOD PWr w Bielawie) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Bielawie, powstał 2006 roku, będący najmłodszą tego typu placówką tej wrocławskiej uczelni. Powstał on z inicjatywy władz politechniki we współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi: powiatu dzierżoniowskiego oraz gminy miejskiej Bielawa. Kształci studentów na jednym podstawowym kierunku: energetyka o specjalnościach: energetyka cieplna i jądrowa oraz energetyka komunalna energetyka komunalna na studiach niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, a absolwentom studiów inżynierskich (3,5-letnich), przysługuje prawo do uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich uzupełniających.

  ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania.

  Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej – jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu. Powstał w 1955 roku i jest najstarszym wydziałem uczelni Jak łyse konie – program rozrywkowy , gdzie w każdym odcinku biorą udział dwie gwiazdy w towarzystwie dwójki swoich przyjaciół.Przed każdą z dwóch drużyn stoją zadania i konkurencje , które wyłonią zwycięzców , którzy pojadą w nagrodę w zagraniczną podróż. Na uczestników programu oraz widzów czeka wiele niespodzianek! Jedną z nich jest ukryta kamera, w której oku znajdą się gwiazdy , a ich przyjaciele będą musieli przewidzieć jak zachowa się ich przyjaciel , bądź przyjaciółka .Oprócz obserwacji konkursowych zmagań widzowie dowiadywali o znanych i lubianych tego, co do tej pory wiedzieli tylko ich przyjaciele.

  Podziel się Posiłkiem! – program społeczny, którego celem jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. Zainicjowany przez firmę Danone, jako element strategii społecznej odpowiedzialności firmy w 2003 roku. Współorganizatorem programu od 2005 roku jest Fundacja Polsat, a partnerem strategicznym od 2004 roku Banki Żywności. Do tej pory, w wyniku programu, do dzieci trafiło 10 milionów posiłków. SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus.

  Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim – utworzona została na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 21 lipca 1998 r. przy pomocy Fundacji Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej powstałej w 1994 r. Prezesem Fundacji był Kazimierz Marcinkiewicz, współzałożyciel i aktywny działacz uczelni, od 1998 r. Przewodniczący Konwentu. Po pierwszym roku istnienia społeczność akademicka uczelni wynosiła 1900 studentów i 200 słuchaczy kolegiów. Studenci mogli wybrać spośród sześciu specjalności: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, administracja publiczna, edukacja wczesnoszkolna, edukacja opiekuńczo-wychowawcza, język polski i język niemiecki.

  Dodano: 25.01.2010. 08:10  


  Najnowsze