• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Seminarium projektu INSOTEC, Barcelona, Hiszpania

  21.02.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21 - 22 marca 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się seminarium projektu INSOTEC.

  Projekt INSOTEC (Międzynarodowe wyzwania społeczno-techniczne w zakresie utylizacji geologicznej), dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu prac EURATOM Siódmego Programu Ramowego, dąży do zidentyfikowania i wyjaśnienia wyzwań społeczno-politycznych w związku z zarządzaniem odpadami o wysokim stopniu radioaktywności, koncentrując się przede wszystkim na zaproponowanej opcji utylizacji geologicznej.

  Wydarzenie stworzy okazję wszystkim partnerom, interesariuszom i naukowcom do dyskusji nad bieżącymi postępami projektu i wymiany informacji w zakresie zarządzania odpadami radioaktywnymi. Poruszane będą następujące tematy:
  - wyzwania społeczno-techniczne w zakresie wdrażania utylizacji geologicznej;
  - wybór studiów przypadku do dalszych badań;
  - sieci wiedzy na temat zarządzania odpadami radioaktywnymi i sposób radzenia sobie z kwestiami społeczno-technicznymi.

  Projekt gromadzi kilka uczelni wyższych i ośrodków badawczych z Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Słowenii, Szwecji, Węgier i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska olimpiada społeczno-prawna (EOSP) – olimpiada przedmiotowa z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw polskiego i europejskiego prawodawstwa. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Kolorowe rewolucje – termin używany przez media, który opisuje ruchy społeczeństwa w danych krajach, w efekcie których dochodzi do przemian społeczno-politycznych. Uczestnicy kolorowych rewolucji przeważnie używają pokojowego oporu na znak protestu przeciwko rządom, ustrojom, sytuacji społeczno-gospodarczej.

  Kategoria społeczno-zawodowa to część zbioru społecznego wydzielonego w praktyce życia społecznego ze względu na cechy istotne społecznie np. wiek, stan cywilny, zawód, dochody itp. Ścieżka krytyczna (po ang. Critical Path Method, CPM ) - w teorii zarządzania projektami ciąg takich zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu. W praktyce narzędzie planowania i kierowania prac i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu w czasie.

  Kohezja (spójność) społeczno-ekonomiczna - termin oznaczający harmonię i dążenie do zrównoważonego rozwoju danej wspólnoty społeczno-ekonomicznej przez likwidację dysproporcji rozwojowych. Aby osiągnąć ten stan, elementom wymagającym pomocy jest udzielane wsparcie ze strony pozostałych elementów. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – jeden z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna w następujących specjalizacjach: geografia społeczno-ekonomiczna, geografia turyzmu, dydaktyka geografii, planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego.

  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu - Uczelnia niepubliczna założona w 1997 roku. Misją Uczelni jest kształtowanie umysłów i osobowości ludzi gotowych do podjęcia innowacyjnych wyzwań niesionych przez zmiany przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego świata. Stopnie strzeleckie w Związku Strzeleckim „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej – tytuły strzelców z Związku ZS „Strzelec” OSW oznaczające miejsce danego strzelca w hierarchii Związku. Ponadto stopnie warunkują zajmowanie stanowiska o określonym stopniu etatowym.

  Koło gospodyń wiejskich – dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich, będąca jednym z rodzajów społeczno-zawodowych organizacji rolników.

  Menedżeryzm (bądź też manageryzm) – koncepcja socjologiczna stworzona przez Jamesa Burnhama, według której rozwój społeczny dąży do społeczeństwa menedżerów, gdzie kierownicy będą stanowili nową klasę rządzącą. Jest to związane z opisanym przez Burnhama procesem oddzielania się własności od zarządzania i rozrastaniem się społeczno-zawodowej kategorii menedżerów. Ten kierunek rozwoju jest uniwersalny, ponieważ dotyczy wszystkich społeczeństw przemysłowych.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Andrzej Stanisław Lisowski (ur. 1950) – polski geograf, specjalizujący się w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd. Geografia społeczna - dział geografii społeczno-ekonomicznej, nauka badająca zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych oraz wzajemne oddziaływanie tych struktur i środowiska geograficznego. W swoim zakresie obejmuje problematykę przyczyn osadnictwa na danym terenie, rozwoju typów osadniczych, zjawisk takich jak migracje. Geografia społeczna bada wpływ warunków osadniczych na powstawanie negatywnych zjawisk społecznych (takich jak: bezrobocie, bieda, przestępczość).

  Nowe Słowo – społeczno-polityczny dwutygodnik feministyczny wydawany w Krakowie w latach 1902-1907 pod redakcją Marii Turzymy. Pomimo podtytułu Dwutygodnik społeczno-literacki pismo przede wszystkim propagowało równouprawnienie kobiet:

  Dodano: 21.02.2012. 16:49  


  Najnowsze