• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Seminarium zamykające projekt WATERPRAXIS, Wilno, Litwa

  08.12.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11 - 12 stycznia 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się seminarium zamykające projekt WATERPRAXIS.

  Dofinansowany ze środków unijnych projekt WATERPRAXIS (Od teorii i planów do ekowydajnych i zrównoważonych działań w celu poprawy stanu Morza Bałtyckiego) dążył do poprawy stanu Morza Bałtyckiego poprzez wspomaganie wdrażania w regionie planów gospodarowania wodami w dorzeczach.

  Wydarzenie stworzy okazję dla planistów ds. gospodarki wodnej, interesariuszy i naukowców do omówienia bieżących tematów i wymiany informacji w zakresie gospodarki wodnej. Poruszane będą następujące tematy:
  - plany gospodarowania wodami w dorzeczach i lokalne plany działań w zakresie ochrony wód;
  - realizacja inwestycji w ochronę wód;
  - dorzecze Szeszupy - od ogólnej analizy dorzecza po poprawę jakości wody pitnej;
  - poprawa statusu oczyszczania ścieków;
  - tereny podmokłe w usuwaniu azotu;
  - gleby kwaśne;
  - zmiany klimatu a projektowanie dorzeczy;
  - strategie dot. zmian klimatu i wpływ na zarządzanie dorzeczami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt Baltex (ang. The Baltic Sea Experiment) – rozpoczęty w 1992 roku projekt badający zmiany klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi oraz jakość powietrza i wody w rejonie Morza Bałtyckiego. Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych.
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – jeden z siedmiu Regionalnych zarządów gospodarki wodnej powołanych w Polsce. Podlega on Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obsługuje dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, będącego faktycznym organem administracji rządowej niezespolonej, realizującym zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełniącym funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej, w obszarze swego działania. Siedzibą organu jest Wrocław. Kataster wodny – system informacyjny o gospodarowaniu wodami (dla obszaru państwa prowadzony przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), a da regionów przez dyrektorów RZGW). Udostępniany on jest nieodpłatnie. Również organy administracyjne, jednostki badawcze, zakłady i właściciele urządzeń wodnych zobowiązani są do udzielania koniecznych informacji nieodpłatnie.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja państwowa realizująca politykę ekologiczną państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Priorytetem (nadrzędnym celem) funkcjonowania funduszu jest szeroko rozumiana poprawa zdrowia uwarunkowanego ekologicznie, stanowiącego składową jakości życia pokoleń obecnie tworzących rynek oraz tych przyszłych. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – polska jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, która realizuje zadania związane z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej działają na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 115 poz. 1462), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 878) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 19 z dnia 5 czerwca 2007 roku.

  Gospodarka wodami – to wszelkie działania z zakresu planowania, rozwijania, dystrybuowania i zarządzania optymalnym zużyciem wody. Zrównoważone planowanie w obszarze gospodarki wodami uwzględnia konkurencję o zasoby w taki sposób, by przyczynić się do sprawiedliwej alokacji wody, która w całości zaspokoi popyt i różnorodne rodzaje przeznaczenia wody. MTV Litwa (Music Television Lithuania) – litewski telewizyjny kanał muzyczny, który wystartował 4 września 2006 r. MTV Litwa jest częścią nowego projektu - MTV Networks Baltic, który obejmuje również MTV Estonia i Łotwa. Kanał MTV Litwa nadaje różne programy, które kierują się przeciwko zmianom klimatu i zachęca ludzi do spowolnienia zmian klimatycznych poprzez bardzo małe zmiany w twoim domu. MTV Litwa zrealizowało nowy projekt - "zacznij od siebie ". Od 10 października 2007 r. MTV wraz z gminą Wilno realizuje projekt - "Zakaz palenia", zachęcając młodych ludzi do rzucenia palenia, kupując specjalne bransoletki. MTV Networks Europe uruchomił kanały: MTV Litwa i MTV Łotwa we wrześniu 2006. Na początku 2009 r. kryzys finansowy w latach 2007-2009 miał duży wpływ na lokalną gospodarkę MTV Litwa i MTV Łotwa gdzie połączyły się w jeden kanał telewizyjny: MTV Litwa i Łotwa.

  Klasyfikacja jakości wód – system podziału wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich jakości, czyli szeroko rozumianego stanu ekologicznego. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników jakości wód. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń i struktury zasiedlających je biocenoz określonych wskaźnikami z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń i strukturą biocenoz referencyjnych określonymi w rozporządzeniach rządu lub ministra odpowiedniego do spraw ochrony środowiska. Oceny stanu wód dokonuje się dla celów naukowych i praktycznych, gdyż pewne zastosowania wody wymagają jej odpowiedniej jakości.

  Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział) – umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza; dla wód powierzchniowych wyznacza się go na podstawie analizy ukształtowania terenu, a dla wód podziemnych w drodze rozpoznania wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i układu utworów geologicznych.

  Jednolita część wód (JCW) – podstawowa jednostka gospodarki wodnej (łącznie z ochroną środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Jednolita część wód jest pojęciem obejmującym zarówno zbiorniki wód stojących, jak i cieki, a także przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.

  Dodano: 08.12.2011. 16:17  


  Najnowsze