• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieci transportowe efektywne energetycznie, Paryż, Francja

  10.04.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10 - 12 września 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się konferencja pt. "Sieci transportowe efektywne energetycznie".
  Transport stanowi fundamentalną część europejskiej gospodarki. Sektor transportu bezpośrednio zatrudnia około 10 mln osób i wytwarza około 5% PKB w Europie. Efektywne systemy transportu są kluczowym elementem zdolności przedsiębiorstw europejskich do konkurowania na arenie gospodarki światowej. Jakość usług transportowych ma poważny wpływ na jakość życia ludzi. Jednakże zmiany klimatu zmusiły społeczeństwo do zastanowienia się nad wydajniejszym wykorzystywaniem paliwa.

  Efektywność energetyczna i zużycie energii są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Zwiększona efektywność energetyczna może przełożyć się na znaczące obniżki zużycia energii pod warunkiem wprowadzenia środków zapobiegających efektowi odbicia. Obniżenie zużycia energii w transporcie w wyniku poprawy efektywności energetycznej, a także innych czynników, jak ceny paliw, przesunięcie modalne itd., może doprowadzić do znaczących redukcji presji środowiskowych, wywoływanych np. przez emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza.

  Konferencja stworzy uczestnikom okazję do wymiany wyników badań w zakresie analizy, monitoringu, modelowania, prognozowania i wspomagania procesu decyzyjnego w systemach transportowych i logistycznych. Przykładowe tematy sesji:
  - planowanie i projektowanie transportu;
  - polityka transportowa (w tym zagospodarowanie terenów i ustalanie cen);
  - projektowanie i utrzymywanie sieci;
  - zarządzanie ruchem drogowym i funkcjonowaniem sieci;
  - modelowanie i kontrola ruchu drogowego;
  - zarządzanie flotą i współdzielenie transportu;
  - układanie tras pojazdów i zachowania podróżne;
  - zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw;
  - intermodalność i zarządzanie centrami dystrybucyjnymi;
  - modele operacyjne mobilności elektrycznej/hybrydowej;
  - modelowanie i ewaluacja wpływów środowiskowych;
  - solidność i jakość usług.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zarządzanie taborem (także: Zarządzanie flotą) (ang. car fleet management - CFM) – jest to proces logistyczny dotyczący środków transportu polegający na alokacji i przepływie środków transportu, zasobów ludzkich oraz innych zasobów w powiązaniu z innymi procesami logistycznymi realizowany poprzez uporządkowany zbiór czynności (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie). Uwzględnia się kryteria: czasu, efektywności spełniania celów organizacji, kosztów oraz lokalizacji. Celem zarządzania flotą jest porządkowanie działań mających na celu osiąganie pożądanych wyników jak również wykonywanie zadań przy optymalnym wykorzystaniu floty. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Czternaście zasad Deminga: William Edwards Deming jest nazywany guru jakości, ponieważ jako jeden z pierwszych, w latach 50, zaproponował nowoczesne podejście do jakości produktów wykorzystujące zarządzanie personelem, planowanie, projektowanie wyrobów i monitorowanie procesów.

  Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (ZTM) – organ samorządu Kielc zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach powstał z dniem 1 lipca 2003 roku powołany przez Radę Miasta Kielce w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działania Zarządu jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, a w szczególności: planowanie, organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym. Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym.

  Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa. P2ware Planner Suite jest oprogramowaniem do zarządzania projektami stworzonym przez firmę P2ware i działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Przeznaczeniem oprogramowania jest wspomagania kierowników projektu w zarządzaniu projektami i programami. Lista funkcjonalności obejmuje m.in. tworzenie harmonogramu, zarządzanie budżetem, zarządzanie i przydzielanie zasobów do zadań, zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami, śledzenie postępu projektu, automatyczne tworzenie raportów, planowanie oparte na produktach, analiza ścieżki i łańcucha krytycznego czy też metoda wartości wypracowanej.

  Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach. BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo.

  Polityka energetyczna to element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii (odnawialne źródła energii/nieodnawialne źródła energii), sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną.

  MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips.

  Komputerowe wspomaganie sterowania jakością (CAQ) (ang.: Computer-aided quality assurance) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością. Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku (ZTM) – organ samorządu Słupska zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego został powołany z dniem 1 czerwca 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku. Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym. Funkcję dyrektora jednostki od 2008r. pełni Marcin Grzybiński.

  Dodano: 10.04.2012. 17:49  


  Najnowsze