• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódma międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, New Forest, Zjednoczone Królestwo

  21.09.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21-23 maja 2013 r. w New Forest (Zjednoczone Królestwo) obędzie się Siódma międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi (Seventh International Conference on Sustainable Water Resources Management).

  Woda jest niezbędna dla życia na naszej planecie, a nierówny dostęp do tego zasobu jest źródłem ciągłych konfliktów. Wzrost liczby ludności w połączeniu z nieregularnością opadów może pogłębiać trudności z dostępem do wody w niektórych regionach globu. Do tego dokłada się działalność człowieka, która wpływa negatywnie na jakość wody.

  Na konferencji omawiane będą najnowsze osiągnięcia technologiczne i naukowe dotyczące zarządzania zasobami wód powierzchniowych i gruntowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  System Okresowych Ocen Pracowników w skrócie SOOP – zbiór zharmonizowanych i wzajemnie powiązanych elementów, mający zapewnić zwiększenie efektywności bieżącego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi warunkujący lepsze i sprawniejsze osiąganie zadań i celów organizacji. Jest systemowym narzędziem, znajdującym się w centrum systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Claus Møller (Claus Möller) (ur. 12 lipca 1942 w Sønderborg) – duński ekspert i konsultant w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, założyciel i główny teoretyk Time Manager International (TMI). Autor licznych publikacji na temat zarządzania, usług, relacji, jakości produktywności i zarządzania czasem, które uzyskały tytuły bestsellerów, tłumaczone były na blisko 20 języków i sprzedały się wielomilionowych nakładach.

  Rekrutacja – element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Zarządzanie tożsamością (ang. Identity Management) to zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych, czyli procedury określające kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami zrobić i systemy nadzorujące realizację tych ustaleń. Zasadą jest, że zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków (ang. least privilege).

  MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips. Model Michigan (tzw. matching model)– jeden z modeli zarządzania zasobami ludzkimi, koncepcja opracowana na Uniwersytecie Michigan w USA.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  ISO 31000 – standardy zarządzania ryzykiem ustalone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Celem ISO 31000:2009 jest dostarczenie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. ISO 31000 dostarcza uniwersalny model dla specjalistów oraz firm wdrażających procesy zarządzania ryzykiem i ma na celu zastąpienie obecnych standardów, metodologii i modeli, które różnią się między sobą w zależności od branży, tematu i regionu.

  PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji.

  System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS. Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

  HR-owiec – potoczna nazwa pracownika działu HR (od ang. human resources, HR). Pracownicy ci zajmują się w firmie sprawami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Do ich obowiązków należy głównie rekrutacja i selekcja kandydatów oraz organizacja szkoleń. Inne zadania, z którymi specjaliści ds HR mają do czynienia to rozwój pracowników i sprawy kadrowe, oceny pracownicze (audyt personalny), tworzenie programów stażowych i menedżerskich oraz prowadzenie szkoleń. Praca HR-owca ma na celu również budowę wizerunku pracodawcy.

  Dodano: 21.09.2012. 17:17  


  Najnowsze