• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódme Biennale Odnowy Dziedzictwa Kulturowego i Zarządzania Nim - Valladolid, Hiszpania

  17.09.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11-14 listopada 2010 roku w hiszpańskim mieście Valladolid odbędzie się Siódme Biennale Odnowy Dziedzictwa Kulturowego i Zarządzania Nim.

  Od wielu lat dziedzictwo kulturowe jest postrzegane jako wspólne dobro o dużej wartości społecznej, odzwierciedlające historię danego społeczeństwa oraz stanowiące element jego spuścizny i tożsamości. Ludzie zwykle doceniają wartość kulturową tego historycznego dziedzictwa, czasem nawet się z nim utożsamiając. Ta współzależność pomiędzy społeczeństwem i dziedzictwem kulturowym ma swoje źródło w dziejach rozwoju kultury. Poddano ją analizie, uwzględniając różne perspektywy teoretyczne i praktyczne, różne dyscypliny naukowe i liczne charakteryzujące ją czynniki.

  Głównym tematem nadchodzącej, tegorocznej edycji będzie "Ekonomia dziedzictwa kulturowego". Wokół tego tematu skoncentrują się różne elementy programu. Program został opracowany tak, aby zapewnić przydatny w praktyce analityczny opis zasobów kulturowych, określić konieczne kierunki działań, zapewnić zaangażowanie licznych partnerów społecznych i opinii publicznej w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego stosownie do możliwości, zaplanować współpracę różnych instytucji i organów publicznych oraz prywatnych, a także promować ideę dziedzictwa kulturowego jako wspólnego zasobu społecznego przyczyniającego się do rozwoju i polepszenia jakości życia.

  Wydarzenie będzie stanowić także okazję do podjęcia szerszych działań adresowanych do wszystkich podmiotów doceniających wagę ochrony dziedzictwa kulturowego i jego zachowania dla przyszłych pokoleń.

  Biennale jest organizowane w ramach projektu "Nowe, zintegrowane, oparte na wiedzy ujęcia ochrony dziedzictwa kulturowego przed ryzykiem związanym z trzęsieniami ziemi" (Niker).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rejestr najlepszych praktyk w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Register of best safeguarding practices) – rejestr UNESCO najlepszych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, które najlepiej wypełniają cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony (ang.: List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding – USL) – lista zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych wymagających pilnych działań na rzecz ich ochrony. Lista, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), prowadzona jest przez UNESCO.

  Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) to pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Stanowi zachętę dla krajów świata do dostrzegania wagi tego dziedzictwa i do otaczania go opieką. Do końca października 2012 roku Konwencję ratyfikowało 148 państw. Dokument Konwencji jest pisemną umową między państwami i podlega prawu międzynarodowemu.

  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, organizacja społeczna zrzeszająca osoby, działające na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także rozwoju społecznego oraz gospodarczego miasta Dębicy i regionu dębickiego. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach − wojewódzka samorządowa instytucja kultury, która zajmuje się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie województwa śląskiego. Centrum realizuje zadania dotyczące zarówno sfery materialnej, jak i niematerialnej środowiska kulturowego zajmując się:

  Towarzystwo Przyjaciół Woli zrzesza osoby, którym zależy na ochronie zabytków historycznych i dziedzictwa kulturowego Woli oraz działaniu na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i ochrony ekologicznej tego regionu Warszawy. Arcydzieła Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości (ang.: Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) - Proklamacje ogłaszane przez UNESCO w latach 2001 - 2005 w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych. W latach 2001 - 2005 ogłoszone zostały trzy Proklamacje (2001, 2003, 2005), w ramach których wyróżniono łącznie 90 zjawisk. Program ten nie będzie przez UNESCO kontynuowany ze względu na wejście w życie Konwencji z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Artykuł 31 pkt. 3 Konwencji stwierdza, że "nie przewiduje się kolejnych Proklamacji po wejściu w życie niniejszej Konwencji" (Konwencja weszła w życie 20 kwietnia 2006 r.). Zjawiska objęte Proklamacjami na mocy Art. 31 pkt. 1. Konwencji wpisane zostały na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, tworzoną na mocy tej Konwencji.

  Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, ang. International Council on Monuments and Sites, w skrócie ICOMOS – pozarządowa ekspercka organizacja międzynarodowa utworzona w Warszawie w 1965 z siedzibą zarządu w Paryżu. Doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. W ramach ICOMOS działają komitety narodowe w poszczególnych krajach oraz komitety specjalistyczne, np. komitet ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego czy komitet ds. zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

  Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – organizowane od 1999 roku przedsięwzięcie kulturalne województwa małopolskiego. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Ideą organizowania Dni Dziedzictwa jest promowanie zabytków Małopolski oraz ukazywanie ich różnorodności i atrakcyjności. Przedsięwzięcie wpisuje się w program Rady Europy "Europa Wspólne Dziedzictwo".

  Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, FODŻ, została założona na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Żydowską ds. Restytucji i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Jej celem jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Do statutowych zadań FODŻ należy m.in. restytucja mienia dawnych gmin żydowskich (Fundacja działa tu jako pełnomocnik ZGWŻ) czyli synagog, cmentarzy żydowskich i innych obiektów, które służyły działalności religijnej, edukacyjnej, charytatywnej bądź społecznej (na podst. Ust. z dn. 27.02.1997 o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Dz. Ust. 41 poz. 251 ze zm.); zarządzanie odzyskanym mieniem oraz ochrona tych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają wyjątkowe znaczenie religijne lub historyczne.

  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

  Dodano: 17.09.2010. 17:26  


  Najnowsze