• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódme, międzynarodowe warsztaty nt. rozwiązywania ograniczeń i przetwarzania języka, Orlean, Francja

  26.06.2012. 10:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13 - 14 września 2012 r. w Orleanie, Francja, odbędą się siódme, międzynarodowe warsztaty nt. rozwiązywania ograniczeń i przetwarzania języka (Seventh International Workshop on Constraint Solving and Language Processing, CSLP 2012).

  Pojęcie ograniczeń jest szeroko stosowane w językoznawstwie, informatyce i psychologii. Sposób jego użycia uzależniony jest jednak w dużym stopniu od dziedziny i zakresu badań, od reprezentowania wiedzy, przez modelowanie kognitywne, po mechanizmy rozwiązywania problemów i inne. Te różne perspektywy są komplementarne.

  Wydarzenie poświęcone będzie roli ograniczeń w reprezentowaniu języka i wdrażaniu przetwarzania mowy i języka z perspektywy interdyscyplinarnej. Omawiane będą następujące tematy:
  - ograniczenia w rozumieniu i produkcji języka naturalnego;
  - modelowanie kontekstowe i interpretacja dyskursu;
  - wykrywanie ograniczeń;
  - ograniczenia a uczenie się;
  - przekrojowe ujęcie teoretyczne pojęcia ograniczeń;
  - nowe postępy w teoriach lingwistycznych opartych na ograniczeniach;
  - technologie spełnienia ograniczeń (CS);
  - analiza lingwistyczna i teorie lingwistyczne ukierunkowane na CS lub programowanie logiczne z ograniczeniami (CLP);
  - wnioskowanie probabilistyczne oparte na ograniczeniach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kres (kraniec) dolny (również łac. infimum) oraz kres (kraniec) górny (także łac. supremum) – w matematyce pojęcia oznaczające odpowiednio: największe z ograniczeń dolnych oraz najmniejsze z ograniczeń górnych danego zbioru, o ile takie istnieją. W najbardziej ogólnym ujęciu metamodelowanie (zapisywane również jako meta-modelowanie) określa analizę, konstrukcję i rozwój ram, reguł, ograniczeń, modeli i teorii, które są użyteczne przy procesie modelowania w pre-definiowanej grupie problemów. Sam termin składa się z dwóch członów: meta i modelowanie. Meta-modelowanie wraz meta-modelami występuje w wielu dziedzinach wiedzy, np. w meta-nauce, meta-filozofii, meta-teorii czy też w teorii systemów. Termin ten występuje również w matematyce oraz często spotykany jest w informatyce. Fonotaktyka – dział fonologii, którego przedmiotem jest analiza systemów fonologicznych w aspekcie ich syntagmatycznych właściwości. Celem fonotaktycznego opisu języka jest ustalenie zespołu ograniczeń dystrybucji (łączliwości) segmentów fonologicznych danego języka wyznaczających dopuszczalne w nim typy złożonych tekstowych struktur fonologicznych (typy fonologicznej struktury sylaby, wyrazu fonologicznego).

  Natural Language Toolkit, znany też jako NLTK – zestaw bibliotek i programów do symbolicznego i statystycznego przetwarzania języka naturalnego. NLTK zawiera demonstracje graficzne i przykładowe dane. Autorzy przygotowali również książkę opisującą pojęcia wykorzystywane w NLTK. Metaheurystyka - ogólny algorytm (heurystyka) do rozwiązywania problemów obliczeniowych. Algorytm metaheurystyczny można używać do rozwiązywania dowolnego problemu, który można opisać za pomocą pewnych definiowaych przez ten algorytm pojęć. Najczęściej wykorzystywany jest jednak do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Określenie powstało z połączenia słowa "meta" ("nad", tutaj w znaczeniu "wyższego poziomu") oraz słowa "heurystyka" (gr. heuriskein - szukać), co wynika z faktu, że algorytmy tego typu nie rozwiązują bezpośrednio żadnego problemu, a jedynie podają sposób na utworzenie odpowiedniego algorytmu. Termin "metaheurystyka" po raz pierwszy został użyty przez Freda Glovera w 1986 roku.

  Potencjał techniczny energii – ilość energii, jaką w ciągu roku można pozyskać z zasobów (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) za pomocą najlepszych i najnowocześniejszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej końcowe nośniki, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych. Język dziedzinowy, także język dedykowany, język specjalizowany (ang. domain-specific language, DSL) to język programowania przystosowany do rozwiązywania określonej dziedziny problemów, określonej reprezentacji problemu lub określonej techniki ich rozwiązywania. Przeciwieństwem języków dziedzinowych są języki programowania ogólnego zastosowania.

  Absolutyzm polityczny – pogląd z dziedziny myśli politycznej, według którego jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne. Maszyna analogowa - maszyna służąca do rozwiązywania problemów matematycznych i innych (np. zagadnień technicznych, badania zjawisk biologicznych itp.) przez modelowanie (odwzorowywanie) odpowiednich zależności (na ogół ujętych w języku matematyki) za pomocą zjawisk zachodzących w układach mechanicznych, elektrycznych, elektromechanicznych lub elektronicznych.

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) a obecnie prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

  Dodano: 26.06.2012. 10:26  


  Najnowsze