• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Specjalistyczny kurs letni promuje paneuropejską współpracę naukową

  15.07.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W tym tygodniu 200 studentów i ekspertów spotyka się w dniach od 10 do 16 lipca we włoskiej, średniowiecznej miejscowości Fiuggi na europejskim kursie letnim poświęconym zaawansowanej architekturze komputerowej. Celem jest budowanie sieci i promowanie międzynarodowych kontaktów wśród naukowców ze środowiska akademickiego i przemysłowego oraz rozpowszechnianie zaawansowanej wiedzy naukowej. Budowanie ściślejszych więzi i solidnej współpracy ma istotne znaczenie zarówno dla naukowców, jak i przedsiębiorców - twierdzą partnerzy projektu HIPEAC (Wysokowydajne i osadzone architektury i kompilacje), organizujący wydarzenie. Projekt HIPEAC uzyskał dofinansowanie na kwotę 4,8 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Cechą wyróżniającą ten kurs letni od innych jest szeroki zakres problematyki, od zagadnień technologicznych niskiego poziomu po zaawansowane techniki kompilacji. A zatem studenci, niezależnie od tego czy są na poziomie początkującym czy zaawansowanym, otrzymają informacje odpowiadające ich potrzebom.

  Projekt HIPEAC stymuluje mobilność między partnerami oraz koordynuje i kieruje badaniami w kilku klastrach, m.in. w zakresie modeli programowania i systemów operacyjnych.
  Teraz partnerzy HIPEAC, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu Gandawskiego w Belgii, w ramach sesji kursu letniego dzielą się wiedzą naukową i nawiązują współpracę z unijnymi studentami zajmującymi się wysokowydajnymi architekturami komputerowymi. Zespół HIPEAC twierdzi, że sieciowanie intensyfikuje się poprzez konferencje naukowe, ale pozostaje pytanie, jak nawiązywać prawdziwie ścisłe relacje między naukowcami akademickimi a ekspertami z branży w różnych krajach? Kolejną kwestią do rozwiązania jest sposób budowania atmosfery, która będzie nie tylko edukować, ale również stymulować współpracę między naukowcami z rozmaitych organizacji.

  "Wspólne mieszkanie, jedzenie i zabawa mają prowadzić do zacieśniania więzi" - mówi profesor Koen De Bosschere z Uniwersytetu Gandawskiego, organizator kursu letniego HIPEAC ACACES (Zaawansowana architektura komputerowa i kompilacja dla wysokowydajnych i osadzonych systemów) przez ostatnich sześć lat. "Celem kursu letniego HIPEAC jest szkolenie nowego pokolenia i podnoszenie poziomu badań naukowych prowadzonych przed doktorantów. Stwarzamy im możliwość kontaktu z najlepszymi fachowcami z całego świata - ludźmi, z którymi normalnie nigdy nie byłoby okazji zasiąść przy jednym stole do śniadania."

  Chociaż nikt nie może wymusić sieciowania, można stworzyć środowisko do jego organicznego rozwoju - zdaniem partnerów HIPEAC.

  Sieć gromadzi najlepsze uczelnie europejskie i kluczowe przedsiębiorstwa, takie jak Barcelona Supercomputing Center z Hiszpanii, Politechnika w Delft w Holandii, Thales SA we Francji, IBM Haifa Research Lab w Izraelu i Arm Ltd w Wlk. Brytanii.

  W programie kursu letniego w 2011 r. zespół przewidział 12 warsztatów obejmujących szeroki wachlarz problematyki systemów komputerowych: architektury dla wschodzących nanotechnologii, bezpieczne projektowanie sprzętu i oprogramowania, projektowanie systemów i wirtualizacja Linuxa. W tegorocznej sesji przewidziano także kurs poświęcony architekturom GPU (procesor graficzny) - informuje zespół.

  Wykładowcy pochodzą z najlepszych na świecie działów informatycznych i laboratoriów badawczych dużych przedsiębiorstw. "Obok znakomitych szkoleń, kurs letni stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy i komunikacji między różnymi grupami w Europie, a także do dyskusji z liderami ze środowiska akademickiego i przemysłowego z całego świata" - wyjaśnia dr Bilha Mendelson, starszy menedżer optymalizacji kodów i technologii jakościowych w IBM Haifa Research Lab i współliderka sieci HIPEAC.

  Kurs letni przynosi szczególne korzyści doktorantom, którzy mogą nawiązywać i budować relacje naukowe oraz sieciować się z kolegami z całej Europy. W 2010 r. grupa studentów, która spotkała się na kursie, nawiązała współpracę i utworzyła konsorcjum, które odpowiedziało na zaproszenie w 7PR. Sesja w 2011 r. poświęcona przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 10 - 16 lipca w średniowiecznej miejscowości Fiuggi we Włoszech. Łącznie swój udział zgłosiło 200 osób: 60 starszych ekspertów i 140 studentów.

  "W projektowaniu nowoczesnych systemów komputerowych należy znać się równie dobrze na architekturze, jak i na jakości kodu i sposobach jego poprawy" - zauważa De Bosschere. "Ten kurs letni zapewnia idealne połączenie dwóch światów - tak na szczeblu początkującym, jak i tym najbardziej zaawansowanym."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Efektywny kurs walutowy - jest indeksem średnich ważonych kursu waluty krajowej, względem walut krajów będących partnerami handlowymi, udział poszczególnych kursów zależny jest od udziału danych krajów w wymianie handlowej, wagami są względne rozmiary handlu z danym krajem. W zależności od wyboru roku bazowego, wolumenu wymiany, czy też partnerów handlowych kurs ten będzie się różnił. ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania. Proximus S.A. - integrator IT, specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych (produkcja dyskretna i ciągła), energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych. Obszar działania firmy to Polska oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Ogromną wartością integratora IT jest zespół ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy w wielu złożonych projektach informatycznych.

  Płynny kurs walutowy (ang. floating exchange rate) – jest jednym z rodzajów kursu walutowego. Jest on wynikiem gry sił rynku, a więc ustalany przez relacje popytu i podaży. Zmiany popytu i podaży danej waluty powodują odpowiednie, tzn. równoważące zmiany poziomu ceny jednej waluty wyrażonej w drugiej, zachodzące nieustannie z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę. Zjawisko obniżania się kursu płynnego danej waluty określa się jako deprecjację, a wzrostu kursu jako aprecjację. Sztywny kurs walutowy (ang. pegged exchange rate) – jest to powiązanie kursu waluty jednego kraju z walutą innego lub z koszykiem walut. Sztywny kurs walutowy ustalany jest przez rządy państw i niezmienny w dłuższych okresach. W przypadku tego kursu istnieje groźba importu inflacji lub deflacji. Określa tzw. dopuszczalny korytarz wahań waluty wokół kursu centralnego (parytetu). Jeżeli nadwyżka podaży lub popytu na daną walutę powoduje większe od dopuszczalnego odchylenia kursu walutowego od parytetu to bank centralny interweniuje, a jeżeli brak jest do tego środków to bank centralny ogłasza oficjalną dewaluację waluty własnej.

  Analiza ruchu celu – (ang. Target Motion Analysis - TMA). Zestaw technik używanych do oceny kursu, prędkości i odległości celów wojskowych, a także ustalenia prędkości, kursu i odległości przewidywanych. Po dokonaniu tych szacunków, w ramach procedur TMA opracowywane są decyzje o związanych celem optymalnych działaniach własnych. Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Moving Anthropology Student Network (MASN) jest to międzynarodowa sieć zrzeszająca studentów i doktorantów zajmujących się tematyką antropologiczną. Organizacja ta założona została w 2005 roku w Wiedniu z inicjatywy około 20 studentów z 6 państw europejskich, celem promowania komunikacji i wymiany doświadczeń naukowo-badawczych między europejskimi studentami i absolwentami antropologii, etnologii oraz socjologii. Równolegle do aktywności w wirtualnej przestrzeni komunikacyjnej działalność MASN opiera się na dorocznych konferencjach, które dają możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów, podejmowania wspólnych projektów badawczych oraz promowania antropologii, jako dziedziny oferującej alternatywne spojrzenie na problemy współczesnego świata. Dotychczas odbyło się siedem zakończonych sukcesem konferencji MASN. Obecnie platforma internetowa MASN [1] jest medium komunikacji między antropologami przebywającymi w różnych rejonach świata.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Europlanet jest siecią łączącą europejskich naukowców, zajmujących się planetologią. Celem Europlanet jest promowanie współpracy oraz komunikacji pomiędzy współpracującymi instytucjami oraz wspieranie misji kosmicznych badających Układ Słoneczny. Europlanet koordynuje zadania w zakresie planetologii w celu osiągnięcia długoterminowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami zaangażowanymi w tą dyscyplinę naukową.

  Integrator systemu (ang. system integrator) – podmiot (np. firma informatyczna lub niezależny konsultant) dysponujący aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania, organizacji sieci komputerowych oraz rozwiązań organizacyjnych, zajmujący się opracowaniem i realizacją planów kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji (w tym unowocześnienia istniejących w nich systemów informatycznych). Scuba Diver – uprawnienia nurkowe PADI Scuba Diver są ograniczonymi uprawnieniami, przeznaczonymi dla osób, które chcą zawsze nurkować pod nadzorem divemastera czy instruktora do maksymalnej głębokości 12 metrów. Kurs PADI Scuba Diver jest częścią składową pełnego kursu podstawowego Open Water Diver. Struktura kursu oraz kolejność nauki jest taka sama jak na pełnym kursie podstawowym, ale uczestnicy kursu Scuba Diver biorą udział tylko w następujących jego częściach:

  Dodano: 15.07.2011. 18:17  


  Najnowsze