• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spotkanie forum wymiany ds. wdrażania platformy technologicznej do utylizacji geologicznej odpadów radioaktywnych, Helsinki, Finlandia

  10.10.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 29 listopada 2011 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Spotkanie forum wymiany ds. wdrażania platformy technologicznej do utylizacji geologicznej odpadów radioaktywnych ".

  Konferencja jest organizowana w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu SECIGD (Sekretariat wdrażania platformy technologicznej do utylizacji geologicznej). Projekt pomaga w realizacji działań wdrożeniowych na rzecz platformy technologicznej do utylizacji geologicznej odpadów radioaktywnych (IGD-TP), która wspiera podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i wprowadzanie rozwiązań głębokiej utylizacji geologicznej zużytego paliwa, wysokoaktywnych odpadów i innych długożyciowych odpadów radioaktywnych.

  Po opublikowaniu Programu Badań Strategicznych (PBS) IGD-TP, konferencja skoncentruje się na pierwszej fali działań wynikających z PBS, które zaplanowano na kolejne cztery lata (2012-2016).

  Na sesji plenarnej forum przedstawione zostaną cele i prace prowadzone nad przygotowaniem pierwszego planu wdrażania IGD-TP oraz grupy robocze poświęcone poszczególnym tematom PBS. Omówione zostaną również przyszłe prace i zbierane będą pomysły na współpracę w ramach tych działań, począwszy od projektów technicznych po techniczne, naukowe i organizacyjne grupy robocze.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prawo do korzystania z informacji geologicznej - uprawnienie udzielane przez podmiot, któremu przysługuje prawo do informacji geologicznej, upoważniające do korzystania z informacji geologicznej. W praktyce legitymowanie się prawem do korzystania z informacji geologicznej jest konieczne w celu pozyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów, bowiem niezbędnym elementem wniosków o udzielenie koncesji] na ww. rodzaje działalności jest załączenie dowodu na przysługiwanie prawa do korzystania z informacji geologicznej (art. 26 ust. 2 pkt 1, art. 27 ust. 2 PGG).
  Prawo to może przysługiwać: Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych. Śmieciarka - należący do grupy pojazdów komunalnych samochód specjalny zbudowany zazwyczaj na podwoziu samochodu ciężarowego. Przystosowany jest do zbiórki odpadów komunalnych i wywozu ich na miejsce składowania (wysypisko śmieci) lub utylizacji. Cechą charakterystyczną śmieciarki jest urządzenie załadunkowe umożliwiające wysypywanie odpadów do skrzyni ładunkowej bezpośrednio z pojemników dostosowanych do tego urządzenia oraz zgniatarka bez której pojemność pojazdu byłaby mniejsza..

  Ekologistyka to wszystkie badania i działania związane z realizacją rozwiązań optymalnych w zakresie zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (początkowo „Ochrona Powietrza”) – polski kwartalnik (początkowo dwumiesięcznik) wydawany od 1967 roku poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom i urządzeniom do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i ilości odpadów, metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska, procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów lub problemom zarządzania środowiskowego.

  Luka myśli technologicznej – główne źródło zróżnicowania poziomu życia na świecie według Paula Romera będące rezultatem różnic produktywności wynikających z luki technologicznej. Henryk Jan Górecki (ur. 25 lutego 1946) – polski chemik technolog, specjalizujący się w technologii nawozów i dodatków paszowych oraz utylizacji odpadów.

  Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny. Koszty złej jakości (ang. Costs of poor quality) (COPQ) są to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z niskim poziomem jakości (np. z tytułu uznanych gwarancji, zużycia surowców, składowania i utylizacji odpadów).

  Kartografia geologiczna zajmuje się przedstawianiem budowy geologicznej skorupy ziemskiej w postaci map i planów geologicznych, przekrojów geologicznych oraz innych form wyników obserwacji i interpretacji zjawisk geologicznych.
  Z kartografii geologicznej korzystają wszystkie dziedziny geologii ale w szczególności geologia stosowana.
  Podstawową formą badań kartografii geologicznej jest zdjęcie geologiczne czyli terenowa obserwacja naturalnych i sztucznych wychodni skał, zwietrzeliny, ukształtowania terenu oraz późniejsze badania kameralane pobranych próbek i okazów.
  Największym sukcesem polskiej kartografii geologicznej jest stworzenie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Mapa ta zawiera poza arkuszem zasadniczym również liczne przekroje geologiczne i profile stratygraficzne oraz szkice dodatkowe jak:

  Odpady komunalne – odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych.

  Miejsce gromadzenia odpadów stałych – wydzielona powierzchnia lub pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do ustawienia odpowiednich pojemników służących czasowemu gromadzeniu odpadów stałych i ich odbioru, w celu ich przewiezienia do zakładu segregacji lub na wysypisko śmieci. Chróścik – dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego położona w zachodniej części miasta. Miejscowość włączona w granice administracyjne miasta Gorzów Wielkopolski w 1977 roku. W dzielnicy znajduje się Zakład Utylizacji Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów. Dzielnica ma charakter i zabudowę typu wiejskiego. Niegdyś znajdował się tutaj przystanek PKP Gorzów Wielkopolski – Chróścik na zlikwidowanej obecnie linii kolejowej Gorzów WielkopolskiMyślibórz. Dzielnicę otaczają lasy i pola. Z miasta dotrzeć można tutaj linią MZK Gorzów numer 119.

  System EKO AB to innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych. Polega on na zastąpieniu obecnych osiedlowych altan śmieciowych specjalnymi pawilonami, w których zatrudnieni pracownicy odbierają od mieszkańców odpady i sortują je. System pozwala na odzyskiwanie do 80% odpadów komunalnych. Jego twórcą jest nowosolski inżynier Andrzej Bartoszkiewicz.

  Dodano: 10.10.2011. 16:37  


  Najnowsze