• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spotkanie handlowe EPIST dotyczące e-zdrowia i e-integracji

  18.01.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  EPIST organizuje spotkanie handlowe, które odbędzie się 5 kwietnia w Rydze na Łotwie w trakcie konferencji pod hasłem 'technologie informacyjne i telekomunikacja w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej i Wschodniej" ("Information technologies and telecommunications in the Baltic Sea and CEE Region").

  Spotkanie jest adresowane do organizacji z 25 państw UE i krajów kandydujących, działających w dziedzinie e-zdrowia i e-integracji. Organizacje te przedstawią krótkie prezentacje dotyczące swych zakresów specjalizacji, których celem będzie stworzenie konsorcjów na potrzeby szóstego zaproszenia do składania wniosków związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego (IST) w ramach szóstego programu ramowego (6. PR), a także 7. PR. Program spotkania przewiduje wymianę koncepcji dotyczących projektów oraz budowanie partnerstw.

  Celem EPIST, finansowanego z budżetu 6. PR, jest zachęcanie nowych państw członkowskich UE i krajów kandydujących do uczestnictwa w projektach 6. PR w dziedzinie e-zdrowia i e-integracji.

  Wydarzenie finansowane jest przez Komisję Europejską; udział jest bezpłatny.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (ang. International Programme on Chemical Safety, IPCS) – program powstały w 1980 roku będący wspólnym przedsięwzięciem Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych stworzonym na podstawie rekomendacji przyjętych na Konferencji sztokholmskiej w 1972 roku. Celem programu jest stworzenie naukowych podstaw bezpiecznego użycia substancji chemicznych oraz wspieranie narodowych programów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, który realizowany jest poprzez m.in.

  program SPEC (ang. Support Programme for Employment Creation) - Program Wspierania Tworzenia Miejsc Pracy z zakresu polityki społecznej Unii Europejskiej. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy. Zainicjowany przez Radę Europy w 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej celem wspierania przedsięwzięć zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania dotychczasowego stanu zatrudnienia.

  Euret (ang. European Transport - EURET) - program przygotowany przez Unię Europejską, a przyjęty przez Komisję Europejską w 1990 dotyczący polityki transportowej na terenie krajów członkowskich. Program wspiera opracowanie i wprowadzenie w życie wspólnej polityki transportowej. Ogólnym założeniem programu jest optymalizacja systemów transportu we Wspólnocie za pośrednictwem prowadzonych badań, które mają przyczynić się do rozwoju i integracji bardziej sprawnego systemu transportowego i jego optymalizacji. Działalność badawcza obejmuje zarówno kwestie polityki ogólnej, jak i różne poziomy geograficzne (europejski, krajowy, regionalny, miejski).

  E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Erasmus (ang. ERASMUS programme) – program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania a także wymiany kadry akademickiej.

  program EAST (ang. European Assistance for Science and Technology) Program Pomocy Europejskiej w Dziedzinie Nauki i Technologii - program Unii Europejskiej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany przez Radę Europy w lipcu 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej z dziedziny nauki i technologii skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej.

  Erasmus (ang. ERASMUS programme) – program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania a także wymiany kadry akademickiej.

  Dodano: 18.01.2011. 17:37  


  Najnowsze