• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spotkanie w Warszawie nt. alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału

  27.01.2010. 18:38
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  W czwartek w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbędzie się druga konferencja z cyklu "Akademia Wiedzy o Gospodarce". Podczas spotkania pt. "Alternatywne źródła pozyskiwania kapitału" zostaną omówione m.in. metody finansowania projektów, w których komercjalizowane są wyniki prac badawczych.

  Organizatorzy konferencji - Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - chcą spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją inne poza powszechnie znanymi (przede wszystkim kredytem bankowym) instrumenty pozyskiwania kapitału dla przedsięwzięć innowacyjnych.

  Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości finansowania z alternatywnego systemu obrotu New Connect (Beata Jarosz, członek zarządu GPW), platformy obrotu papierami dłużnymi Catalyst (Jacek Fotek, prezes zarządu BondSpot S.A.), funduszów venture capital (Paweł Jaroszek, członek zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.), Mezzanine Finance (dr Piotr Zapadka i Rafał Dajczer, Departament Instytucji Finansowych i Rynku Kapitałowego kancelarii Chałas i Wspólnicy) i private equity (Rafał Godoj, dyrektor inwestycyjny ORESAVENTURES).

  Konferencję podsumują: prof. dr hab. Krzysztof Opolski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz mec. Jarosław Chałas z kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy.

  Honorowy patronat nad spotkaniem sprawuje Ministerstwo Gospodarki RP i Business Centre Club.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Anioł biznesu (ang. business angel w Europie, angel investor w USA) jest zamożną osobą, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. Alojzy Z. Nowak (ur. 29 marca 1956), prof. dr hab. – profesor tytularny nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski). Jego praca naukowa jest przede wszystkim skupiona na międzynarodowych stosunkach gospodarczych, bankowości, zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych oraz rynku kapitałowym. Doktorat (1991) związany był z polityką pieniężną, natomiast habilitacja (1995) dotyczyła finansów i bankowości. W latach 1996-2002 profesor ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2002 – przyznanie tytułu profesora tytularnego na tym uniwersytecie. Studia zagraniczne: Stany Zjednoczone (Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign) i Wielka Brytania (Exeter University) oraz Niemcy (Wolny Uniwersytet Berlina). Długoletni dziekan Wydziału Zarządzania (Uniwersytet Warszawski) i pracownik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej NBP. Od czerwca 2012 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Od czerwca 2012 Członek Rady Nadzorczej PZU SA. Laureat wielu nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i zagranicą, autor lub współautor kilkudziesięciu podręczników i jeszcze większej liczby artykułów w renomowanej prasie naukowej. Andrzej Sopoćko (ur. 2 stycznia 1948 w Łodzi) – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego , Instytut Nauk Ekonomicznych PAN .

  Project finance to szczególny sposób finansowania dużych inwestycji o dużej kapitałochłonności, zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych. Do realizacji inwestycji tworzy się specjalną spółkę celową (SPV), której jedynym przedmiotem działania jest zarządzanie inwestycją. Finansowanie w formule project finance charakteryzuje się dużym udziałem kapitału obcego (70-90%). Wśród kapitałów obcych można wymienić: komercyjny kredyt bankowy, kredyty udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe(np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), obligacje emitowane przez SPV. Zobowiązania są spłacane z nadwyżek finansowych generowanych przez inwestycję. Zabezpieczeniem kredytu są aktywa spółki. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) to organizacja ekspercka dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. SEG zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Od czerwca 2011 pracami SEG kieruje prezes dr Mirosław Kachniewski.

  Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Najważniejsze spółki Grupy to: zarządzająca Energa, operator systemu dystrybucyjnego Energa-Operator (dystrybucja energii elektrycznej), spółka – Energa-Obrót (handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym), Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Hydro, Energa Bio (budowa biogazowni), Energa Invest (realizacja przedsięwzięć mających na celu budowę nowych źródeł wytwarzania energii), Energa-Oświetlenie, oraz Energa Obsługa i Sprzedaż, spółka obsługująca klientów w imieniu i na rzecz spółek Energa-Operator i Energa-Obrót. Private equity - termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału.

  Chór Akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego - chór mieszany działający w strukturach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowany przez dyrygenta dra Tadeusza Buczkowskiego. Jest jedynym tego typu zespołem funkcjonującym w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. Skupia on przede wszystkim studentów, absolwentów i pracowników naukowych swojej macierzystej uczelni, a także innych szczecińskich ośrodków dydaktycznych. Obecnie skład zespołu wynosi około 60 osób. Wskaźniki rynku kapitałowego należą do grupy wskaźników finansowych, które mają na celu pokazanie relacji między wartościami ze sprawozdań finansowych (np. zysk) a wartościami uzyskiwanymi na rynku kapitałowym (np. cena akcji). Wskaźniki te są oparte na danych pochodzących nie tylko ze sprawozdań finansowych, ale również z rynku. Ułatwiają one ocenę działania przedsiębiorstwa w kontekście funkcjonowania otoczenia zewnętrznego. Stanowią istotne źródło informacji sytuacji na rynku.

  Zastosowanie długu (kapitału obcego) jako źródła finansowania działalności gospodarczej, w porównaniu do wariantu finansowania opartego jedynie o kapitał własny, może podnieść lub obniżyć stopę zwrotu z kapitału własnego (ROE). Zjawisko to określane jest jako tzw. efekt dźwigni finansowej (ang. financial leverage effect).

  Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej.

  Kapitał zapasowy - składnik kapitału własnego, który przeznacza środki finansowe w spółce na pokrycie strat finansowych. W każdej spółce akcyjnej powinno się utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Jerzy Nowakowski (ur. 1945) – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jego działalność naukowa skupia się przede wszystkim na bankowości, rynkach kapitałowych i zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (Wydział Finansów i Statystyki). W 2000 r. został profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej (nominacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kariera w Szkole Głównej Handlowej: wicedyrektor Instytutu Ekonometrii (1985-91), prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1996-1999), dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1999-2005). Autor ponad 180 publikacji naukowych (w tym książki, podręczniki, monografie, w których występuje głównie jako współautor). Promotor 25 prac doktorskich (finanse i bankowość). W 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu uhonorował „Bankowość – podręcznik akademicki” pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej nagrodą zespołową – wśród zespołu nagrodzonych znalazł się także prof. J. Nowakowski.

  Członek giełdy – podmiot rynku kapitałowego, który jest uprawniony do zawierania transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitał zapasowy spółki akcyjnej – kapitał tworzony obowiązkowo na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych. Jest on przeznaczony na pokrycie ewentualnej straty, a jego źródła finansowania są następujące:

  Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron. Kapitał intelektualny może być rozumiany jako pochodna terminów kapitał i intelekt. W wyniku koniunkcji tych dwóch znaczeń może powstać następująca definicja kapitału intelektualnego: kapitał intelektualny to wytworzone bogactwo, powstałe z wiedzy zatrudnionych pracowników przedsiębiorstwa zaangażowanych w stały proces przyrostu jego wartości.

  Dodano: 27.01.2010. 18:38  


  Najnowsze