• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stowarzyszenie Analizy Ryzyka - Europejskie Doroczne Spotkanie w Londynie

  09.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W tym roku Doroczne Europejskie Spotkanie Stowarzyszenia Analizy Ryzyka odbędzie się w Londynie w dniach od 21 do 23 czerwca 2010 roku.

  Zostanie poświęcone ułatwieniu interakcji pomiędzy podmiotami zainteresowanymi problematyką ryzyka: pracownikami naukowymi z różnych dziedzin, decydentami, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i innymi grupami interesów. Tematem specjalnym konferencji będzie "Ryzyko, zarządzanie oraz odpowiedzialność". Temat ten odzwierciedla rosnące znaczenie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji w kontekście politycznym i organizacyjnym oraz rosnącej publicznej presji wywieranej na decydentów w celu przejęcia przez nich odpowiedzialności za osiągane wyniki.

  Poszczególne dni konferencji będą się rozpoczynać sesjami plenarnymi i prezentacjami, po nich odbędą się równocześnie prowadzone sesje, w ramach których zostaną wygłoszone wykłady i odbędą się dyskusje i sympozja poświęcone poszczególnym tematom.

  Wydarzenie będzie okazją dla analityków ryzyka do wspólnego przedyskutowania problemów, celów oraz przyszłych zagadnień badawczych. Rozwój nowych obszarów analizy ryzyka oraz nowe dyscypliny nauki przyczyniają się do wzbogacenia publicznej debaty na temat analizy i zarządzania ryzykiem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Analiza i ocena ryzyka zawodowego – porównanie ryzyka zawodowego wyznaczonego w wyniku analizy z poziomem uznanym za akceptowalny. Dywersyfikacja ryzyka - to zróżnicowanie prowadzonej działalności, mające na celu rozproszenie związanego z nią ryzyka. Ryzyko operacyjne jest rodzajem ryzyka związanego z realizacją swoich funkcji przez przedsiębiorstwo. Jest to szerokie pojęcie obejmujące między innymi ryzyko nadużyć finansowych, ryzyko prawne, fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Pojęcie ryzyka operacyjnego jest najczęściej związane z zarządzaniem ryzykiem programowym instytucji finansowych, które muszą być dostosowane do zaleceń Nowej umowy kapitałowej, znanej jako Bazylea II. W postanowieniach Bazylei II, zarządzanie ryzykiem rozdzielono na ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne. W wielu przypadkach ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe jest obsługiwane przez wydziały finansowe spółek z tego względu, że zarządzanie ryzykiem operacyjnym może być koordynowane centralnie, lecz najczęściej zarządzanie wdrażane jest przez różne jednostki operacyjne.

  Zarządzanie ryzykiem – według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2012 skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka. Chief Security Officer lub CSO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za rozwój, wdrażanie i zarządzanie wizją, strategią i programem bezpieczeństwa organizacji. Bezpośrednio zajmuje się identyfikowaniem, rozwijaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem procesów bezpieczeństwa w całej organizacji w celu redukcji ryzyka, reagowania na incydenty i ograniczania narażenia na odpowiedzialność we wszystkich obszarach ryzyka finansowego, fizycznego i osobistego. Ustanawia odpowiednie standardy i procedury kontroli ryzyka związanego z własnością intelektualną, ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych itp. Ustanawia także i wdraża politykę oraz procedury związane z bezpieczeństwem danych w systemach informatycznych.

  Egzoneracja (okoliczności egzoneracyjne) – stany faktyczne, na które może powołać się zobowiązany do naprawienia szkody w celu zwolnienia się od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Są nimi: Celem analizy ryzyka jest określenie i oszacowanie prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia danego (niepożądanego) zdarzenia.

  Ciąża wysokiego ryzyka - ciąża, w której istnieją czynniki ryzyka związane z możliwością jej niekorzystnego zakończenia. Miara ryzyka to pojęcie w matematyce finansowej oznaczające funkcję, która pozycji finansowej o niepewnej wartości przyszłej przypisuje współczynnik ryzyka, wyrażany przez liczbę rzeczywistą. Ryzyko rozumie się tu jako wysokość rezerw, jakie należy zgromadzić aby zabezpieczyć swoją pozycję.

  Zarządzanie ryzykiem w projekcie – to zarządzanie polegające na monitorowaniu i obniżaniu ryzyka do poziomu akceptowalnego przez menedżera projektu.

  Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.

  Poszukiwanie doznań (ang. Sensation Seeking) - pojęcie wprowadzone przez Marvina Zuckermana oznaczające poszukiwanie zróżnicowanych, nowych, złożonych i intensywnych wrażeń i doświadczeń oraz gotowość do podejmowania ryzyka fizycznego, społecznego, prawnego i finansowego w celu dostarczenia sobie tego typu doświadczeń. STATISTICA - zintegrowany pakiet oprogramowania statystycznego i analitycznego wydany przez firmę StatSoft. STATISTICA daje szeroki wybór procedur analizy i zarządzania danymi, zapewnia także wizualizację wyników analizy oraz generowanie raportów.

  Dodano: 09.04.2010. 17:12  


  Najnowsze