• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strategia Innowacji dla Polski

  10.03.2010. 13:54
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk zainaugurował cykl otwartych seminariów i konferencji mających doprowadzić do sformułowania Strategii Innowacji dla Polski. Ich celem jest integracja środowisk społecznych, instytucji publicznych oraz firm innowacyjnych, która powinna doprowadzić do określenia podstawowych założeń strategii. Najbliższe spotkanie odbędzie się 11 marca w Warszawie.

  Diagnoza obecnego stanu innowacyjności w Polsce została przygotowana przez zespół pod kierownictwem prof. Tadeusza Baczko. Badania wskazują, że zwiększanie tylko nakładów na innowacyjność nie przekłada się na zmniejszenie dystansu innowacyjnego Polski w stosunku do krajów najwyżej rozwiniętych. Istnieje jednak silny ruch oddolny, który może doprowadzić do nadrobienia zaległości. Te przejawy dynamiki innowacyjnej szczególnie widoczne są na poziomie przedsiębiorstw oraz regionów.

  Ekonomiści doszli do wniosku, że należy stworzyć nowe ramy instytucjonalne - firmy, konsumenci, organizacje społeczne i instytucje publiczne potrzebują jasno zarysowanej Strategii Innowacji dla Polski. Powinna ona powstać we współpracy instytucji publicznych, nauki i prywatnych przedsiębiorstw.

  Strategia obejmie konkretne rozwiązania prawne, instytucjonalne i informacyjne, działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i zmian globalnych. Wskaże kierunki innowacji w sektorze publicznym, infrastrukturze i środowisku, a także w strategiach przedsiębiorstw, rozwoju zagranicznych centrów badawczo-rozwojowych oraz kwestie ekonomiczne, społeczne, psychologiczne i kulturowe związane z upowszechnianiem wzorców innowacyjnych.

  Jak zaznacza INE PAN, w planie tym uwzględnione zostaną potrzeby wszystkich zainteresowanych stron, zostanie on bowiem przygotowany zgodnie z najważniejszymi polskimi i międzynarodowymi dokumentami strategicznymi ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Innowacji OECD.

  Platformą prezentacji i wymiany doświadczeń, poglądów, wyników badań naukowych oraz propozycji rozwiązań będą seminaria i konferencje: 11 marca - "W poszukiwaniu Strategii Innowacji dla Polski", 15 kwietnia - Prezentacja "Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku oraz 13 maja - Strategia Innowacji OECD.

  Instytut zaprasza ekspertów do udziału w imprezach i pracach naukowych zespołu. Informacje o spotkaniach oraz całej inicjatywie są dostępne na stronie internetowej Sieci Naukowej MSN www.inepan.waw.pl/siec_naukowa

  Badania nad innowacyjnością w INE PAN trwają od pięciu lat. W ich ramach opublikowano 4 ogólnopolskie Raporty o innowacyjności gospodarki Polski oraz 16 raportów wojewódzkich. Badania są prowadzone przez grupę ekspertów z czołowych ośrodków badawczych. Ważną częścią raportów są rankingi innowacyjności, w tym Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.

  Instytut jest koordynatorem Sieci Naukowej MSN. Sieć Istnieje od 2003 roku, jej pełna nazwa to Sieć Naukowa MSN "Ocena wpływu działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i innowacji na rozwój społeczno gospodarczy". Jest strukturą, w ramach której naukowcy i praktycy reprezentujący różne instytucje naukowe, administrację państwową oraz przedsiębiorstwa podejmują działania na rzecz zmniejszenia dystansu innowacyjnego Polski.

  Obecnie Sieć Naukowa MSN składa się z instytutów naukowo-badawczych, innowacyjnych firm i rozbudowanych sieci eksperckich. Oprócz badań nad innowacyjnością, prowadzonych wspólnie z INE PAN, aktywności sieci obejmują rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej, analizy i upowszechnianie najlepszych praktyk innowacyjnych, tworzenie konsorcjów, koordynację projektów badawczych, organizację seminariów i konferencji, a także działalność wydawniczą oraz edukacyjną.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tadeusz Baczko (ur. 1948 w Warszawie) – profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W latach 2002-2004 dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Mikroekonomista. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z transformacją polskiej gospodarki oraz jej innowacyjnością i innowacyjnością polskich przedsiębiorstw. Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”. Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Sieć innowacyjna – forma organizacji przedsiębiorstw, osób, instytucji wspólnie przyczyniających się do rozwoju innowacji.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Instytut Badań Fizykomedycznych, IBF – część Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Primax Medic stanowiąca dział badawczo rozwojowy (R&D) firmy, z którym to współpracują specjaliści renomowanych instytucji naukowych oraz klinicznych . Część z nich skupiona jest w Radzie Naukowej , która zapewnia wysoki poziom merytoryczny opracowanych w IBF innowacyjnych technologii . Dotyczy to w szczególności modelu elektrycznej pracy serca SFHAM oraz systemu do magnetostymulacji MagneticUnit .

  Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych. Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi.

  Instytut Kościuszki – niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy – think tank – o charakterze non profit, założony w 2000 r. w Krakowie. Misją Instytut Kościuszki jest kreowanie nowych idei dla Polski i Europy, promocja rozwiązań budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Instytut prowadzi projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy, rekomendacje programowe dla polskich i europejskich instytucji, organizuje konferencje, seminaria oraz szkolenia, a także prowadzi działalność wydawniczą (raporty i briefy programowe). Celem działalności naukowej Instytutu jest tworzenie podstaw dla reform legislacyjnych oraz tworzenie merytorycznego wsparcia dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje [1].

  Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Dodano: 10.03.2010. 13:54  


  Najnowsze