• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Strategiczne technologie dla energetyki UE - konferencja w Warszawie

  24.11.2011. 14:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Osiągnięcia Europejskich Inicjatyw Przemysłowych oraz efekty wprowadzonych przez nich planów z zakresu wytwarzania energii zostaną zaprezentowane 28-29 listopada w Warszawie na konferencji poświęconej europejskiemu strategicznemu planowi w dziedzinie technologii energetycznych SET-Plan.

  Zjazd wpisany w harmonogram polskiej prezydencji organizują: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwo Gospodarki.

  UE zatwierdziła "Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych" (European Strategic Energy Technology Plan; SET-Plan) w listopadzie 2007 r. Ma on przyspieszyć rozwój i wdrożenia na dużą skalę niskoemisyjnych technologii, bazujących na obecnym potencjale badawczo-rozwojowym i osiągnięciach Europy. Wymaga tego osiągnięcie celów pakietu klimatyczno - energetycznego.

  SET-Plan proponuje model bazujący na kolektywnym podejściu do planowania badań, ich rozwoju, prezentacji i wdrażaniu wyników. Kładzie nacisk na programy o dużej skali. Plan realizują Europejskie Inicjatywy Przemysłowe (European Technology Initiatives) oraz porozumienie badawcze European Energy Research Alliance (EERA). Łączą one przemysł, przedstawicieli nauki i kluczowe instytucje badawcze, państwa członkowskie oraz Komisję Europejską.

  Jak powiedziała PAP Marta Walenta z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, podczas zjazdu w Warszawie przedstawiciele EERA zaprezentują dotychczasowe efekty wprowadzenia Wspólnych Programów Badawczych oraz przedstawią plany na przyszłość. Wśród poruszonych tematów znajdą się: energia słoneczna, energetyka wiatrowa, przechwytywanie, transport i przechowywanie dwutlenku węgla, sieci elektroenergetyczne, bioenergia, fuzja jądrowa i inteligentne miasta.

  "Mapa drogowa" SET-Plan-u zakłada, że do roku 2020 co najmniej 20 proc. energii elektrycznej będzie produkowane z energii wiatru, co najmniej 15 proc. - z energii słonecznej, a udział ten może być nawet większy jeżeli wykorzystany zostanie potencjał energii słonecznej północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Plan zakłada, że sieć elektryczna będzie w stanie zintegrować w sposób inteligentny do 35 proc. energii ze źródeł odnawialnych. Poza tym, co najmniej 14 proc. energii pierwotnej będzie pochodzić z konkurencyjnej pod względem kosztów bioenergii.

  Według założeń, technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla "CCS" będą atrakcyjne finansowo od 2020-2025 roku. Pierwsze prototypy reaktorów IV generacji powinny pojawić się w użytkowaniu do 2020 roku, będą one zastosowane komercyjnie do roku 2040. Zgodnie z SET-Planem, 25-30 miast europejskich będzie pełnić wiodącą rolę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną do roku 2020.

  W konferencji mają wziąć udział ministrowie: gospodarki - Waldemar Pawlak i nauki - Barbara Kudrycka oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, a także prezes PAN Michał Kleibrer.

  Więcej informacji na stronie: www.setplan2011.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/ bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne.

  Plan (program) wieloletni – jeden z dwóch rodzajów krajowego planowania strategicznego (obok: planów (programów) perspektywicznych). Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

  Plan sześcioletni (1950–1955) – drugi, po planie trzyletnim, z planów gospodarczych wprowadzonych w powojennej Polsce. Plan przyjęto w formie ustawy uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy 21 lipca 1950 r. (Dz.U. nr 37 poz. 344)); podobnie jak późniejsze plany pięcioletnie był jednak wielokrotnie modyfikowany (rozwój przemysłu ciężkiego w związku z wojną koreańską) i tylko w części zrealizowany. Inteligentny licznik to najczęściej licznik energii elektrycznej, który rejestruje zużycie energii elektrycznej w przedziałach 1-godzinnych albo krótszych oraz przekazuje tę informację co najmniej raz dziennie do zakładu energetycznego dla celów monitoringu i zarządzania siecią oraz pobierania opłat. Inteligentne liczniki umożliwiają dwustronną komunikację pomiędzy licznikiem i centralnym systemem. W przeciwieństwie do domowych systemów energetycznego monitoringu, inteligentne liczniki mogą zbierać dane do raportowania na odległość. Liczniki inteligentne są elementem zaawansowanej infrastruktury pomiarowej.

  Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej. Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym.

  Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe. Wiele imprez odbyło się w Światowym Dniu Wiatru (15 czerwca), ale były także wydarzenia przed i po nim. W 2012 było już 250 zdarzeń na całym świecie m.in. z bardzo popularnym konkursem fotograficznym.

  Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku.

  Plan (program) perspektywiczny - jeden z dwóch rodzajów krajowego planowania strategicznego (obok: planów (programów) wieloletnich). Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii.

  Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Potencjał techniczny energii – ilość energii, jaką w ciągu roku można pozyskać z zasobów (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) za pomocą najlepszych i najnowocześniejszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej końcowe nośniki, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych.

  Dodano: 24.11.2011. 14:33  


  Najnowsze