• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studenci leśnictwa spotkają się w Rewalu

  02.05.2010. 12:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  III Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa odbędzie się w dniach 6-9 maja w Rewalu. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: "Leśnik XXI wieku - teoria a praktyka. Czego się uczymy?".

  Konferencja jest trzecią z cyklu spotkań organizowanych przez studentów leśnictwa, w ramach Porozumienia Samorządów Studentów Wydziałów Leśnych z Krakowa, Warszawy i Poznania.

  Uczestnicy będą dyskutować m.in. o aktualnej sytuacji w wyższym szkolnictwie leśnym i możliwościach poprawy praktycznego przygotowania przyszłych leśników. "Na Konferencji przewidziane są wystąpienia i referaty zaproszonych gości oraz przedstawienie wyników prac badawczych studentów działających w Kołach Naukowych" - zapowiadają organizatorzy na stronie internetowej konferencji.

  Konferencję organizuje Samorząd Studentów Wydziału Leśnego oraz Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.up.poznan.pl/kololesnikow/konferencja/ ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich samorządów studenckich. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego oraz opiniuje akty prawne dotyczące studentów. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych. Wydział Prawa Uniwersytetu w Belgradzie (serb. Правни факултет Универзитета у Београду) – jeden z 31 wydziałów Uniwersytetu w Belgradzie. Jest największym co do liczby studentów (8 tys. studentów) oraz najstarszym wydziałem Serbii (erygowany w 1808 roku).

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland – organizacja zrzeszająca studentów i młodych lekarzy, ma charakter apolityczny, samorządny i trwały, jest stowarzyszeniem o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny — IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

  Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) - dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich zawodowych szkół wyższych. Została powołana 15 grudnia 2005 na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Drugą obok KRZaSP przewidzianą w ustawie konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (WF UWr) – jeden z 10 oraz drugi pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał w 1950 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie Konferencję tworzy 105 rektorów szkół wyższych. Drugą obok KRASP przewidzianą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie zawodowe. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej (WDiOM AMW) – jest największym pod względem liczby studentów wydziałem (około połowy wszystkich studentów całej uczelni) i trzecim najstarszym wydziałem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz unikalnym pod względem specjalizacji naukowej w Polsce.

  Poznań Linguistic Meeting - cykliczna międzynarodowa konferencja językoznawcza organizowana przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP UW) – największy pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Warszawskiego, kształcący około siedem tysięcy studentów w trybach dziennym, zaocznym i wieczorowym na sześciu kierunkach. Jest również organizatorem olimpiad wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

  Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) — utworzona w 1930 r. instytucja zajmująca się prowadzeniem prac naukowych i rozwojowych na rzecz leśnictwa. Nadzór merytoryczny nad IBL-em prowadzi Minister właściwy do spraw leśnictwa. Podstawę prawną działania instytutu stanowią: ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.) oraz statut. IBL jest członkiem Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych - IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) oraz Europejskiego Instytutu Leśnego - EFI (The European Forest Institute). Geozeta jest to magazyn geograficzno-podróżniczy, który ukazywał się w latach 1997-2002. Magazyn wydawany był przez studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego jako oficjalne czasopismo Koła Naukowego Studentów Geografii. W magazynie zamieszczane były reportaże podróżnicze bogato ilustrowane zdjęciami i mapami.

  Zrzeszenie Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego (ZSP UW) - najstarsza organizacja studencka działająca na Uniwersytecie Warszawskim, która jest podstawową jednostką Zrzeszenia Studentów Polskich. Działalność ZSP UW obejmuje wiele sfer: reprezentację środowiska akademickiego, obronę jego praw, prowadzenie doradztwa prawnego dla studentów, dbanie o studencką kulturę, sport i turystykę, prowadzenie klubów studenckich w różnych środowiskach. ZSP UW jest organizacją wolną światopoglądowo, nieangażującą się w działalność polityczną i wyznaniową. Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepublicznych (w skrócie MONSSUN) – polskie stowarzyszenie powstałe w 1994 i reprezentujce studentów uczelni niepublicznych oraz działające na rzecz zrównania praw studentów uczelni niepublicznych z prawami studentów uczelni publicznych i umacniania pozycji szkół niepublicznych w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

  Dodano: 02.05.2010. 12:18  


  Najnowsze