• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowe ekspertki IP będą uczyć polskich naukowców zarabiać na wiedzy

  18.02.2010. 20:02
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Światowej klasy ekspertki w zakresie zarządzania własnością intelektualną (IP) - Lynne Holyer, Kirsten Leute i Susanne Harrison - reprezentujące uniwersytety w Berkeley, Stanford i społeczność Gathering2.com poprowadzą w dniach 8-10 marca w Warszawie warsztaty w zakresie zawierania umów na badania i rozwój oraz licencjonowania IP. Warsztaty mają wspomóc sześć polskich uczelni w konstruowaniu standardów programowych nowatorskiego kierunku studiów magisterskich kształcących brokerów nowoczesnych technologii. Będą wstępem do organizowanego w marcu III Forum IPM.

  Prace nad standardami kształcenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną prowadzi Politechnika Warszawska (koordynator), Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  Certyfikowane warsztaty w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie poprowadzą Lynne Holyer kierująca relacjami z biznesem na UC Berkeley, Kirsten Leute zajmująca się licencjonowaniem wyników prac naukowych na Stanfordzie, Susanne Harrison założycielka społeczności 80 największych przedsiębiorstw stosujących najlepsze praktyki w zakresie własności intelektualnej - Gathering2.com oraz Paul Marca - odpowiedzialny za komercjalizację wiedzy na Stanfordzie.

  Organizatorem warsztatów jest towarzystwo Intellectual Property Management Polska (IPM). Towarzystwo, będące odpowiednikiem organizacji zarządzania własnością intelektualną działających w innych krajach, prowadzi projekty umiejscowione w Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej. Są one adresowane z jednej strony do środowiska akademickiego, a z drugiej - do gospodarki.

  Co roku IPM organizuje w marcu kilkudniowe forum - platformę debat, dyskusji, prezentacji i spotkań nauki z przemysłem. W rozbudowanym programie tegorocznego kongresu znalazły się m.in. planowane na 11 marca sesje, na których naukowcy zaproponują biznesowi najciekawsze rozwiązania zmierzające do wdrożenia, a praktycy będą mogli przedstawić swoje pomysły i propozycje, które umożliwią komercjalizację lub wskażą kierunki rozwoju prac badawczych zgodne z zapotrzebowaniem gospodarki. Sesje będą dotyczyły nauk o życiu, energii i czystych technologii jako klucza do sukcesu polskiej gospodarki, a także finansowania i wdrażania innowacji.

  Tę sesje szczególnej uwadze przedsiębiorców poleca Bogusław Węgliński, prezes IPM. Na co dzień prowadzi on także specjalny projekt skierowany do sektora MŚP - Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną IP HUB ( www.ip-hub.pl ).

  "Chodzi o to, by przedsiębiorstwa mogły budować swoją przewagę konkurencyjną, rentowność na umiejętności produkowania i świadczenia usług takich, jakich inni nie potrafią robić - czyli na własności intelektualnej" - mówi Węgliński.

  Jego zdaniem, z prawną ochroną własności intelektualnej w Polsce jest dość słabo. Kraj porównywalny do Polski pod względem wielkości i rozwoju technicznego - Korea Płd. - ma 12 razy więcej patentów na milion mieszkańców, niż Polska. Porównania do krajów przodujących jak Niemcy czy Japonia, wypadają jeszcze gorzej. Ta sytuacja - według niego - jest spowodowana brakiem świadomości, brakiem środków, ale również brakiem praktycznych rozwiązań zarówno w uczelniach, instytutach, jak i w firmach komercyjnych.

  "Trzeba odróżnić własność intelektualną autorską, gdzie prawa autorskie są niezbywalne, od praw majątkowych, będących źródłem odnoszenia korzyści gospodarczych. Te drugie mogą często należeć do pracodawcy czy zleceniodawcy badań naukowych lub prac innowacyjnych" - zaznacza Węgliński.

  Podkreśla, że warto promować dobre wzorce w tym zakresie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim już od kilku lat obowiązuje zasada, że połowę praw majątkowych z wynalazku uczonego ma sam uczony, a drugą połowę - uczelnia. Podobne rozwiązanie wprowadziła Politechnika Gdańska.

  "Najważniejszy dla przedsiębiorcy jest dostęp do istniejącego rozwiązania. Jednak takie rozwiązania nie zawsze są dostępne natychmiast, czasami trzeba zainwestować w badania. Firma, która chce przetrwać na rynku, musi stawiać na rozwiązania unikalne, wyjątkowe. Inaczej zawsze znajdzie się ktoś, kto ma tańszą siłę roboczą, energię, mniejsze koszty oddziaływania na środowisko i wypchnie nas z rynku. A przecież nie chcemy stać się bezrobotni" - podsumowuje Węgliński.

  Zachęca przy tym menedżerów do udziału w dyskusjach III Forum IPM obok reprezentantów środowiska akademickiego i naukowego, przedstawicieli lokalnych środowisk promujących rozwój gospodarki poprzez innowacje oraz polskich, zagranicznych i międzynarodowych organizacji budujących mosty między przemysłem a nauką.

  Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę www.fabrykawynalazków.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (ang. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) – stanowi załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Porozumienie TRIPS, zawarte w 1994 r., przewiduje stosowanie zasady równego traktowania podmiotów wszystkich krajów członkowskich TRIPS, w zakresie ochrony własności intelektualnej (podmioty innych krajów członkowskich mają być traktowane nie mniej korzystnie niż własne podmioty). Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Domena publiczna (ang.: public domain) – w najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego systemu common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłatnego użytku publicznego, co później zostało rozciągnięte na własność intelektualną, która z różnych względów nie jest objęta ochroną prawa autorskiego i może w związku z tym być wykorzystywana bezpłatnie przez każdego. Global Advertising Lawyers Alliance (GALA) — organizacja non-for-profit zrzeszającą doświadczonych prawników, firmy prawnicze (Członkowie Profesjonalni), a także przedsiębiorców działających w branży reklamowej (Członkowie Stowarzyszeni), których misją jest edukowanie uczestników obrotu i społeczeństwa w zakresie m.in. prawa prasowego, mediów, promocji i własności intelektualnej. Na całym świecie Członkowie Profesjonalni zapewniają obsługę prawną w zakresie weryfikacji zgodności reklam z prawem. Usługi takie świadczone są na rzecz własnych klientów, klientów innych Członków oraz na rzecz Członków Stowarzyszonych. W ten sposób społeczność globalna korzysta ze zgromadzonego know how i usług dostępnych Członkom GALA.

  Poradnictwo obywatelskie – polega na informowaniu ludzi (w formie indywidualnej lub grupowej) o przysługujących im prawach oraz spoczywających na nich obowiązkach, w zakresie istotnym dla rozwiązania jego problemu oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania. Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej - (ang. African Regional Intellectual Property Organization - ARIPO), międzyrządowa, regionalna organizacja współpracy pomiędzy państwami Afryki w zakresie spraw własności przemysłowej.

  Prawo własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) – termin obejmujący elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) – jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

  Sopocka Szkoła Zarządzania – formacja intelektualna ekonomistów pomorskich, której wyróżnikami są od lat 60’: koncentracja na praktycznych aspektach zarządzania organizacjami (firmami i instytucjami) i unikanie odniesień ideologicznych i politycznych. Przedstawiciele Szkoły harmonijnie łączą psychospołeczne aspekty funkcjonowania organizacji z elementami strukturalnymi, a od lat 80’ również strategii zarządzania. Połączenie w całość różnych nurtów wiedzy jest uwzględnione w sformalizowanej klasyfikacji dziedzin naukowych w Polsce, w tym nauk o zarządzaniu.

  Dodano: 18.02.2010. 20:02  


  Najnowsze