• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowej sławy uczeni będą dyskutować w Krakowie o filozofii w nauce

  19.01.2012. 15:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O neurobiologii pamięci, teoriach wszystkiego i o ontologii skali Placka dyskutować będą 27 stycznia w Krakowie światowej sławy uczeni podczas międzynarodowego seminarium Philosophy in Science.

  Spotkanie jest organizowane przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w ramach projektu Limits of Scientific Explanation (Granice naukowego wyjaśniania).

   

  W konferencji wezmą udział i wygłoszą referaty światowej sławy naukowcy i filozofowie, m.in. Yadin Dudai, Helge Kragh oraz ks. Michał Heller. Poza tym, w seminarium będą uczestniczyć wybitni specjaliści z dziedzin takich jak neuroscience, matematyka, fizyka, historia nauki i kosmologia, którzy działalność naukową łączą z refleksją filozoficzną.

  Celem seminarium będzie omówienie filozoficznych zagadnień w nauce z perspektywy analitycznej oraz historycznej. Organizatorzy konferencji przypominają, że filozofię w nauce odróżniać należy od filozofii nauki: ta druga patrzy na działania naukowców niejako "z lotu ptaka", zaś ta pierwsza wyrasta z praktyki naukowej.

  Koncepcję filozofii w nauce (http://www.filozofiawnauce.pl/01/index.php/pl/o-nas) opracował Michał Heller. Początkowo koncepcja ta opierała się głównie na fizyce, ale potem rozszerzyła się również na inne dziedziny wiedzy.

  "Filozofia w nauce to typ refleksji filozoficznej uprawianej w ścisłym kontakcie z naukami matematyczno-przyrodniczymi. Idee filozoficzne nieraz wpływały i nadal wpływają na powstawanie i ewolucję teorii naukowych, tradycyjne problemy filozoficzne są uwikłane w teorie empiryczne, a założenia nauki powinny stać się przedmiotem głębokiego namysłu" - zapowiadają konferencję organizatorzy.

  Uczestniczący w konferencji ks. Michał Heller to filozof, fizyk, kosmolog, matematyk, popularyzator nauki, badacz relacji między nauką i religią, członek Papieskiej Akademii Nauk i laureat Nagrody Templetona. Yadin Dudai to z kolei jeden z najbardziej znanych i cenionych współczesnych neurobiologów, pracownik Instytutu Weizmanna. Przedmiotem badań Yadina Dudaia są neurobiologiczne podstawy pamięci i procesów uczenia się. Z kolei Helge Kragh jest jednym z najwybitniejszych współczesnych historyków nauki, filozofem i kosmologiem. Specjalizuje się w historii i filozofii fizyki oraz chemii. Pracuje na duńskim Uniwersytecie w Aarhus.

  Dla słuchaczy wstęp jest wolny, wykłady prowadzone będą w języku angielskim, przewidziany został czas na zadawanie pytań prelegentom.

  Seminarium zostanie przeprowadzone w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa (Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Bracka 12, Kraków). Początek wydarzenia o godz. 9.00. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://seminar.philosophyinscience.com/programme.php

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Semina Scientiarum – czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane od 2002 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. Pokrewne jest do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Redakcja związana jest z seminarium z filozofii przyrody, które prowadzone jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – półrocznik wydawany przez Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Pismo poświęcone jest analizie problemów filozoficznych uwikłanych w nauki przyrodnicze. Oprócz prac autorów krakowskich pismo publikuje się również teksty autorów z innych ośrodków, także zagranicznych. Pismo publikuje recenzje, a także informacje na temat zjazdów, sympozjów, dyskusji i innych wydarzeń. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. prof. dr hab. Michał Heller, a sekretarzem redakcji mgr Piotr Urbańczyk. Filozofia prawa – nauka filozoficzna, której przedmiotem jest refleksja nad prawem. Jako dział filozofii zaliczana jest do filozofii politycznej lub filozofii praktycznej. Jako nauka prawna zaliczana jest (obok teorii prawa) do ogólnych nauk o prawie.

  Mateusz Hohol (ur. 1987 w Krakowie) – doktor, kognitywista i filozof, pracownik Katedry Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, które jest wspólną jednostką badawczą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Adam Grobler (ur. 20 czerwca 1949) – filozof, posiada wykształcenie matematyczne i filozoficzne, obecnie pracuje na Uniwersytecie Opolskim, gdzie jest dyrektorem Instytutu Filozofii oraz kierownikiem Katedry Ontologii i Epistemologii w tymże Instytucie. Profesor zwyczajny (2002 r.), wieloletni wykładowca Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich znawców teorii poznania, filozofii języka i metodologii, stypendysta British Academy (1990), laureat nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

  Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki oraz jej metod, starający się odpowiedzieć na pytanie, jakie poglądy można uznać za naukowe, a jakie nie i dlaczego. Michał Ostrowicki (pseud. "Sidey Myoo") (ur. 1965) – polski filozof, doktor habilitowany, pracownik Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracownik Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek Collegium Invisibile. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej.

  Bartosz Brożek – polski filozof i prawnik, pracownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest zastępcą Dyrektora Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Studia Copernicana – seria powołana do życia w 1970 roku w Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (obecnie: Instytut Historii Nauki PAN) w Warszawie; od tomu 42. jej współwydawcą jest Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.

  Neurofilozofia – filozoficzne badania odnośnie zagadnienia umysł–ciało. Określana jest jako dyskusja o związkach pomiędzy procesami zachodzącymi w mózgu a fenomenami mentalnymi. Łączy rezultaty badań neuronauk z rozważaniami filozoficznymi. Istnieją dwie podstawowe linie badań prowadzonych w ramach neurofilozofii: z jednej strony prowadzi się starania, by rozwiązać problemy filozofii umysłu przy pomocy rezultatów empirycznych z dziedzin bliskich neuronaukom, z drugiej natomiast stosuje się metody filozofii nauki w interpretacji wyników tychże nauk.

  Sprawy Nauki - ogólnopolski, niezależny miesięcznik publicystyczno - informacyjny traktujący o nauce w Polsce, polityce naukowej, organizacji i finansowaniu badań, związkach nauki z gospodarką, ze sztuką oraz popularyzujący osiągnięcia polskich uczonych i ośrodków naukowych. Pełni też rolę forum dyskusyjnego dla środowiska naukowego w Polsce. Skierowany głównie do placówek naukowych oraz środowisk opiniotwórczych.

  Problem demarkacji – problem w filozofii i metodologii nauki dotyczący kryteriów rozróżniania nauki od innych dziedzin działalności ludzkiej, przede wszystkim pseudonauki, wierzeń religijnych, metafizyki. Problem ten wynika z trudności odpowiedzi na pytania: czym jest nauka, jaka jest jej istota czy specyfika? Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.”

  Michał Kazimierz Heller (ur. 12 marca 1936 w Tarnowie) – polski prezbiter katolicki, teolog, profesor nauk filozoficznych specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara. Ireneusz Bober – (ur. 6 kwietnia 1957 r. w Opatowie) absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Sandomierzu. Studia filozoficzne odbył w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1976-1980. Tytuł magistra uzyskał w 1980 na podstawie pracy: Wybrane problemy filozofii kultury na Polskich Zjazdach Filozoficznych w okresie międzywojennym. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 1989 roku na podstawie rozprawy pt. Filozofia kultury Izydory Dąmbskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Nowickiego. W latach 1982-2008 pracownik naukowy Akademii Świętokrzyskiej, początkowo jako asystent (1982-1989) w Zakładzie Filozofii, a następnie adiunkt (1990-2008) w Zakładzie Historii Filozofii. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; członek Zespołu Redakcyjnego "PHAENOMENA – Zeszyty Naukowe" (w latach 1999-2004); członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej PTF w Kielcach (w latach 1994-2008). Historyk filozofii. Zajmuje się badaniami w zakresie historii filozofii polskiej oraz filozofii kultury. Autor monografii (Filozofia kultury Izydory Dąmbskiej, Kielce 1992), oraz ok. 20 artykułów i prac naukowych z zakresu historii filozofii polskiej i filozofii kultury.

  Kobiety w nauce: Udział kobiet w działalności naukowej odróżnia się od udziału mężczyzn w wielu aspektach m.in.: mniejszego zaangażowania kobiet w działalność naukową w każdej epoce (także współcześnie), preferowania przez kobiety określonych dziedzin naukowych, mniejszej obecności kobiet na eksponowanych stanowiskach naukowych itp. Te zjawiska były przedmiotem zainteresowania w Europie już w średniowieczu (np. Christine de Pisan), a od XVIII w. (np. Jean Condorcet) stały się przedmiotem badań i rozważań różnych dziedzin nauki np. historii kobiet, psychologii, socjologii, antropologii, filozofii, kulturoznawstwa, czy badań gender. Wnioski wysnute na tej podstawie nie są do dzisiaj powszechnie akceptowane i niekiedy są uznawane za kontrowersyjne. Filozofia pokoju – dział filozofii politycznej, a także studium różnych dziedzin nauki noszącym wspólną nazwę: nauki o pokoju (ang. Peace Research).

  Dodano: 19.01.2012. 15:19  


  Najnowsze