• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowy Kongres Hydrogeologiczny rozpoczął się Krakowie

  14.09.2010. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Eksperci z około 70 krajów uczestniczą w XXXVIII Światowym Kongresie Hydrogeologicznym, który w poniedziałek rozpoczął się w Krakowie. Przez pięć dni specjaliści z całego świata będą debatować o wodach podziemnych, ich ochronie i zachowaniu w dobrej jakości.

  Z przedstawionych na kongresie materiałów wynika, że wody podziemne są podstawowym źródłem wody spożywanej przez ludzi. W Polsce około 2/3 wód pitnych oraz całość wód butelkowanych źródlanych i mineralnych pochodzi właśnie z wód podziemnych. Ich objętość na terenie naszego kraju blisko stukrotnie przekracza objętość widocznych na powierzchni wód rzek i jezior.

  Zasoby wód podziemnych, choć ogromne i głęboko ukryte, często w sposób niezauważalny mogą być degradowane na skutek przenikania zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Zasoby wód są odnawialne, ale zanieczyszczenia będące efektem działalności człowieka mogą utrzymywać się w wodach podziemnych przez dziesięciolecia, a nawet setki lat.

  Dlatego, według ekspertów, zmiany jakości wód podziemnych powinny być przedmiotem badań w ramach światowego programu, podobnie jak jest to praktykowane w przypadku problemu globalnych zmian klimatu pod wpływem zanieczyszczeń atmosfery.

  Efektem powołania takiego programu powinno być monitorowanie zjawiska i wypracowywanie środków zaradczych. Chodzi nie tylko o zapewnienie wód o wysokiej jakości na pokrycie aktualnych potrzeb ludzi, ale i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

  Rok 2010 jest ogłoszony rokiem jakości wody. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w tym roku deklarację, że dostęp do czystej wody, przeznaczonej do spożycia, powinien należeć do podstawowych praw człowieka.

  Ziemia dysponuje zasobami wody rzędu 1,4 mld km sześciennych, ale w ok. 97 proc. jest to woda słona, występująca w morzach i oceanach, kolejne 2 proc. to woda uwięziona w lodowcach i lądolodach. Wody, od których zależy egzystencja ludzi stanowią zaledwie 0,65 proc. ogólnych ziemskich zasobów. Wód podziemnych jest jeszcze mniej, bo ok. 0,62 proc., reszta to wody powierzchniowe, takie jak rzeki i jeziora.

  Najpoważniejsze zagrożenia degradacji zasobów wody stwarzają: rolnictwo, poprzez nawozy i środki ochrony roślin; przemysł, za sprawą ścieków i emisji pyłów oraz gazów i gospodarka komunalna, poprzez ścieki i odpady, które wytwarzamy.

  Światowy Kongres Hydrogeologiczny odbywa się w Polsce po raz pierwszy. Jego organizacja została powierzona Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z głównymi polskimi ośrodkami naukowymi zajmującymi się hydrogeologią.

  Kongresowi patronuje Międzynarodowa Asocjacja Hydrogeologów (International Association of Hydrogeologists) - największa światowa organizacja skupiająca specjalistów zajmujących się wodami podziemnymi.

  XXXVIII Światowy Kongres Hydrogeologiczny potrwa do piątku. CZO

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ mag/ bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Klasy jakości wód – sposób oceny stanu jakościowego wód stosowany w Polsce. Klasyfikacja jakości wód podlegała zmianom, a różne typy wód są klasyfikowane w nieco odmienny sposób. Przez kilkadziesiąt lat wody powierzchniowe były dzielone na klasy czystości, a nie jakości. Wyróżniano trzy klasy czystości: I, II, III i wody pozaklasowe (NON). Równolegle istniały systemy klasyfikacji wód podziemnych (cztery klasy jakości) i wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia (trzy kategorie). Wody kondensacyjne to wody podziemne, powstałe w wyniku skraplania (kondensacji) pary wodnej w przypowierzchniowych warstwach gruntu. Powstają tylko w obecności "jądra", na którym mogą gromadzić się krople wody. Biorą one niewielki udział w zasilaniu wód podziemnych (tylko w terenach o dużych dobowych wahaniach temperatur mogą stanowić aż do 50% ogólnej ilości wód podziemnych). Klasyfikacja jakości wód – system podziału wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich jakości, czyli szeroko rozumianego stanu ekologicznego. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników jakości wód. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń i struktury zasiedlających je biocenoz określonych wskaźnikami z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń i strukturą biocenoz referencyjnych określonymi w rozporządzeniach rządu lub ministra odpowiedniego do spraw ochrony środowiska. Oceny stanu wód dokonuje się dla celów naukowych i praktycznych, gdyż pewne zastosowania wody wymagają jej odpowiedniej jakości.

  Klasyfikacja jakości wód w Polsce – system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich szeroko rozumianego stanu ekologicznego lub przydatności do użytku. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. W Polsce przed przyjęciem prawa unijnego stosowano trzyklasowy system klasyfikacji czystości wód. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników jakości wód. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń i struktury zasiedlających je biocenoz określonych wskaźnikami z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń i strukturą biocenoz referencyjnych określonymi w rozporządzeniach rządu lub ministra odpowiedniego do spraw ochrony środowiska. Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych.

  Ujęcie wody – zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do poboru wody dla potrzeb gospodarczych i bytowych. Ujęcia wody ze względu na źródło, z którego pobierana jest woda, można podzielić na ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych. Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział) – umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza; dla wód powierzchniowych wyznacza się go na podstawie analizy ukształtowania terenu, a dla wód podziemnych w drodze rozpoznania wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i układu utworów geologicznych.

  Wody subartezyjskie – wody podziemne (wgłębne pod ciśnieniem) występujące w warstwach wodonośnych pod skałami nieprzepuszczalnymi, pod niskim ciśnieniem hydrostatycznym, w przypadku których słup wody w odwiercie nie sięga powierzchni ziemi, jednak podnosi się wyżej, niż nawiercone zostało zwierciadło wód podziemnych.

  Dodano: 14.09.2010. 00:25  


  Najnowsze