• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sympozjum na temat zarządzania kryzysowego i rozwoju kompetencji oraz wyzwań w dziedzinie transportu, Ateny, Grecja.

  15.03.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Sympozjum na temat zarządzania kryzysowego i rozwoju kompetencji oraz wyzwań w dziedzinie transportu odbędzie się w dniach od 9 do 10 czerwca 2011 roku w Atenach.

  Zarządzanie kryzysowe wymaga umiejętności współpracy na poziomie indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym oraz międzyorganizacyjnym. W dzisiejszym zglobalizowanym środowisku inicjatywy skutecznego zarządzania kryzysowego w branży transportowej mogą się przyczynić do ocalenia ludzkiego życia. Pomimo usilnych wysiłków i poświęcania ogromnych zasobów na doskonalenie przygotowań do reakcji kryzysowej można przeoczyć etap przekształcenia tzw. miękkich kompetencji dotyczących zarządzania współpracą w stosowne umiejętności.

  Sympozjum będzie miało na celu przedstawienie i analizę skuteczności uczenia się oraz przystosowania praktycznych szkoleń w zakresie reakcji kryzysowej do obecnych wyzwań. Ponadto zostaną zaprezentowane i omówione modele empiryczne rozwoju kompetencji na operacyjnym, taktycznym i strategicznym poziomie reakcji kryzysowej.

  Sympozjum jest organizowane w ramach projektu "Nauka na rzecz bezpieczeństwa" (L4S). Finansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR) projekt L4S skupia się na wyzwaniach w zakresie współpracy, które występują w sytuacjach kryzysowych, w szczególności dotyczących transportu morskiego i powietrznego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.

  PMI Scheduling Professional (PMI-SP) – certyfikat oferowany przez Project Management Institute. Certyfikat PMI–SP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, z położeniem szczególnego nacisku na umiejętność planowania, tworzenia, analizy i zarządzania harmonogramem projektu.

  Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji.

  ISO 31000 – standardy zarządzania ryzykiem ustalone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Celem ISO 31000:2009 jest dostarczenie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. ISO 31000 dostarcza uniwersalny model dla specjalistów oraz firm wdrażających procesy zarządzania ryzykiem i ma na celu zastąpienie obecnych standardów, metodologii i modeli, które różnią się między sobą w zależności od branży, tematu i regionu.

  Szkoła zasobów i kompetencji - jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego. Zakłada, że organizacja jest zbiorem aktywów (zasobów) i kompetencji. Koncepcja ta stanowi, że strategia jest w pierwszej kolejności budowana dla całej organizacji, a dopiero w następnej kolejności dla poszczególnych dywizji czy jednostek biznesu. W przeciwieństwi do innych szkół, szkoła zasobów i kompetencji zakłada, że zasób wiedzy i umiejętności firmy są czynnikami istotniejszymi w procesie tworzenia strategii niż sytuacja w otoczeniu.

  PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) jest certyfikatem oferowanym przez Project Management Institute (PMI). Certyfikat PMI-RMP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, szczególnie w zakresie profesjonalnego zarządzania ryzykiem w projekcie (identyfikacja i ocenianie ryzyka w projektach, minimalizacja i łagodzenie zagrożeń).

  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

  Dodano: 15.03.2011. 16:17  


  Najnowsze