• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkolenia na temat 6. PR i 7. PR, Bruksela

  20.10.2010. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzy uzupełniające się szkolenia związane z programami ramowymi w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego odbędą się w Brukseli w Belgii w dniach 25-27 października.

  Celem szkolenia, zorganizowanego przez Interface Europe, jest przedstawienie uczestnikom materiałów metodologicznych i użytecznych wskazówek na temat sposobów sporządzania konkurencyjnych ofert dotyczących działań w ramach programów badawczych i innowacyjnych, jak również prezentacja 7PR oraz programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji. Szkolenie otwarte jest dla naukowców i każdej organizacji wspierającej badania.

  Odbędą się następujące trzy kursy:
  - 25 października: "Jak w sposób efektywny zarządzać europejskim projektem BRT. Wyjaśnienia i instrumenty metodologiczne z zakresu zarządzania projektem w programie ramowym" ("How to manage your European RTD project in an effective way. Explanations and methodological tools for FP project management"),

  - 26 października: "Siódmy program ramowy: jak przewidzieć swoje uczestnictwo. Prezentacja nowych priorytetów i kierunków" ("The Seventh Framework Programme: how to anticipate your participation. Presentation of the new priorities and orientations"),

  - 27 października: "Działania Marie-Curie w sprawie wspierania mobilności i szkolenia pracowników naukowych: jak sporządzić skuteczny wniosek. Reguły przetargów i cele zaproszeń do składania ofert na 2006 r." ("Marie-Curie actions on the support for the mobility and the training of researchers: how to build a successful proposal. Rules of the game and objectives of the calls for 2006".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) jest certyfikatem oferowanym przez Project Management Institute (PMI). Certyfikat PMI-RMP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, szczególnie w zakresie profesjonalnego zarządzania ryzykiem w projekcie (identyfikacja i ocenianie ryzyka w projektach, minimalizacja i łagodzenie zagrożeń). Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). PMI Scheduling Professional (PMI-SP) – certyfikat oferowany przez Project Management Institute. Certyfikat PMI–SP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, z położeniem szczególnego nacisku na umiejętność planowania, tworzenia, analizy i zarządzania harmonogramem projektu.

  CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami zebranych i opublikowanych przez członków Project Management Institute. Standard PMBOK Guide jest to zbiór powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami.

  Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro. Zarządzanie integralnością projektu (ang. project integration management) stanowi, zgodnie ze standardami opracowanymi w PMBOK (Project Management Body of Knowledge) przez PMI, zespół procesów zarządzania projektami zorientowanych na zachowanie spójności i koordynacji specyficznych procesów zestandaryzowanych w poszczególnych grupach.


  TenStep – metodyka zarządzania projektami stworzona na bazie metodologii Project Management Body of Knowledge, opracowanej przez Project Management Institute.

  Skuteczne Zarządzanie Programami (Managing Successful Programmes – MSP) – dobra praktyka zarządzania zmianą transformacyjną w organizacji. Pomaga kontrolować i sterować poszczególnymi etapami życia programów.

  Extreme Project Management (ang.), XPM - metodyka zarządzania projektami zaliczana do tzw. metodyk żwawych (zwinnych, ang. Agile Project Management). Wykorzystywana przy realizacji projektów np. o wysokim stopniu ryzyka. Termin z dziedzin ekonomii i zarządzania. Extreme Project Management stosowany jest najczęściej przy projektach informatycznych, np. tworzeniu oprogramowania. Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) – pomocny w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji. Wartością dodaną do LMS jest szeroki zakres funkcjonalności.

  Dodano: 20.10.2010. 18:26  


  Najnowsze