• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa infrastruktur na potrzeby informacji krytycznych, Lucerna, Szwajcaria

  27.04.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8 - 9 września 2011 r. w Lucernie, Szwajcaria, odbędzie się szósta międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa infrastruktur na potrzeby informacji krytycznych.

  Kluczowe sektory nowoczesnej gospodarki są w dużej mierze uzależnione od technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Informacje płynące przez stworzone infrastruktury technologiczne, jak również te przetwarzane przez złożone systemy informatyczne leżące u podstaw mają decydujące znaczenie, ponieważ przerwanie lub zakłócenie ich pracy albo ich utrata może prowadzić do sporych strat finansowych, materialnych a czasami nawet życia ludzkiego.

  Dlatego też bezpieczeństwo, niezawodność i odporność tych infrastruktur nabierają istotnego znaczenia sprawiając, że ich ochrona staje się ważnym celem dla rządów, przedsiębiorstw oraz społeczności naukowej.

  Celem wydarzenia jest analiza nowych wyzwań stawianych przez wymóg ochrony infrastruktur na potrzeby informacji krytycznych, a spotkają się na nim naukowcy i profesjonaliści ze środowiska akademickiego, przemysłowego i administracyjnego. Dodatkowym celem warsztatów jest promowanie wielodyscyplinarnego podejścia w społecznościach naukowych na szczeblach krajowym, europejskim i międzynarodowym. Poruszane będą następujące tematy:
  - odporne infrastruktury informatyczne;
  - odporność i stabilność w Internecie;
  - przeżywalność infrastruktur informatycznych;
  - architektury samouzdrawiania, samoochrony i samozarządzania;
  - zagrożenia i słabości cybernetyczne;
  - problemy cyberbezpieczeństwa w inteligentnych sieciach;
  - problemy cyberbezpieczeństwa w przetwarzaniu w chmurze;
  - zaawansowane metodologie kryminalistyczne;
  - modelowanie zagrożeń i ataków;
  - modele zaufania w scenariuszach krytycznych;
  - partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz odporności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego:

  Poświadczenie bezpieczeństwa - dokument tworzony w oparciu o Ustawę o ochronie informacji niejawnych umożliwiający danej osobie dostęp do informacji niejawnej, czyli objętej określoną klauzulą tajności (patrz: art. 5 ustawy). Wystawienie poświadczenia bezpieczeństwa odbywa się po przeprowadzeniu przez służby ochrony państwa (ABW lub SKW) oraz pełnomocnika ochrony szczegółowego postępowania sprawdzającego.

  Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny jest jednym z najbardziej cenionych czasopism w Wojsku Polskim (kwartalnik wydawany przez Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej) dotyczącym teorii i praktyki informacji naukowej, organizacji i zarządzania, problematyki edukacyjnej, a także nowych rozwiązań w dziedzinie technologii informacyjnych oraz opracowań z dziedziny bezpieczeństwa państwa, w tym ekonomiki wojskowej. Pismo jest skierowane przede wszystkim do pracowników resortu obrony narodowej, kadry Sztabu Generalnego WP, a także innych centralnych instytucji wojskowych, cywilnych i naukowych.

  Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

  Inżynieria społeczna, inżynieria socjalna, socjotechnika — w bezpieczeństwie teleinformatycznym zestaw metod mających na celu uzyskanie niejawnych informacji przez cyberprzestępcę. Hackerzy często wykorzystują niewiedzę bądź łatwowierność użytkowników systemów informatycznych, aby pokonać zabezpieczenia odporne na wszelkie formy ataku. Wyszukują przy tym najsłabszy punkt systemu bezpieczeństwa, którym jest człowiek.

  Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (ang. International Programme on Chemical Safety, IPCS) – program powstały w 1980 roku będący wspólnym przedsięwzięciem Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych stworzonym na podstawie rekomendacji przyjętych na Konferencji sztokholmskiej w 1972 roku. Celem programu jest stworzenie naukowych podstaw bezpiecznego użycia substancji chemicznych oraz wspieranie narodowych programów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, który realizowany jest poprzez m.in.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę.

  Dodano: 27.04.2011. 18:17  


  Najnowsze