• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta międzynarodowa konferencja nt. gospodarowania odpadami i środowiska, New Forest, Wlk. Brytania

  17.02.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4 - 6 lipca 2012 r. w New Forest, Wlk. Brytania, odbędzie się szósta międzynarodowa konferencja nt. gospodarowania odpadami i środowiska.

  Gospodarowanie odpadami staje się jednym z kluczowych problemów współczesnego świata. Sprawę komplikuje ilość i złożoność odpadów generowanych przez gospodarstwa domowe i przemysł. Wraz z rosnącą w społeczeństwie świadomością szkodliwego oddziaływania na środowisko obecnej formy usuwania odpadów, wzrasta zainteresowanie skutecznym gospodarowaniem odpadami.

  Badania nad obecnymi metodami usuwania nie ograniczają się do składowisk, spopielania, unieszkodliwiania chemicznego czy oczyszczania ścieków. W programie znalazł się recykling, minimalizacja odpadów, czyste technologie, monitoring odpadów, świadomość publiczna i korporacyjna, a także ogólna edukacja.

  Wydarzenie posłuży za forum do dyskusji naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji rządowych z tej branży. Nacisk zostanie położony na trendy badawcze, przetwarzanie odpadów oraz jego oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo jako całość.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Elektro-odpady – grupa odpadów obejmująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do elektro-odpadów zalicza się elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy i medyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, automaty, czujniki, urządzenia pomiarowe itp. Elektro-odpady nie mogą być wyrzucane łącznie z innymi odpadami ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. Zasady postępowania z elektro-odpadami i prowadzenia ich odzysku regulowane są przez przepisy krajowe i unijne. Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych. Gospodarowanie odpadami – działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

  Upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny.

  Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych – spalarnia odpadów znajdująca się przy ulicy Gwarków w Warszawie, w dzielnicy Targówek. Spółdzielczość – forma ruchu społeczno-gospodarczego i metoda gospodarowania, obejmująca instytucje spółdzielcze oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo.

  Konwencja bazylejska – umowa międzynarodowa dotycząca kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Ekologistyka to wszystkie badania i działania związane z realizacją rozwiązań optymalnych w zakresie zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów.

  Spalarnia śmieci na Wilczaku - dawny zakład spalania śmieci, ważne ogniwo w systemie gospodarowania odpadami w mieście przed II wojną światową. Zlokalizowany w Poznaniu, na Wilczaku (ul. Wilczak).

  Miejsce gromadzenia odpadów stałych – wydzielona powierzchnia lub pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do ustawienia odpowiednich pojemników służących czasowemu gromadzeniu odpadów stałych i ich odbioru, w celu ich przewiezienia do zakładu segregacji lub na wysypisko śmieci.

  Remondis AG & Co KG - niemieckie przedsiębiorstwo z sektorów: zbiórki i przetwarzania odpadów, gospodarki wodno - ściekowej i oczyszczania miasta. Jest spółką rodzinną założoną w 1934, do 2005 działającą pod nazwą Rethmann. Obecnie jest największym przedsiębiorstwem gospodarki odpadami i recyklingu w Niemczech, z dużym udziałem w rynku w Polsce i w Australii oraz mniejszym w kilkunastu innych krajach Europy oraz w Japonii, Chinach i na Tajwanie.

  Dodano: 17.02.2012. 16:17  


  Najnowsze