• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta międzynarodowa konferencja nt. metod obliczeniowych i doświadczeń w charakterystyce materiałowej, Siena, Włochy

  19.10.2012. 07:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4 - 6 czerwca 2013 r. w Sienie, Włochy, odbędzie się Szósta międzynarodowa konferencja nt. metod obliczeniowych i doświadczeń w charakterystyce materiałowej (Sixth International Conference on Computational Methods and Experiments in Material Characterisation).

  Materiałoznawstwo zajmuje się łączeniem właściwości molekularnych i odpowiadającej im wydajności materiału z jego cechami mikrostrukturalnymi na podstawie charakterystyki.
  Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty ze strony sektora przemysłowego i konsumentów doprowadziło do przyspieszenia jej rozwoju. Niezwykle szeroki wachlarz materiałów, od metali po polimery, półprzewodniki i kompozyty, wymaga całego spektrum specyficznych technik doświadczalnych i metod numerycznych. Niektóre z tych metodologii mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie w nowych dziedzinach. W tym kontekście niezbędne jest interdyscyplinarne podejście do charakterystyki materiałowej i wymiana oryginalnych pomysłów.

  Konferencja posłuży za forum dla uczestników z różnych, interdyscyplinarnych grup badawczych w celu omówienia najnowszych trendów i zagadnień z tej dziedziny.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (ang. chemical vapour deposition) jest to jedna z metod obróbki cieplno-chemicznej materiałów. Służy do nanoszenia cienkich powłok na obrabiany materiał w celu zwiększenia/zmiany właściwości fizycznych, chemicznych lub mechanicznych powierzchni obrabianego materiału. Właściwości materiałowe – cecha każdego materiału zdefiniowanego jako kompozycja chemiczna w określonych warunkach fizycznych. Zależnie od warunków fizycznych, wartości właściwości materiałowych dla pojedynczego materiału mogą być różne. Nie są to więc właściwości materiału takie, jak np. skład chemiczny. Gospodarka materiałowa (ang. Materials management) – całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zapotrzebowania i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).

  Materiałoznawstwo maszynowe – dziedzina materiałoznawstwa zajmująca się materiałami używanymi do budowy konstrukcji, urządzeń, maszyn i instalacji mechanicznych, energetycznych i elektrycznych. Materiały funkcjonalne – materiały zmieniające kształt i właściwości fizyczne pod działaniem pól zewnętrznych:

  Materiałoznawstwo – dziedzina wiedzy technicznej (inżynierskiej), zajmująca się opisem materiałów konstrukcyjnych. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej powstał w 1991 r. lecz jego tradycje sięgają 1920 r., kiedy to na Wydziale Mechanicznym powstała Katedra Technologii Metali z przynależnym do niej Zakładem Metalurgicznym. Obecnie Wydział Inżynierii Materiałowej mieści się w trzech budynkach: Gmach Inżynierii Materiałowej na ul. Wołoskiej 141, Gmach Nowy Technologiczny na ul. Narbutta 85 oraz Gmach Nowy Lotniczy w al. Niepodległości 222.

  Powłoka - warstwa materiału wytworzona w sposób naturalny lub sztuczny albo nałożona sztucznie na powierzchnię przedmiotu wykonanego z innego materiału, w celu uzyskania określonych właściwości technicznych lub dekoracyjnych. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning (MRP)) – jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty.

  Wodorowe zużycie metalu – zjawisko łuszczenia się współpracujących powierzchni metali na skutek wnikania w wysokiej temperaturze wodoru w strukturę tych powierzchni. Prowadzi to do nieodwracalnych zmian, które zdecydowanie przyśpieszają proces niszczenia metali. Efektem jest zniszczenie warstwy wierzchniej oraz tzw. zmęczenie materiału.

  Trombogenność – właściwość materiału, która indukuje lub sprzyja tworzeniu się skrzepu. Trombogenność wrodzona to tworzenie się skrzepu w wyniku kontaktu z powierzchnia materiału oraz trombogenność kontrolowana w postaci reakcji na powierzchni implantu. Przykładowo, kompozyty dla kardiochirurgii wytwarza się tak, by zwiększyć atrombogenność materiału (efekt odwrotny do trombogenności).

  Stopień krystaliczności - parametr stosowany w przypadku substancji i materiałów zdolnych do częściowej krystalizacji (polimerów, stopów metali, szkła itp.), definiowany jako stosunek masy części skrystalizowanej do całkowitej masy materiału/substancji. Inżynieria powierzchni – dyscyplina naukowa, jedna ze specjalności inżynierii materiałowej, zajmująca się procesami wytwarzania warstw wierzchnich i powłok, badaniem zjawisk im towarzyszących oraz uzyskiwaniem pożądanych efektów eksploatacyjnych.

  Dodano: 19.10.2012. 07:17  


  Najnowsze