• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta międzynarodowa konferencja nt. podmywania i erozji, Paryż, Francja

  22.08.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 31 sierpnia 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się szósta, międzynarodowa konferencja nt. podmywania i erozji (6th International conference on Scour and Erosion).

  Urbanizacja i działalność gospodarcza przekształciły erozję ze zjawiska naturalnego w nasilający się problem, do którego rozwiązania kluczem są badania naukowe. Jest ona obecnie jedną z głównych przyczyn niestabilności w strukturach naporu gruntu i może doprowadzić do szkód, utraty mienia, a nawet śmierci. Tego typu zagrożenia wiążą się zarówno z nagłymi zjawiskami, jak i z powolnymi, zmuszając w ten sposób większość uprzemysłowionych krajów do ponownego rozważenia swoich planów urbanizacyjnych.

  Wydarzenie poświęcone będzie najnowszym trendom i potencjalnym rozwiązaniom dotyczącym erozji. Omówione zostaną również przedsięwzięcia badawcze prowadzone obecnie w celu wspomagania społeczności lokalnych w identyfikacji strategii, które mogą pomóc w złagodzeniu skutków erozji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Spłukiwanie, ablacja – proces rzeźbotwórczy polegający na wymywaniu zwietrzeliny i gleby oraz ich przemieszczeniu w dół stoku przez wodę deszczową (ablacja deszczowa) lub roztopową (ablacja roztopowa). Spłukiwanie jest rodzajem erozji, choć według niektórych źródeł określanie go jako erozji wodnej gleby jest niezupełnie prawidłowe. Na erozję składają się również inne procesy. Erozja rzeczna - żłobienie powierzchni Ziemi przez wodę rzeczną, polegające na pogłębianiu (erozja denna), przesuwaniu (erozja boczna) i wydłużaniu (erozja wsteczna) koryta rzecznego. Zasięg i tempo erozji rzecznej zależą od prędkości przepływu, rodzaju ruchu wody, ilości i rodzaju materiału wleczonego, odporności podłoża, spadku i przebiegu koryta. Zakres erozji rzecznej jest ograniczony przez położenie bazy erozyjnej. Rynna abrazyjna - rynna w podłożu lub dnie rzecznym wyżłobiona na skutek erozji najczęściej rzecznej lub lodowcowej. Rynna powstaje w miejscu, w którym dno jest mniej odporne na działanie czynnika rzeźbotwórczego.

  Erozja denna inaczej erozja wgłębna – erozja prowadząca do pogłębienia koryta rzecznego i doliny rzecznej. Działa przede wszystkim w górnym biegu rzeki, gdzie spadek jest duży i wody mogą wymywać i transportować duże ilości materiału skalnego. Erozja denna odbywa się przede wszystkim na drodze abrazji rzecznej przez tarcie o dno koryta głazami wleczonymi po nim. Efektem erozji dennej jest tworzenie się głębokich, coraz węższych dolin w kształcie litery V o stromych brzegach, stopniowo się osypujących i ulegających złagodzeniu. Erozja eoliczna (wiatrowa) - jest jedną z zewnętrznych sił rzeźbotwórczych. Podstawowe procesy erozji eolicznej to niszczenie, transportowanie i budowanie (akumulacja).

  Rzeźba glacjalna – rzeźba terenu, której geneza związana jest z niszczącą, przeobrażającą, transportującą i budującą działalnością lodowców i lądolodów. W wyniku tej działalności powstają formy lodowcowe informujące o charakterze, przebiegu i rozmiarach erozji glacjalnej. Świadectwem erozji glacjalnej są: wygłady, mutony, misy, wanny. Formy świadczące o przeobrażającej działalności lodowca to:kotły lodowcowe, żłoby lodowcowe, doliny wiszące, fieldy lodowcowe. Formy akumulacyjne to : równiny moreny dennej, wały morenowe. Dziel i zwyciężaj (ang. divide and conquer) – jedna z głównych metod projektowania algorytmów w informatyce, prowadząca do bardzo efektywnych rozwiązań. Nazwa pochodzi od łacińskiej sentencji dziel i rządź (łac. divide et impera). W strategii tej problem dzieli się rekurencyjnie na dwa lub więcej mniejszych podproblemów tego samego (lub podobnego) typu tak długo, aż fragmenty staną się wystarczająco proste do bezpośredniego rozwiązania. Z kolei rozwiązania otrzymane dla podproblemów scala się, uzyskując rozwiązanie całego zadania.

  Termoerozja - rodzaj erozji, charakterystyczny dla obszarów z wieloletnią zmarzliną i polegający na nadtapianiu przemarzniętego gruntu na brzegach koryta rzecznego i przez wodę płynącą, posiadającą temperaturę dodatnią. Stopienie lodu gruntowego spajającego cząstki mineralne powoduje rozluźnienie struktury gruntu i jego osypywanie się do koryta, przy brzegu powstaje zaś nisza. Eworsja – zjawisko niszczącego wpływu ruchu wirowego wody płynącej na dno cieku wodnego. Eworsja zaliczana jest do procesów erozji dennej.

  Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.

  Dodano: 22.08.2012. 18:17  


  Najnowsze