• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta międzynarodowa konferencja nt. przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego, Stambuł, Turcja

  22.04.2013. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20-21 czerwca 2013 r. w Stambule, Turcja, odbędzie się Szósta międzynarodowa konferencja nt. przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego (ICEIRD - Sixth International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development).

  W obliczu słabego ożywienia gospodarki w następstwie kryzysu gospodarczo-finansowego z 2008 r., wiele przedsiębiorstw na całym świecie nadal inwestuje w działalność sprzyjającą wzrostowi, aby osiągnąć zrównoważony rozwój. ? Podczas gdy kryzys zadał poważny cios wszystkim aspektom interesów biznesowych, inwestycje w innowacje, przedsiębiorczość i partnerstwo regionalne stały się kluczowym priorytetem w celu zapewnienia silnego i stabilnego wzrostu gospodarczego.

  Konferencja ma na celu zgromadzenie decydentów (przedstawicieli rządu, ministerstw i agencji rządowych), ekspertów ds. innowacji (reprezentujących uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, ośrodki transferu technologii, centra start-upów) oraz praktyków (MŚP, inkubatory biznesu i organizacje wspierające przedsiębiorczość) w celu dyskusji i wymiany opinii o potencjale promowania przedsiębiorczości oraz innowacji w kontekście krajowej i regionalnej konkurencyjności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców. Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  ERENET (ang. Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) - Środkowoeuropejska Uniwersytecka Sieć Badań nad Przedsiębiorczością i Edukacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Budapeszcie. Stowarzyszenie ma otwarty charakter, a jego celem jest prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości i jej rozowju, współtworzenie i dystrybuowanie programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych między środkowo-i wschodnioeuropejskimi uczleniami. Sieć oparta jest na partnerstwie swoich członków. Dyrektorzy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – lista osób pełniących funkcję dyrektorów szkół wchodzących obecnie w skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

  Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA. ERENET Profile - naukowy periodyk z zakresu przedsiębiorczości, wydawany kwartalnie od stycznia 2006 roku przez Środkowoeuropejską Sieć Edukacji Przedsiębiorczości i Badań nad Przedsiębiorczością z siedzibą w Budapeszcie.

  Przedsiębiorczość – rozwój – praca – strategia rozwoju gospodarczego stworzona w styczniu 2002 roku przez koalicję SLD-UP-PSL. Bożena Lublińska-Kasprzak (ur. 18 kwietnia 1966 w Mielcu) – polski urzędnik państwowy, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (irl. Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta), minister w rządzie Republiki Irlandzkiej stojący na czele Departamentu przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (ga. An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta). Jego kompetencje obejmują sprawy przedsiębiorczości, zatrudnienia, nowych technologii, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Departament ma również za zadanie dbać o gospodarcze interesy Irlandii na forum różnych organizacji międzynarodowych. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej (Министерство экономического развития Российской Федерации), w skrócie Minekonomrazwitija (Минэкономразвития) — resort któremu postawiono zadania kształtowania polityki państwa w sferze rozwoju gospodarczego, handlu, zagranicznej wymiany gospodarczej, statystyki, polityki antymonopolowej, administrowania własnością federalną, upadłości przedsiębiorstw, zarządzania państwowymi rezerwami materiałowymi, inwentaryzacji nieruchomości, przedsiębiorczości i małego biznesu.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Gospodarki – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Turystyka – wspólna sprawa (2006–2007) – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki.

  Komisja drobnej przedsiębiorczości Senatu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship) jest jedną ze stałych komisji izby wyższej amerykańskiego Kongresu. Zajmuje się sprawami związanymi, jak sama nazwa wskazuje, z drobną przedsiębiorczością, a więc ważną dziedziną gospodarki krajowej, tj. nadzoruje związane z tym badania, legislacje i ewentualne przesłuchania i śledztwa w Kongresie. Pod jej jurysdykcją znajduje się też Small Business Administration. Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji.

  Dodano: 22.04.2013. 16:37  


  Najnowsze