• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szóste międzynarodowe warsztaty nt. zagadnień semantycznych i pojęciowych w systemach informacji geograficznej, Florencja, Włochy

  13.03.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 - 18 października 2012 r. we Florencji, Włochy, odbędą się szóste międzynarodowe warsztaty nt. zagadnień semantycznych i pojęciowych w systemach informacji geograficznej.

  Obecny postęp nasila wytwarzanie, gromadzenie i upowszechnianie danych geograficznych. Ma to pozytywny wpływ na tworzenie i rozbudowywanie systemów informacji geograficznej (GIS), które jawią się jako wspólna infrastruktura informacyjna. Są one źródłem nowych wyzwań w metodologii i inżynierii danych, by zaspokajać zapotrzebowanie użytkowników na nowe aplikacje.

  Modelowanie pojęciowe i semantyczne to idealni kandydaci, którzy mogą wnieść wkład w rozwój nowej generacji rozwiązań GIS. Umożliwiają pozyskiwanie i przechwytywanie wymogów użytkownika oraz semantyki w szerokim zakresie aplikacji.

  Wydarzenie posłuży za forum do prezentacji oryginalnych prac badawczych i doświadczeń praktycznych z modelowaniem konceptualnym i semantycznymi technologiami internetowymi w zakresie GIS, pobudzając do interdyscyplinarnych dyskusji nad wszelkimi aspektami tych dwóch dziedzin. W programie znalazły się takie tematy jak:
  - ontologie przestrzenno-czasowe;
  - modelowanie danych przestrzenno-czasowych;
  - multi-rozdzielczość i multi-reprezentacja w GIS;
  - semantyczne GIS w kontekście środowiskowym i miejskim;
  - wyszukiwarki geograficzne;
  - wizualizacja i personalizacja informacji przestrzennych;
  - infrastruktury danych przestrzennych, interoperacyjność i normy;
  - przeszukiwanie danych przestrzennych i ich statystyka;
  - częściowo ustrukturyzowane modelowanie danych geograficznych i wnioskowanie;
  - sieć semantyczna i GIS.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Open Geospatial Consortium (OGC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów. Współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania. System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System). Geography Markup Language (GML) – oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej.

  SWING (Standard Wymiany INformacji Geodezyjnych) - format danych geodezyjnych służący do wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych SIT. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych. QGIS (poprzednia nazwa "Quantum GIS") jest wieloplatformowym oprogramowaniem geoinformacyjnym (GIS). Umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, zastosowanie danych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map.

  SAM (Spatial Analysis in Macroecology) – bezpłatny program komputerowy służący do analizy danych przestrzennych. Zintegrowany z GIS. Baza Danych Topograficznych (znana też jako Topograficzna Baza Danych, TBD) – polski urzędowy system udostępniania wysokiej jakości danych przestrzennych (GIS).

  Analiza przestrzenna to procedura wykonywana na danych geograficznych z użyciem technik i metod dostępnych w oprogramowaniu do Systemów Informacji Geograficznej mająca na celu pozyskanie nowej informacji geograficznej. Analiza przestrzenna złożona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności. Bardzo często analizy przestrzenne wykonywane są w celu odpowiedzi na konkretne pytanie przy pewnych założeniach, np. Pokaż obszary położone w odległości nie większej niż X metrów od szkół podstawowych, których wartość jest mniejsza niż Y złotych za metr kwadratowy. Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach:

  SWDE (skrót od Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) - format służący do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu.

  Przestrzenna baza danych (ang. spatial database) - jest bazą danych zoptymalizowaną do składowania i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Tradycyjne bazy danych mogą przyjmować dane w postaci liczbowej i znakowej, natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych potrzebują dodatkowej funkcjonalności. Open Geospatial Consortium stworzył specyfikację i zbiór standardów dodawania przestrzennych funkcjonalności do systemów bazodanowych.

  Problem obliczeniowy, zadanie obliczeniowe – zadanie, które może być rozwiązane za pomocą komputera lub innej maszyny liczącej. Na opis p.o. składają się: zbiór danych wejściowych (ang. input) oraz warunki, jakie ma spełniać wynik, czyli dane wyjściowe (ang. output). Bardziej formalnie przez p.o. możemy rozmumieć funkcję, która przekształca zbiór danych wejściowych na zbiór danych wyjściowych. Pojęcie problemu obliczeniowego leży u podstaw informatyki rozumianej jako nauki zajmującej się przetwarzaniem informacji, gdyż praktycznie każde zadanie informatyczne można rozważać jako p.o. Mapa numeryczna – mapa w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych lub rastrowych. Mapa numeryczna może być częścią Systemu Informacji Geograficznej. Pełni wtedy funkcję środka do wizualizacji danych geograficznych zawartych w bazie.

  Geoportal – portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych tj. do usług dotyczących danych przestrzennych i będących operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na nich zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych. ESRI Shapefile lub po prostu Shapefile; plik shape – popularny format plików grafiki wektorowej, stosowany dla danych geoprzestrzennych używanych w Systemach Informacji Geograficznej. Jest rozwijany i regulowany przez ESRI (w większości) na zasadzie otwartego standardu.

  Metaanaliza – pojęcie z zakresu analizy danych, określające wtórne odkrywanie wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źródłach pierwotnych.

  Dodano: 13.03.2012. 15:37  


  Najnowsze