• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósty międzynarodowy kongres nt. biokatalizy, Hamburg, Niemcy

  16.08.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2 - 6 września 2012 r. w Hamburgu, Niemcy, odbędzie się "Szósty międzynarodowy kongres nt. biokatalizy" (6th International Congress on Biocatalysis).

  Biokataliza polega na stosowaniu naturalnych katalizatorów, takich jak enzymy białkowe, do chemicznego przekształcania związków organicznych. Proces ten jest szczególnie ważny np. w przemyśle spożywczym, gdyż produkcja wina, piwa, serów itp. jest uzależniona od oddziaływania mikroorganizmów. Biokataliza jest także wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym do produkcji wysokowartościowych chemikaliów.

  Wydarzenie zgromadzi naukowców i interesariuszy w celu omówienia ewoluujących gałęzi biokatalizy i biotechnologii przemysłowej. Przykładowe tematy sesji:
  - odkrywanie enzymów, wytwarzanie rekombinantów, biologia syntetyczna i projektowanie;
  - analiza i modelowanie struktura/funkcja;
  - biotransformacje enzymatyczne i całokomórkowe;
  - inżynieria bioprocesowa i dalsze przetwarzanie;
  - biorafineria i zrównoważony rozwój procesów przemysłowych

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Międzynarodowy Kongres Neurologiczny (ang. International Neurological Congress) - pierwszy międzynarodowy kongres neurologów Świata. Po raz pierwszy odbył się w 1931 roku w Brnie. Odbywał się co cztery lata. Kongres przyczynił się do integracji środowiska neurologicznego na Świecie i powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Biotransformacje - katalizowane przez enzymy reakcje chemiczne, w których następuje przekształcenie określonego(nych) fragmentu(ów) substratu. Biotransformacje u mikroorganizmów można porównać do "biokatalizatorów", które przeprowadzają przemiany prowadzące do otrzymania pożądanego produktu. Są to procesy wykorzystujące najczęściej tylko jeden enzym i nie dostarczają komórce energii ani potrzebnych związków. Biotransformacje zachodzą też w formach przetrwalnikowych mikroorganizmów dzięki braku zaangażowania jakichkolwiek szklaków metabolicznych w proces. Jednym z ważniejszych problemów przy stosowaniu biotransformacji jest występujące ograniczenie przepuszczalności substratów i produktów przez błony cytoplazmatyczne lub też wydzielenie odpowiedniego enzymu z komórki. Dlatego też opracowanie specyficzne sposoby postępowania zależą od charakteru mikroorganizmu (np. środki powierzchniowo czynne). Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji.

  Międzynarodowy Kongres Botaniczny (ang. International Botanical Congress, IBC ) – oficjalne spotkania botaników różnych specjalizacji z całego świata organizowane co 6 lat. Spotkania organizowane są przez Międzynarodowy Związek Towarzystw Botanicznych i Mikologicznych (ang. International Association of Botanical and Mycological Societies, IABMS ) w różnych miejscach na świecie. Ostatni, siedemnasty Kongres odbył się w Wiedniu, następny odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2011 roku w Melbourne w Australii. Pierwszy Kongres miał miejsce w roku 1900 w Paryżu. Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania.

  Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej. HAZOP (Hazard and Operability Study) - analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych wykorzystywana najczęściej do oceny ryzyka procesowego. Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) jest strukturalną metodą identyfikacji potencjalnych zagrożeń występujących w procesach przemysłowych. Metoda ta polega na systematycznym przeglądzie założeń projektowych i procesu technologicznego pod kątem mogących się pojawić odchyleń parametrów. W badaniach HAZOP wykorzystywany jest zestaw słów kluczowych i możliwych odchyleń w aspekcie możliwych zmian (oddziaływania) na przebieg procesu technologicznego.

  Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe. GEA Group AG (od 2000 do 2005 mg technologies, przed 2000 Metallgesellschaft AG – firma handlowa zajmująca się sprzedażą metali) - międzynarodowy lider w zakresie technologii budowy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w energetyce, przemyśle petrochemicznym i spożywczym, siedzibą firmy jest Bochum (Niemcy).

  Aparatura chemiczna (technika) – zespół aparatów i urządzeń (niekiedy również maszyn), stosowanych w przemyśle chemicznym i przetwórstwie (np. przetwórstwo ropy naftowej, owoców i warzyw, włókien naturalnych, sztucznych i syntetycznych) w czasie realizacji różnych procesów i operacji jednostkowych, będących elementami procesów produkcyjnych. Aparatura chemiczna jest projektowana z wykorzystaniem zasad inżynierii chemicznej i procesowej

  Międzynarodowy Kongres Celtycki (ang. International Celtic Congress) – międzynarodowa celtycka organizacja kulturalna.

  Technik farmaceutyczny – osoba zajmująca się zawodowo pracą w aptece oraz przemyśle farmaceutycznym. Technik farmaceutyczny wykonuje także prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim. Chemiczna analiza jakościowa związków organicznych to proces mający na celu ustalenie rodzaju (a także struktury) badanego organicznego związku chemicznego. Różne metody analizy pozwalają na osiągnięcie różnych rezultatów i wniosków dotyczących przede wszystkim:

  Międzynarodowy Kongres Ornitologiczny (ang.: International Ornithological Congress, IOC) - najstarszy i największy na świecie cykl spotkań ornitologów. Organizowany przez Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny (ang.: International Ornithological Committee) zrzeszający około 200 ornitologów. Pierwszy kongres odbył się w 1884 r. w Wiedniu. Kolejne odbywały się nieregularnie do 1926 r. Wszystkie następne odbywały się w odstępie 4 lat, z wyjątkiem dwóch opuszczonych z powodu II wojny światowej. Lata i miejsca kongresów: Hans-Olaf Henkel (ur. 14 marca 1940 w Hamburgu) – niemiecki menedżer branży przemysłowej, wykładowca akademicki, publicysta, działacz gospodarczy i polityk. Prezes zarządu Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego oraz Stowarzyszenia Leibniza.

  Piwowar (staropol. "Mielcarz") - rzemieślnik zajmujący się warzeniem piwa; szerzej osoba pracująca w przemyśle piwowarskim (browarnictwie - przemyśle spożywczym zajmującym się warzeniem piwa i jego dystrybucją na rynek). Industrializacja, inaczej uprzemysłowienie, jest to proces przekształcania się społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe dzięki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji produkcji, kierowanej planowo przy użyciu określonych metod zarządzania, charakteryzujący się zwiększaniem odsetka osób zatrudnionych w przemyśle, standaryzacją czasu pracy, wyraźnym podziałem pracy i wzrostem heterogeniczności społeczeństwa. Procesowi temu towarzyszy przyspieszona urbanizacja, zwiększaniem się liczby grup wtórnych w stosunku do grup pierwotnych, zmniejszaniem się roli grup wspólnotowych.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi.

  Dodano: 16.08.2012. 17:26  


  Najnowsze