• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • TECHNO-warsztaty z Politechniką Warszawską

  26.10.2011. 14:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Robotyka, architektura, matematyka, elektronika i mechanika to dziedziny nauki, które młodzież będzie miała szansę poznać bliżej w weekendy między 5 listopada a 18 grudnia, podczas TECHNO-warsztatów z Politechniką Warszawską. Wśród atrakcji będzie m.in. lot na symulatorze Cessny 150L. Do 4 listopada trwają zapisy na zajęcia prowadzone w ramach projektu edukacyjnego Stowarzyszenia KLATRAT.

  Podczas 14 jedno- i dwudniowych warsztatów potencjalni studenci politechnik zapoznają się z najnowszymi trendami współczesnej techniki oraz wykonają wiele ćwiczeń i zadań praktycznych na wydziałach PW: Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Fizyki, Matematyki i Nauk Informatycznych, Architektury oraz Mechatroniki.

   

  Warsztaty "Mechanika, która nas otacza, czyli pomysły, które zmieniają świat" pozwolą licealistom polatać na symulatorze Cessny 150L i obejrzeć najoszczędniejszy pojazd w Polsce, który na litrze paliwa przejeżdża aż 659 kilometrów. Uczniowie poznają sposoby łączenia materiałów inżynierskich, wykonają prosty układ elektroniczny, dowiedzą się, jak działa mechanizm różnicowy i zobaczą programy do tworzenia wirtualnych modeli, które pobudzają wyobraźnię przestrzenną.

  Zajęcia, które poprowadzą 12 i 26 listopada studenci ze Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów, mają pokazać, że nie tylko naukowiec spędzający czas w laboratorium może wymyślić innowacyjne rozwiązanie, które będzie powszechnie stosowane. Zgodnie z założeniami organizatorów, po ukończeniu warsztatów uczestnik nie będzie kojarzył pracy inżyniera jedynie z użyciem skomplikowanych wzorów i wykresów, które często zniechęcają młodych ludzi do studiowania na uczelniach technicznych, lecz z realizacją konkretnych pomysłów, codziennymi wyzwaniami, których efektem jest zaspokojenie potrzeb ludzkich.

  Warsztaty "Elektronika - od projektu do zastosowań" mają zaznajomić uczestników m.in. z produkowaniem płytek drukowanych i projektowaniem własnych układów. Zajęcia formą zbliżone będą do stylu akademickiego, gdzie wykład przeplatany jest ćwiczeniami praktycznymi ułatwiającymi przyswojenie przekazywanej wiedzy, a całość zakończona samodzielnym projektem. Uczestnicy zaprojektują własny układ, który - po zapoznaniu ich z metodyką wytwarzania obwodów drukowanych - przeniosą z komputera do rzeczywistości. Wykonają proces trawienia, lutowania i testowania zaprojektowanego przez siebie układu. Zajęcia poprowadzą 26 listopada oraz 10 i 17 grudnia studenci z Koła Naukowego Fizyków.

  Podczas warsztatów "Matematyka - od problemu do rozwiązania" uczniowie poznają podstawy teorii grafów oraz jej zastosowanie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Zajęcia poprowadzi 3 i 10 grudnia mgr inż. Sławomir Kwasiborski, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych PW.

  Warsztaty "Architektura, czyli dlaczego budynki stoją?" będą dotyczyć projektowania architektonicznego. Pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Architektury PW, mgr. inż. arch. Radosława Gajdy uczestnicy warsztatów podejmą wyzwanie zaprojektowania wysokościowego obiektu w centrum Warszawy. Wcześniej jednak poznają historyczne i aktualne tendencje w projektowaniu budynków i budowli wysokościowych oraz przeprowadzą wizję lokalną w rejonie Placu Defilad. Podczas prac nad koncepcją uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, co sprawia, że realizacja wysokościowych budynków jest technicznie możliwa, co przemawia za i przeciw ich realizacji i jakie problemy użytkowe i architektoniczne należy rozwiązać przy ich projektowaniu. Zajęcia odbędą się w dniach 19-20 listopada oraz 3-4 grudnia i 10-11 grudnia.

  Warsztaty "Robotyka w wersji LEGO Mindstorms NXT 2.0" to oferta dla uczniów, którzy w przyszłości chcieliby studiować robotykę oraz mechatronikę. W trakcie warsztatów wykorzystywane zostaną zestawy klocków Lego MindStorms NXT 2.0 oraz proste środowisko do ich zaprogramowania. W trakcie warsztatów uczestnicy zostaną podzieleni na 4 zespoły, z których każdy będzie miał za zadanie zbudować i zaprogramować na kolejnych panelach roboty o coraz bardziej zaawansowanej konstrukcji i wykonujących coraz bardziej rozbudowane funkcje. Zajęcia w dniach 20, 26 i 27 listopada oraz 3 grudnia poprowadzą: mgr inż. Przemysław Kornatowski i inż. Aneta Michalska w Centrum Ruchu Studenckiego PW.

  Więcej informacji oraz zapisy na stronie: www.klatrat.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Zgromadzenie Wszystkich Istot – forma warsztatów (praktyk grupowych) zapoczątkowana przez Joannę Macy i Johna Seeda, które powstały przez połączenie elementów autorskich warsztatów Joanny Macy pod nazwą „Rozpacz i umocnienie” z założeniami filozofii głębokiej ekologii Arne Næssa. Warsztaty te mają na celu budzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zakładają że ignorancja czy obojętność ludzi na niszczenie Ziemi nie jest spowodowane brakiem informacji a brakiem zdolności przeżywania tych informacji, strachem przed uczuciem rozpaczy, które one mogą wywołać. Warsztaty odwołują się do zasad głębokiej ekologii, rytuałów pochodzących z różnych kultur oraz współczesnej psychologii. Trening interpersonalny: Jako początek treningu interpersonalnego wskazuje się warsztaty dla kadry kierowniczej, organizowane w roku 1946 w Connecticut. Prowadzono tam wykłady, seminaria oraz spotkania w kilkunastoosobowych grupach, na których omawiano problemy, jakie uczestnicy warsztatów napotykali w pracy. Spotkania prowadzili współpracownicy Kurta Lewina.

  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych. IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) - specjalny tryb organizacji kształcenia w szkole wyższej, który umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie do 50% kontrolowanych zajęć. Szczegółowo organizację IOS normuje zazwyczaj regulamin IOS oraz ITS uchwalany przez radę wydziału. Student wybiera opiekuna naukowego i po konsultacji z nim oraz osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne przedstawia harmonogram IOS prodziekanowi ds. dydaktycznych. Jako że IOS jest szczegółowo regulowany w odrębnych regulaminach każdego z wydziałów najpewniejsze informacje można uzyskać zapoznając się z takim regulaminem.

  Ćwiczenia przygotowawcze – forma ćwiczeń, w których głównym podmiotem szkolenia jest kadra. Organizowane są w celu utrwalenia i pogłębienia indywidualnej wiedzy i umiejętności oraz nawyków działania zespołowego w dowództwach i sztabach. Treścią ćwiczeń przygotowawczych, które mogą przybierać różne formy, jest profesjonalne przygotowanie kadry w zakresie rozwiązywania problemów strategicznych, operacyjnych i taktycznych w procesie planowania i dowodzenia w różnych sytuacjach pola walki (misji) oraz doskonalenie umiejętności organizacyjno-szkoleniowych i metodycznych. Ćwiczenia przygotowawcze poprzedzane są zajęciami przygotowawczymi w formie wykładów, seminariów, zajęć zbiorowych i podróży historyczno-geograficznych. W ramach ćwiczeń przygotowawczych do realizacji zadań szkoleniowych z praktycznym działaniem wojsk (pododdziałów), w okresie bezpośrednio poprzedzającym to zamierzenie, mogą być przeprowadzane ćwiczenia epizodyczne. Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.

  Warsztaty terapii zajęciowej, WTZ – placówki wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, które mają na celu stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową .

  Marcin Wawruk (ur. 1963) – chórmistrz, aranżer, producent płytowy; specjalizuje się w prowadzeniu kameralnych zespołów wokalnych (obecny zespół wokalny PRO FORMA), prowadzi warsztaty wokalne i piosenkarskie; jest profesorem w Katedrze Muzyki Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Bydgoszczy. Miarą skuteczności jego metody wokalnej są liczne nagrody zespołu PRO FORMA zdobyte na konkursach chóralnych, a także osiągnięcia małoletnich uczestników jego warsztatów w konkursach piosenki dziecięcej oraz w programie TVP "Szansa na sukces".

  Gospodarka społeczna (ekonomia społeczna) – system przedsiębiorstw i organizacji oraz właściwych im uregulowań prawnych, mających na celu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obejmuje stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne formy organizacyjne, które angażują się w życie społeczności lokalnej. Problem obliczeniowy, zadanie obliczeniowe – zadanie, które może być rozwiązane za pomocą komputera lub innej maszyny liczącej. Na opis p.o. składają się: zbiór danych wejściowych (ang. input) oraz warunki, jakie ma spełniać wynik, czyli dane wyjściowe (ang. output). Bardziej formalnie przez p.o. możemy rozmumieć funkcję, która przekształca zbiór danych wejściowych na zbiór danych wyjściowych. Pojęcie problemu obliczeniowego leży u podstaw informatyki rozumianej jako nauki zajmującej się przetwarzaniem informacji, gdyż praktycznie każde zadanie informatyczne można rozważać jako p.o.

  Zawody w programowaniu zespołowym – typ zawodów sportowych polegający na rozwiązywaniu zadań programistyczno-algorytmicznych. Zawody takie organizowane są zwykle na wzór ACM ICPC; wtedy w zawodach udział biorą 3-osobowe drużyny, które mając do dyspozycji własne materiały w formie papierowej i jeden komputer bez dostępu do Internetu mają za zadanie w ciągu 5 godzin rozwiązać zestaw problemów. Zgłaszane rozwiązania są oceniane automatycznie przez system sprawdzający, a uczestnicy są natychmiast powiadamiani o wyniku sprawdzenia.

  Dodano: 26.10.2011. 14:19  


  Najnowsze