• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Technologia współpracy na potrzeby koordynowania zarządzania kryzysowego, Tuluza, Francja

  31.01.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 27 czerwca 2012 r. w Tuluzie, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Technologia współpracy na potrzeby koordynowania zarządzania kryzysowego".

  W sytuacji kryzysowej rozmaite podmioty muszą działać równolegle, aby zredukować potencjalne skutki sytuacji. W tym celu różne jednostki, od policji po siły wojskowe, organizacje medyczne, społeczne i inne, muszą współpracować i działać w skoordynowany sposób.

  Konferencja poświęcona będzie korzyściom płynącym z przyjęcia technologii współpracy opartych na wymianie informacji, takich jak systemy agentowe, mechanizmy współpracy, sieć semantyczna oraz systemy wspomagania grupowych procesów decyzyjnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się ustalić, w jaki sposób technologie współpracy oparte na wymianie informacji pomagają w koordynowaniu zarządzania kryzysowego z korzyścią dla wszystkich interesariuszy. Poruszane będą takie tematy jak:
  - gromadzenie wspólnych informacji i znajomość sytuacji;
  - obserwacje sieci społecznych;
  - ontologia kryzysu;
  - adaptacyjne i samoorganizujące się zespoły zarządzania kryzysowego;
  - interoperacyjność systemów informacyjnych i zagadnienia wewnątrzorganizacyjne;
  - wspomaganie grupowych procesów decyzyjnych;
  - projektowanie, wdrażanie i adaptacja procesu kryzysowego;
  - modele agentowe na potrzeby: negocjacji, zarządzania, alokacji zasobów, wspólnego planowania i działania;
  - systemy zarządzania kryzysowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Centrum zarządzania kryzysowego – całodobowa dyżurna służba operacyjna ustanowiona z celem utrzymania szybkiego i sprawnego obiegu informacji w razie sytuacji kryzysowej. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS. System zarządzania budynkiem (ang. Building Management System) BMS lub Automatyka budynkowa BMS – system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku zwłaszcza budynku inteligentnym. Zadaniem automatyki BMS jest integrowanie instalacji występujących na obiekcie. System automatyki budynkowej spaja wszystkie systemy w jedną całość, która pozwala efektywnie i w sposób oszczędny zarządzać całym obiektem z jednego miejsca. System BMS kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń, informuje o problemach i awariach. System udostępnia zazwyczaj interfejs graficzny, który w czytelny sposób pozwala na podgląd parametrów pracy oraz zmianę wartości nastawionych.

  Peter Ferdinand Drucker (ur. 19 listopada 1909 k. Wiednia, zm. 11 listopada 2005 w Claremont, k. Los Angeles) – ekspert ds. zarządzania. Badacz procesów organizacji i zarządzania w korporacjach oraz organizacjach non-profit. Profesor Katedry Nauk Społecznych i Zarządzania Uniwersytetu w Claremont (Claremont Graduate University) w Kalifornii. Nazywany ojcem-założycielem zarządzania lub papieżem zarządzania. System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy.

  Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach. Organy zarządzania gospodarką w PRL. Okres od wyzwolenia do czasu zmian ustrojowych, od form gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej, charakteryzował się poszukiwaniem form efektywnego organizacyjnego jak i ekonomicznego zarządzania gospodarką. Wielokrotnie reformowano organizację resortów jak i średniego szczebla zarządzania. Częstej zmianie ulegały nazw organów decyzyjnych.

  Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji.

  Audyt środowiskowy – oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska.

  PN 18001 – powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN nowelizacja.

  Dodano: 31.01.2012. 17:17  


  Najnowsze