• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trójmiejskie warsztaty nt. zarządzania własnością intelektualną

  19.01.2010. 12:18
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  "Komercjalizacja badań naukowych i ochrona własności intelektualnej w Małych i średnich przedsiębiorstwach" to hasło otwartego spotkania nauki z biznesem, które odbędzie się 21 stycznia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. Będzie to kolejna z cyklu objazdowych konferencji nt. zarządzania własnością intelektualną.

  Spotkanie organizuje stowarzyszenie IP Management działające przy Politechnice Warszawskiej (PW). Konferencja będzie dotyczyć możliwości, które niesie za sobą rozwój działalności badawczej sektora MŚP. Zdaniem organizatorów, sektor ten jest niezwykle istotny w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań w dzisiejszej gospodarce.

  Założeniem warsztatów "IP Road Show" jest upowszechnianie wiedzy praktycznej. Naukowcy i przedsiębiorcy dowiedzą się tu m.in. jak przejść od pomysłu do wdrożenia, omijając prawne i organizacyjne pułapki stojące na drodze do skutecznego zabezpieczenia własności intelektualnej.

  Dobre praktyki w tym zakresie przedstawi prof. Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej. Z kolei prof. inż. Jan Kiciński z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku omówi alternatywne technologie pozyskiwania energii w kontekście komercjalizacji badań naukowych. Uczestnicy warsztatów poznają zadania Urzędu Patentowego, dowiedzą się, jak zdobywa się patent i rejestruje znak towarowy. Tematem dyskusji będzie m.in. znaczenie kapitału intelektualnego w strategii przedsiębiorstwa i systemy zarządzania wiedzą.

  Częścią spotkania będzie wernisaż artysty Akademii Sztuk Pięknych, prof. Macieja Świeszewskiego.

  W planie konferencji znalazły się wykłady: - "Od pomysłu do wdrożenia - działalność badawcza MŚP" (Krzysztof Łebkowski - prezes Towarzystwa Konsultantów Polskich, ponadregionalny oddział Koła Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców); - "Podaż wynalazków czy popyt na innowacje" oraz "Ogólne zasady ochrony prawnej IP w działalności przedsiębiorstw średniej wielkości" (Bogusław Węgliński - PW, prezes IP Management Poland); - "Aspekty prawne komercjalizacji badań naukowych" (mec. Wojciech Kamiński); - "System ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej" - Adam Bernard - Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości PW); - "Alternatywne technologie pozyskiwania energii a komercjalizacja badań naukowych" (prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku); - "Wdrażanie technologii opracowanych w Katedrze Systemów Multimedialnych PG" (prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej); - "Zadania +wirtualnego biura+ w działalności MŚP - studium przypadku" (mec. Ireneusz Pawłowski).

  Cykl bezpłatnych wykładów, warsztatów i dyskusji "IP Road Show" jest realizowany w ramach działania 5.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Spotkania odbędą się pod adresem: Gdańsk-Morena, ul. Trzy Lipy 3. Więcej informacji: www.ip-hub.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny.

  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.

  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker.

  Korporacja międzynarodowa (korporacja trans- lub ponadnarodowa) – przedsiębiorstwa o globalnej skali działania, zwykle o wielomiliardowym potencjale finansowym, rozproszonej, anonimowej własności. Prowadzą one działalność gospodarczą w wielu krajach na drodze tworzenia w nich swych filii zagranicznych. Wiele korporacji działa na wszystkich kontynentach. Są to tzw. korporacje globalne.

  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. System zarządzania należnościami (ang. Account Receivable Management System, A.R.M.S.) - jest systemem informatycznym mającym na celu skuteczne wspomaganie przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Systemy takie dopełniają swoim działaniem systemy finansowo-księgowe, ERP, CRM. Głównym celem takiego systemu jest zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Najczęstszym miejscem zastosowania takich systemów są przedsiębiorstwa, które charakteryzuje duży wolumen sprzedaży i duże saldo kredytu kupieckiego oraz związane z tym problemy finansowe i organizacyjne.

  Dodano: 19.01.2010. 12:18  


  Najnowsze